متقاضی محترم: عطف به بخشنامه ریاست محترم جمهور به شماره 24452 مورخ 1397/03/01 درخصوص تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری و ...، لیست کامل خدمات سازمان در چهار دسته بندی ذیل جهت سهولت دسترسی قرار داده شده است. که با کلیک بر روی هر یک از خدمات به فرم ثبت درخواست هدایت می شوید. شایان ذکر است به جهت سهولت دسترسی به خدمات پرکاربرد و دارای سامانه تکمیلی، لینک آنها نیز از طریق منوی اصلی سامانه در دسترس می باشد.

 

خدمات مرتبط با واگذاری زمین

# عنوان خدمت لینک ثبت درخواست دانلود شناسنامه و راهنمای خدمت
1 حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین لینک ثبت درخواست دانلود
2 نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
3 تغییر نام قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
4 تجمیع قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
5 تفکیک قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
6 صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
7 تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
8 انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
9 جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
10 اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
11 ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود

 

خدمات مرتبط با زیرساخت

# عنوان خدمت لینک ثبت درخواست دانلود شناسنامه و راهنمای خدمت
1 احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
2 تمدید احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
3 صدور گواهی ساخت و ساز در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
4 صدور گواهی پایان کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
5 مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
6 مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
7 ارائه انواع معرفی نامه (انشعابات آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب) به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
8 صدور قبوض حق شارژ واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
9 صدور قبوض آب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
10 صدور قبوض فاضلاب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود

 

خدمات حمایتی صنایع کوچک

# عنوان خدمت لینک ثبت درخواست دانلود شناسنامه و راهنمای خدمت
1 ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط لینک ثبت درخواست دانلود
2 ارائه تسهیلات در قالب کمک های‌فنی اعتباری به صنایع کوچک و متوسط لینک ثبت درخواست دانلود
3 استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
4 صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
5 صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
6 آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار لینک ثبت درخواست دانلود
7 برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
8 حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
9 صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار در بورس کالا لینک ثبت درخواست دانلود
10 صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های صنعتی در فرابورس لینک ثبت درخواست دانلود
11 حمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار لینک ثبت درخواست دانلود
13 حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات لینک ثبت درخواست دانلود
14 ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار لینک ثبت درخواست دانلود
12 شناسایی، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار لینک ثبت درخواست دانلود
15 حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار، شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود
16 اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار به خارج از کشور لینک ثبت درخواست دانلود
17 اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لینک ثبت درخواست دانلود

 

خدمات مرتبط با شهرک صنعتی غیردولتی

# عنوان خدمت لینک ثبت درخواست دانلود شناسنامه و راهنمای خدمت
1 صدور پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
2 تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
3 ابطال پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
4 صدور پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
5 تمدید پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
6 ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
7 صدور پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
8 ابطال پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
9 صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود
10 ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی لینک ثبت درخواست دانلود

ارتباط با ما

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک ۱۰

تلفن:9-88770921 (021)

کد پستی سازمان: 1994768351

فکس:88770800 (021)

پست الکترونیکی:info@isipo.ir

آمار بازدید

کاربران آنلاین:12

بازدید امروز:3145

بازدید این صفحه:1111

بازدید‌ کل:1937

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نشانگر موس:

تغییر نشانگر موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: