جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث ايستگاه تقليل فشار(tbs) 20000 شهرک صنعتي قزوين

استان:‌
شماره آگهی :‌59/99/?
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌99/12/27
پایان مناقصه :‌1400/01/22

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 59/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث ايستگاه تقليل فشار(tbs) 20000 شهرک صنعتي قزوين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000059) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 99/12/27 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/01/10 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 10 روز يكشنبه 1400/01/22 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 1400/01/22 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 12روز يكشنبه مورخ 1400/01/22 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:9.497.925.388ريال است كه بر اساس برآورد فهرست بهاييمحاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :475.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 2 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی قزوین واقع در حدفاصل شهر کوهین و آزاد راه قزوين رشت 12– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 ابنيهاز سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی، دارابودن گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين