جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات تكميل تاسيسات برقي و مكانيكي شهركها و نواحي صنعتي

استان:‌
شماره آگهی :‌2/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/02/03
پایان مناقصه :‌1399/02/23

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 2/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات تكميل تاسيسات برقي و مكانيكي شهركها و نواحي صنعتي 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000002) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 99/02/06 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/02/13 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز سه شنبه 99/02/23 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:13.389.406.435ريال است كه بر اساس فهارس بهاي مختلفمحاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :670.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 12 ماه 11- محل اجراي پروژه : كليه شهركها و نواحي صنعتي تابعه 12– شرايط شركت كنندگان : شخص حقوقي داراي حداقل رتبه 5 نيرو و رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات – دارا بودن حداقل یک سابقه کار قابل قیاس ( به لحاظ حجمی و یا ریالی ) در زمينه برق (يا روشنايي) و نيز آب (يا فاضلاب) همراه با رضایتنامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) در طی مدت پنج سال گذشته منعقد نموده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين