جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات حفر چاه پارك شهرك صنعتي ليا

استان:‌
شماره آگهی :‌47/99/?
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌99/10/24
پایان مناقصه :‌99/11/11

شرح اگهی

مناقصه عمومي شماره 47/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات حفر چاه پارك شهرك صنعتي ليا 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره(2099001085000047) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 99/10/24 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 99/11/01 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز شنبه 99/11/11 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 99/11/12 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز يكشنبه مورخ 99/11/12 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9-مبلغ برآورد:3.723.566.145ريال است كه بر اساس فهارس بهاي چاه1399 محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :187.000.000ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد : 2 ماه 12- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين بوئين زهرا 13– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات يا دارا بودن مجوز حفاري از وزارت نيرو، دارا بودن گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري از اداره كار و عضويت در انجمن صنفي حفاران دارابودن حداقل یک سابقه کارحفاري چاه آب قابل قياس (به لحاظ حجمی ویا ریالی) همراه با رضایتنامه وارائه قرارداد وصورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً بادستگاههای اجرایی(طبق تعریف ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری)درطی مدت پنجسال گذشته منعقد نموده باشد ويا دوسابقه كار مشابه باساير طبق مشخصات اشاره شده. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين