اعتبارات وجوه اداره شده:
اعتبارات وجوه اداره شده طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع به منظور پرداخت تسهيلات جهت بازسازي و نوسازي ماشين آلات واحدهاي صنعتي كوچك، طرح كمك هاي فني واعتباري به صنايع كوچك به منظور تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي صنعتي كوچك به منظور تكميل و راه اندازي و طرح كمك‌هاي فني و اعتباري به صنايع لبني به منظور كمك به تجديد ساختار زنجيره صنايع لبني، خدمات مرتبط و ترويج مصرف شير در نظر گرفته شده است.  منابع وجوه اداره شده جهت ارائه تسهیلات به صنایع کوچک با تلفیق منابع بانکی و يا به صورت يارانه‌اي در نظر گرفته مي‌شود.
 
صنايع اولويت دار در تخصيص منابع:
1- صنايع كوچك اولويت دار بر اساس اسناد ملي و استاني مرتبط
2- صنايع كوچك دانش بنيان، هاي تك (صنايع نوين)، صادراتي
3-  صنايع كوچك مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و شهرکهای فناوري 
4- واحدهاي عضو خوشه هاي كسب و كار و اجزای شهرك هاي فناوري با تاييد و مجوز شركت شهرك‌هاي صنعتي استان (مطابق بسته هاي راهبری مصوب هيئت مدیره سازمان)
5- اولويت پرداخت تسهيلات از محل طرح كمك‏هاي فني و اعتباري با طرح‏هاي صنايع كوچك که داراي پيشرفت فيزيكي بيش از 60 درصد و طرح هاي دانش بنيان و هاي تك مي باشد. (تعيين پیشرفت فیزیکی برای طرح های داخل شهرکهای صنعتی بر عهده شرکت شهرك‌هاي صنعتي استان و برای طرح های خارج از شهرک های صنعتی نیز سازمان صمت استانی میباشد)
6- اولويت پرداخت تسهيلات از محل طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع و طرح كمك‏هاي فني واعتباري به صنايع لبني صرفا به واحدهاي كوچك به بهره داري رسيده در زمينه نوسازي، بازسازي و تجديد ساختار و رفع عارضه هاي موجود مي باشد.
فرايند اعتبارات وجوه اداره شده:
 
 
مشوق ها و حمايت ها:
*  اعطاي تسهيلات با نرخ سود كمتر و ارزان قيمت به واحد‌هاي صنعتي 
*  توزيع استاني اعتبارات فراخور با نياز هر استان 
*  ذيرش دفترچه قرارداد حق بهره‌برداري شركت شهرك‌هاي صنعتي از سوي بانك به عنوان وثيقه به استناد مفاد مندرج در تبصره دو الحاقی ماده شش آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شماره 96222/ت مورخ 6/8/1396 تصویب نامه هیات وزیران