میــز خــدمــت

عطف به بخشنامه ریاست محترم جمهور به شماره 24452 مورخ 01/03/1397 در خصوص حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری و پیشگیری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد ودر اجرای ماده (17) تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1396 شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" ، میزخدمات الکترونیکی سازمان و شرکت های استانی راه اندازی گردیده است.

بر این اساس متقاضیان محترم که درخواست خود در میز خدمت ثبت نموده اند و دارای کد پیگیری می باشند میتوانند با وارد کردن کد پیگیر خود در کادر پایین مراحل پیشرفت درخواست خود را مشاهده نماییند.