دوره هاي آموزشي

كليه آموزش هايي را كه منجر به ارتقاء علمي فراگيران و توانمندسازي شاغلين واحدهاي صنعتي در خصوص مسائل مديريتي و تخصصي نظيرمسائل بازار، بهره وري،استانداردهاي كيفي، موضوعات تخصصي صنايع و..... شامل مي گردد. مخاطبين اين نوع دوره ها را، مديران و كارشناسان مرتبط با حوزه كسب و كارهاي كوچك و متوسط كشور و صاحبان سرمايه و علاقه مند به سرمايه گذاري تشكيل مي دهند.اولويت با واحدهاي صنعتي و صنفي داخل شهر كها و نواحي صنعتي، كسب و كارهاي كوچك و متوسط خارج از شهرك ها ونواحي صنعتي، اعضاي خوشه هاي كسب و كار، فن بازارها، مشاورين مستقر در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار و اجزاي شهر كهاي فناوري مي باشد. اين نوع از دوره هاي آموزشي، هدف افزايش دانش و تخصص مورد نظر را در مخاطبين دنبال مي نمايد. این دوره ها شامل كارآفريني، مديريتي، كارشناسي و مهارتي است و بنابر شرایط می توانند حضوری یا مجازی برگزار شوند. شركت كنندگان در اين دوره ها از يارانه هاي آموزشي برخوردار مي¬گردند. چنانچه واحدهاي صنعتي نسبت به دوره آموزشي خاص و ضروري خود اعلام نياز نمايند، اين سازمان ازطريق شركتهاي استاني خود نسبت به برگزاري دوره مورد نياز اقدام مي نمايد.