حمایت از واحدهای صنعتی برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اعزام هیات‌های صنعتی- تجاری

مقدمه
از حضور واحدهای صنعتی در قالب اجاره غرفه یا بازدید از نمایشگاه های اختصاصی، تخصصی، توانمندی، اکسپو، فروش و غیره که در فهرست ابلاغی سازمان قرار دارند و اعزام هیات‌های صنعتی- تجاری به خارج از کشور می باشد.
هدف
معرفی و ارائه محصولات، ایجاد ارتباط با مشتریان/همتایان محتمل، با حضور بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در نمایشگاه های داخلی و خارجی و هیات‌های صنعتی-تجاری
دامنه شمول
بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، اعضای خوشه های کسب و کار، کنسرسیوم های صادراتی و اعضای آن، شرکت های مدیریت صادرات، SPX ها
ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار
أ‌. فهرست نمایشگاههای مورد حمایت سازمان بصورت سالانه توسط معاونت صنایع کوچک معرفی و ابلاغ می‌گردد.
ب‌. اولویت برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اعزام هیات‌های صنعتی- تجاری با اعضاء کنسرسیوم‌های صادراتی، بنگاه های صادراتی و اعضا خوشه‌های کسب و کار، اعضا نظام پیمانکاری فرعی(ISPX) و شرکت‌های مدیریت صادرات می‌باشد.
ت‌. نمایشگاه‌هایی که در حاشیه سمینارها و همایش‌ها برگزار می‌گردد، خارج از موضوع این دستورالعمل می‌باشد.
ث‌. برگزاری نمایشگاههای توانمندی صنایع کوچک استانها و میزان حمایت مالی، با اخذ تاییدیه از معاونت صنایع کوچک سازمان مجاز می‌باشد.
ج‌. برگزاری نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک کشور و میزان حمایت مالی، با اخذ تاییدیه از هیات مدیره سازمان مجاز می‌باشد.
ح‌. اعزام به نمایشگاه‌ها و هیات‌های صنعتی- تجاری موضوع این دستورالعمل صرفاً از طریق مجریان ذیصلاح صورت می‌پذیرد.
خ‌. در صورتی که تعداد متقاضیان شرکت در یک نمایشگاه کمتر از پنج واحد صنعتی (یک نماینده از هر واحد صنعتی) باشد، شرکت استانی می‌تواند پس از توجیه و آموزش لازم بدون انتخاب مجری نسبت به اعزام متقاضیان اقدام نماید.
د‌. فعالیت مجری محدود به تقسیمات کشوری نبوده و مجریان می‌توانند بنا به فراخوان سایر شرکتهای استانی، درخواست خود را ارایه نمایند و پس از طی مراحل مربوطه نسبت به اعزام واحدهای صنعتی غیربومی استان خود نیز اقدام نمایند.
ذ‌. به منظور شناسایی و ارزیابی مجریان ذیصلاح، شرکت‌های استانی می‌بایست مستندات هویتی مجری و رزومه کاری ایشان را مورد بررسی قراردهند. داوطلبان باید دارای حسن شهرت و ترجیحا بومی استان، دارای شخصیت حقوقی ثبت شده، دارای کادر تحصیلکرده دانشگاهی و مسلط به زبان انگلیسی و دارای سابقه فعالیت در امور بین‌المللی باشند. مسئولیت بررسی، ارزیابی رزومه کاری و تایید مجری به عهده معاون صنایع کوچک شرکت استانی می‌باشد.
ر‌. مسئولیت حسن انجام تعهدات مجری نسبت به واحدهای صنعتی به عهده شخص مجری می‌باشد و واحدهای صنعتی بایستی راساً نسبت به عقد قرارداد حقوقی و تعیین وظایف مجری نسبت به خود و پیش‌بینی و دریافت تضامین لازم و غیره از مجری در قبال تعهدات و وجوه پرداختی اقدام نمایند. شرکت استانی و سازمان هیچگونه تعهدی نسبت به وظایف مجری در قبال واحدهای صنعتی ندارند.
ز‌. شرکت‌کننده می‌باید مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و یا یکی از مدیران یا کارکنان واحد صنعتی باشد. به منظور برخورداری از حمایت‌های این بند، شرکت استانی ملزم به احراز هویت شرکت‌کنندگان فوق از طریق اخذ اسناد مثبته شامل آخرین آگهی تغییرات هیات مدیره شرکت در روزنامه رسمی کشور برای شناسایی مدیرعامل و اعضا هیات مدیره و اخذ فهرست بیمه تامین اجتماعی پرداختی در 3 ماه گذشته برای شناسایی سایر مدیران و کارکنان واحد صنعتی می‌باشند.
س‌. واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که دارای شخصیت حقیقی هستند، با ارائه سایر مستندات لازم، نیاز به ارائه آگهی آخرین تغییرات ندارند.
ش‌. شرکت‌های استانی می‌بایست از طریق وب‌سایت شرکت یا سایر رسانه‌های کثیرالانتشار و سایر ابزارها نسبت به اطلاع‌رسانی به مجریان تورهای نمایشگاهی یا هیات‌های صنعتی- تجاری به خارج از کشور اقدام نمایند.
ص‌. احراز هویت و صلاحیت مجری بر عهده معاون صنایع کوچک شرکت استانی می‌باشد.
ض‌. پس از شناسایی مجریان ذیصلاح از طریق روشهای مصوب، شرکت استانی نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با مجری اصلح اقدام خواهد نمود. این تفاهم‌نامه هیچگونه بار مالی به غیر از حمایت مالی تعیین شده در این دستورالعمل برای شرکت استانی در برنداشته و صرفاً جهت تعیین و تسهیل چارچوب همکاری و معرفی مجری/مجریان اصلح به واحدهای صنعتی می‌باشد.
ط‌. شرکت استانی نسبت به معرفی مجری به مبادی مورد نیاز اقدام می نماید و نهایت همکاری را با مجری بر اساس قوانین و مقررات بعمل خواهد آورد.
ظ‌. مجری مکلف به انجام مذاکرات، رایزنی ها، هماهنگی ها و سایر اقدامات تسهیل کننده ی حضور واحدهای مشمول در نمایشگاه های داخلی، خارجی و هیات‌های صنعتی- تجاری خارج از کشور با مبادی ذیربط می باشد.
ع‌. مجری موظف است با تجمیع متقاضیان حضور در نمایشگاه و یا هیات‌های صنعتی- تجاری، امکان بهره برداری از حداکثر تخفیفات و تسهیلات اعطایی از سوی سایر سازمانها، دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی را فراهم آورد (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان توسعه تجارت و غیره)
غ‌. مجری هزینه حق‌العمل خود را متناسب با خدمات انجام گرفته برای واحدهای صنعتی به صورت توافقی و یا طی قرارداد منعقده و با ارائه مدارک و مستندات مربوط به هزینه‌های تمام شده، از واحدهای صنعتی داوطلب حضور در نمایشگاه یا هیات‌های صنعتی- تجاری دریافت می‌نماید.
ف‌. معاون صنایع کوچک شرکت استانی موظف است صحت مستندات مربوط به اخذ حمایت‌های مالی سایر دستگاه‌ها و میزان آن را به نفع واحد صنعتی احراز نماید.
ق‌. یارانه حمایتی این دستورالعمل حسب تصمیم شرکت استانی قابل پرداخت به واحد صنعتی شرکت کننده در نمایشگاه یا هیات صنعتی-تجاری و یا به مجری به نمایندگی از واحد صنعتی با ارائه موافقت کتبی از واحد صنعتی می‌باشد.
ک‌. هرگونه شکایت منجر به اقامه دعوی در مراجع قانونی از طرف واحدهای صنعتی موضوع این دستورالعمل علیه مجری موجب تعلیق وضعیت مجری و در صورت صدور حکم قضایی علیه مجری در این قبیل دعاوی، موجب خلع ید و ممانعت از تداوم فعالیت و همکاری وی با تمامی شرکت‌های استانی خواهد شد.
ل‌. شرکت استانی موظف است پس از برگزاری نمایشگاه خارجی و داخلی و اعزام هیات صنعتی- تجاری، گزارش عملکرد و دستاوردهای حاصله از رویداد مربوط را در قالب فرم شماره ‌ 01/ SMI02/06 برای نمایشگاه‌های خارجی وهیاتهای صنعتی- تجاری، فرم شماره 02/ SMI02/06 برای نمایشگاه‌های داخلی تکمیل و برای مدیریت توسعه بازار و امور بین‌الملل سازمان بصورت فصلی از طریق سامانه MIS ارسال نماید.
م‌. شرکت استانی بایستی فایل گزارش کلی از اجرای نمایشگاه و یا اعزام هیات صنعتی – تجاری را که توسط مجری تهیه شده است، در سامانه MIS بارگذاری نماید.
ن‌. فایل گزارش مجری بایستی شامل عنوان، تاریخ و محل برگزاری رویداد، فهرست اسامی شرکت کنندگان (نام شرکت، نام و نام خانوادگی و کد ملی نماینده شرکت، تلفن همراه) و گزارش تصویری از رویداد باشد.

شرح و میزان حمایت
ه‌. حمایت‌های موضوع این دستورالعمل در قالب کمک‌های مالی از محل منابع داخلی شرکت‌ استانی برای تسهیل فرآیند حضور واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اعزام هیات‌های صنعتی- تجاری به خارج از کشور می‌باشد.
و‌. شرکت استانی پس از اتمام نمایشگاه و بازگشت هیات صنعتی- تجاری و درصورت تایید معاون صنایع کوچک شرکت، متناسب با مبالغ مندرج در جدول ذیل اقدام مینماید:

أ‌. برای اعزام واحدهای صنعتی به نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و یا هیات صنعتی- تجاری، حد نصاب تعیین نمی گردد و مجری در صورت توافق حتی برای یک واحد صنعتی نیز می تواند اقدام لازم را بعمل آورده و مشمول حمایت های مندرج در این دستورالعمل گردد.
ب‌. کمک هزینه چاپ بروشور و کاتالوگ فقط برای یک نوبت به واحدهای صنعتی پرداخت می‌گردد مگر آنکه واحد مذکور اقدام به چاپ کاتالوگ و بروشور جدید و متفاوت نموده باشد. وظیفه کنترل و ایجاد بانک اطلاعاتی فیزیکی یا الکترونیک کاتالوگها و بروشورهای واحدهای صنعتی بر عهده معاون صنایع کوچک شرکت استانی می‌باشد. کمک هزینه حمایتی مذکور حداکثر برای دو نوبت قابل پرداخت می‌باشد.
ت‌. نمایشگاههای مشترک که با مرکزیت یک استان و مشارکت استانهای دیگر برگزار می‌گردد، تحت عنوان نمایشگاه منطقه‌ای قلمداد می‌گردد. مجوز برگزاری این قبیل نمایشگاه علاوه بر رعایت سایر مقررات مربوطه، بایستی از معاونت صنایع کوچک سازمان اخذ گردد.
ث‌. هر بنگاه کسب و کار حائز شرایط، حداکثر 2 نوبت در سال و به صورت تجمعی 6 نوبت در سه سال مجاز به استفاده از حمایتهای این دستورالعمل می‌باشد.

فهرست نمایشگاههای خارجی مورد حمایت

ارتباط با ما

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک ۱۰

تلفن:9-88770921 (021)

کد پستی سازمان: 1994768351

فکس:88770800 (021)

پست الکترونیکی:info@isipo.ir

آمار بازدید

کاربران آنلاین:8

بازدید امروز:3741

بازدید این صفحه:1897

بازدید‌ کل:1781

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نشانگر موس:

تغییر نشانگر موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: