جزییات مناقصه/مزایده
 

عمليات جدول گذاري و زيرسازي و اجراي بخشي از معابر شهرك صنعتي حكيميه

استان:‌
شماره آگهی :‌18/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/06/24
پایان مناقصه :‌1399/07/10

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 18/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات جدول گذاري و زيرسازي و اجراي بخشي از معابر شهرك صنعتي حكيميه 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000099) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ دوشنبه 99/06/24 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99/06/31 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز پنجشنبه10/07/99 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/07/12 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز شنبه مورخ 99/07/12 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:27.802.720.294ريال است كه بر اساس فهرست بهای راه و تجمیع شده راه ، باند فرودگاه و زیرسازی سال 1399محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :1.391.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 5 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی حکیمیه واقع در کيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( سگز آباد ) 12– شرايط شركت كنندگان : دارابودن رتبه 5 راه ازسوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري و دارا بودن حداقل یک قرارداد مشابه و قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين