به منظور تحقق اهداف تبيين شده در قانون اصلاح  تبصره «5» بند «الف» ماده «3» قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن و آئين نامه اجرايي مربوطه، صدور و تمديد پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري شهرك و ناحيه صنعتي غير دولتي در دستور كار شركتهاي استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قرار گرفت.

بر اين اساس بخش هاي غير دولتي مي توانند متقاضي ايجاد شهرك يا ناحيه صنعتي شوند و از مزاياي آن بهره مند شوند.

اسناد و مدارك مورد نياز به منظور صدور پروانه هاي مذكور در قالب چك ليستهايي كه بدين منظور طراحي شده اند در اختيار متقاضيان قرار داده مي شود.

در صورت ارائه مدارك مربوطه صدور پروانه تأسيس شهرك/ناحيه صنعتي غيردولتي براي متقاضي (بخش غير دولتي) فراهم مي شود و پس از آن در يك بازه زماني مشخص در صورت تهيه و ارائه مدارك مندرج در چك ليست تمديد پروانه تأسيس به شركت استاني، امكان تمديد پروانه تأسيس و آغاز عمليات اجرايي فراهم مي گردد و متعاقباً در صورت تكميل تأسيسات روبنايي و زيربنايي تا حد واگذاري، پروانه بهره برداري شهرك/ناحيه صنعتي غير دولتي صادر خواهد شد.

   دانلود فایل : چك ليست تمديد پروانه تاسيس97.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : چك ليست پروانه تاسيس و توسعه97.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : چك_ليست_صدور_پروانه_بهره_برداري_.xlsx           حجم فایل 15 KB
   دانلود فایل : چك ليست پروانه بهره برداري منطقه صنعتي موجود.xlsx           حجم فایل 16 KB