جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي شال

استان:‌
شماره آگهی :‌43/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌99/10/22
پایان مناقصه :‌99/11/02

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 43/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي شال 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000043) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه 99/10/15 ساعت 10 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/10/22 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه : ساعت 10 روز پنج شنبه 99/11/02 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10روز شنبه مورخ 99/11/04 6- زمان بازگشايي پاكتها : ساعت 11روز شنبه مورخ 99/11/04 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 16.271.927.163ريال است كه بر اساس فهارس بهاو اقلام مقطوع سال 1399محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 814.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 4 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی شال واقع در کيلومتر20 جاده بوئين زهرا به دانسفهان (کيلومتر9 جاده قلعه گنجی) 12– شرايط شركت كنندگان : شخص حقوقي داراي رتبه 5 آب يا 5 تاسيسات و تجهيزات دارا بودن گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و نيز حداقل یک سابقه کار قابل قیاس ( به لحاظ حجمی و یا ریالی ) همراه با رضایتنامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری )در طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد نموده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين