دستورالعمل بروزرساني تارنماي سازمان و شركت هاي استاني

تارنماي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و همچنين تارنماي شركت هاي استاني تابعه يك درگاه اطلاع رساني و خدمت رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطلاعات مي بايست در بازه هاي زماني مورد نياز بهنگام گردد. در اين راستا دسترسي هاي مرتبط براي كاربران روابط عمومي و فناوري اطلاعات سازمان و شركت هاي استاني جهت بارگذاري و بروزرساني اطلاعات در تارنما فراهم گرديده است. نمايندگان معاونتها و مديريتهاي مختلف نيز نسبت به بازديد تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم و نياز به بروزرساني، اطلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاري به حوزه هاي روابط عمومي و آمار و فناوري اطلاعات سازمان ارسال مي نمايند.

مهمترين مواردي كه در تارنماي سازمان و شركت هاي استاني بروز مي گردند عبارتند از :

-اخبار و رويدادها

-اطلاعيه ها، بخشنامه ها، قوانين و مقررات، دستورالعملها

- لينك سامانه ها و اطلاع رساني ارائه خدمت

-اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)

-مناقصات، مزايدات و فراخوان ها

-مطالب مربوط به مناسبتهاي ملي و مذهبي يا اسلايدرها

-اطلاعات تماس با سازمان يا شركت استاني (شماره تلفن، دورنگار و پست الكترونيك)

-هيات مديره و معاونين و مديران (شماره تلفن، دورنگار و پست الكترونيك)

-پيام مديرعامل

-معرفي سازمان يا شركت استاني

-آمار و اطلاعات

ساير موارد حسب نياز

لازم به ذكر است قيمت حق انتفاع و بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي و ساير اطلاعات تكميلي شهركها و نواحي صنعتي نيز به طور خودكار از مجموعه سيستم هاي نرم افزاري شركت هاي استاني بروزرساني مي گردد ولي بروزرساني گالري عكس شهركها و نواحي صنعتي نيز توسط شركت هاي استاني انجام مي پذيرد.

نقشه سايت نيز به صورت خودكار با ايجاد هر صفحه در وب سايت بروزرساني مي گردد