جزییات مناقصه/مزایده
 

خرید لوله های آب توسعه شهرك صنعتي خرمدشت

استان:‌
شماره آگهی :‌16/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/06/15
پایان مناقصه :‌1399/07/01

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 16/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي خرید لوله های آب توسعه شهرك صنعتي خرمدشت 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله ايبه شماره (2099001085000016) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2-تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 99/06/15 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز شنبه 99/06/22 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز سه شنبه 99/07/01 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه 99/07/02 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب در ساعت 11روز چهارشنبه 99/07/02 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:67،470،765،070 ريال است كه بر اساس برآورد فهرست بهايي كارفرما محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :3،380،000،000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 3 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی خرمدشت واقع در کيلومتر 25 جاده تاکستان به آوج 12– شرايط شركت كنندگان : توليد كننده حائز رتبه A و دارای امتياز كارخانه 95 الي100 ارزيابي شده توسط معاونت آب و خاك و انجمن صنفي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن در سال 99 روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين