جزییات مناقصه/مزایده
 

تكميل شبکه توزیع گاز و ایستگاه تقلیل فشار TBS ناحيه صنعتی الموت

استان:‌
شماره آگهی :‌19/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/06/25
پایان مناقصه :‌1399/07/12

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 99/19/ش فراخوان مناقصه عمومي عمليات تكميل شبکه توزیع گاز و ایستگاه تقلیل فشار TBS ناحيه صنعتی الموت 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره(2099001085000019) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ سه شنبه 25/06/99 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز سه شنبه 01/07/99 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز شنبه12/07/99 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز يكشنبه 13/07/99 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب و ج در ساعت 11روز يكشنبه 13/07/99 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8-مبلغ برآورد:3.050.759.472 ريال است كه براساس فهارس ابنيه و تاسيسات برقي 1399و قیمتهای واحد مقطوع پیشنهادی پیمانکار محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :153.000.000ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 2 ماه 11- محل اجراي پروژه : ناحیه صنعتی الموتواقع در كيلومتر 2 جاده روستایی معلم کلایه به کوچنان 12– شرايط شركت كنندگان : پيمانكار ميبايستي داراي حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات و یا خطوط گاز از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و گواهينامه صلاحيت ايمني از اداره كار و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين