جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات راهبري سيستم امداد و آتش نشاني شهرك صنعتي كاسپين2

استان:‌
شماره آگهی :‌34/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/11/26
پایان مناقصه :‌98/12/13

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/34/ش فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات راهبري سيستم امداد و آتش نشاني شهرك صنعتي كاسپين2 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين درنظر دارد تجديد مناقصه عمومي بشماره (2098001085000034) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه26/11/98 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:ساعت 15 روز شنبه مورخ 03/12/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز سه شنبه13/12/98 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 14/12/98 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز چهارشنبه مورخ 14/12/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:2.953.479.968ريال است كه بر اساس برآورد مقطوع كارفرما محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :148.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 12 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرك صنعتي كاسپين2واقع در کيلومتر 55 آزاد راه قزوين کرج 11– شرايط شركت كنندگان : بهره بردار بايستي داراي اساس نامه مرتبط و مجوز از سوي مراجع ذيصلاح باشد، دارا بودن سابقه كار و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحويل حداقل يك پروژه مرتبط كه بهره بردار با دستگاههاي اجرايي و شهرداريها (طبق ماده 5 قانون خدمات كشوري) طي 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضايت نامه آن از دستگاههاي اجرايي مذكور تبصره : پیمانکاران طرف قرارداد و دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين