حمايت از شركت هاي دانش بنيان

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با هدف توسعه شركت هاي دانش بنيان و تشويق استقرار اين شركتها در شهركها و نواحي صنعتي و فناوري از سال 1393 برنامه هاي توسعه اي خود را آغاز كرد.

شناسايي واحدهاي صنعتي مستعد دانش بنيان و كمك به دانش بنيان شدن واحدهاي مذكور از طريق ظرفيت مشاوران و كلينيك هاي كسب و كار، ارائه تخفيف و تشويق جهت استقرار شركتهاي دانش بنيان در شهركها و نواحي صنعتي و فناوري از جمله مهمترين برنامه هاي اين بخش بوده است.

تا پايان شهريور 1400،  546 واحد صنعتي دانش‌بنيان در شهركها و نواحي صنعتي و فناوري كشور استقرار دارند و بيش از 1200 واحد مستعد دانش بنيان در شهركها و نواحي صنعتي شناسايي شده است.

حمايتهاي استقرار شركت هاي دانش بنيان در شهركها و نواحي صنعتي و فناوري

بر اساس تبصره 1 ماده 20 دستورالعمل سال 1400 حق بهره برداري از زمين، تأسيسات و اعياني در شهركها و نواحي صنعتي و فناوري :

تبصره 1 ماده 20 : هيأت مديره شركت استاني مجاز است در خصوص شركت هاي دانش‌بنيان نسبت به اعطاي تا سقف 10 درصد مشوق به كل قرارداد در ابتداي قرارداد و دريافت بخش تعهدي تا سقف 48 ماه اتخاذ تصميم نمايند.

ساير حمايتها از شركتهاي دانش بنيان و فناور

كمك به بازاريابي محصولات دانش‌بنيان از طريق فن‌بازارهاي منطقه اي
برگزاري رويدادهاي معرفي فناوري
كمك به عقد قرارداد بازاريابي محصولات دانش بنيان از طريق فن بازارهاي منطقه اي
بهم رساني شركتهاي دانش بنيان و واحدهاي صنعتي در جريان رفع نيازهاي فناورانه و رويدادهاي بهم رساني ملي و منطقه اي
امكان مشاهده نيازهاي فناورانه واحدهاي صنعتي توسط فناوران و شركتهاي دانش‌بنيان در سامانه شناسايي و رفع نيازهاي فناورانه (ثبت نام در سامانه با نقش فناور) (https://eservice.isipo.ir)