جزییات مناقصه/مزایده
 

انتخاب عامل توسعه خوشه فرآوري محصولات زيتون قزوين

استان:‌
شماره آگهی :‌1/1400/?
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌1400/1/29
پایان مناقصه :‌1400/02/16

شرح اگهی

آگهي تجديد فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه فرآوري محصولات زيتون قزوين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره(2000001085000001) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ 1400 / 01/29 ساعت15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1400/02/05 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 11 روز پنج شنبه 1400 /02 / 16 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1400 / 02 / 16 6- زمان برگزاري جلسه ارزيابي فني، بازگشايي پاكات الف و ب و ج در ساعت10 روز شنبه مورخ 1400 / 02/ 18 7- متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد، فرآيند انتخاب عامل توسعه و.... به شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، مراجعه يا با شماره: 33354590 – 028 ، داخلي 311 تماس حاصل نمايند. سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8-مبلغ برآورد: 7.760.126.600 ريال است كه براساس دستورالعمل توسعه خوشه هاي كسب و كار، ابلاغي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 390,000,000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 36 ماه 11- محل اجراي پروژه : استان قزوين- منطقه طارم سفلي 12- شرايط شركت كنندگان : • دارا بودن گواهينامه معتبر دوره آموزشي عاملين توسعه خوشه هاي كسب وكار از مراجع مورد تائيد سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران ( گواهينامه هاي دريافتي حداكثر 2 سال معتبر خواهد بود. در صورت انقضاي تاريخ دو ساله نياز به تاييد دفتر خوشه هاي صنعتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.) • تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه حداقل به مدت سه سال ( محور كار خود عامل توسعه خواهد بود و عامل حق واگذاري آن را به دستيار و ... ندارد) • داشتن تحصيلات مرتبط با توسعه كسب و كارها از جمله: مديريت ، اقتصاد ، مهندسي صنايع و رشته هاي مرتبط با صنايع غذايي. تبصره 1: اعضاي هيئت علمي دانشگاهها، در صورت تمايل به مشاركت در اجراي پروژه هاي مذكور، به عنوان شخص حقوقي(از طرف دانشگاه محل خدمت) اقدام نمايند و از شركت مستقيم با شخصيت حقيقي خودداري نمايند.همچنين كليه فرآيند، شامل خريد اسناد، صدور ضمانت شركت در مناقصه، بارگذاري اسناد و ... بايستي توسط دانشگاه محل خدمت در سامانه ستاد انجام گردد. تبصره 2 : با توجه به دو مرحله اي بودن مناقصه ضريب فني 0.5، مي باشد و پاكت قيمت افرادي كه امتياز فني 60 درصد و بيشتر را كسب نمايند بازگشايي خواهد شد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين