اطلاعات شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا آذر سال 1400:

شهرک ها و نواحی صنعتی:

عنوان مصوب در حال بهره برداري
تعداد شهركها و نواحي صنعتي 1025 832

امكانات زيربنايي شهركها و نواحي صنعتي:

عنوان داراي آب داراي برق داراي گاز داراي تلفن داراي فيبر نوري
شهركها و نواحي صنعتي 828 843 660 786 432

قراردادهاي منعقده:

عنوان تعداد مساحت (هكتار)
قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي 96841 44883

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

عنوان تعداد واحدها اشتغال (نفر)
واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهركها و نواحي صنعتي 48535 961910

مجتمع هاي كارگاهي:

عنوان در حال احداث تكميل شده واگذار شده به بهره برداري رسيده
تعداد واحدهاي كارگاهي 101 4182 4456 3182

شهركهاي فناوري:

عنوان مصوب در حال مطالعه (غيرمصوب) در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد شهركهاي فناوري 7 0 0 6

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد مراكز خدمات فناوري و كسب و كار 2 3 38

مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري 1 1 2

وضعيت پروژه هاي محيط زيست:

عنوان واحد سنجش تعداد
مدول تصفيه خانه هاي در حال بهره برداري مدول تصفيه خانه 234
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه در حال بهره برداري شهرك و ناحيه 192
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي اجرا شده شهرك و ناحيه 14
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال اجرا شهرك و ناحيه 9
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در انتظار اجرا شهرك و ناحيه 18
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال طراحي شهرك و ناحيه 17
نسبت واحدهاي صنعتي تحت پوشش تصفيه خانه به واحدهاي به بهره برداري رسيده درصد 73
تعداد واحد هاي متصل به تصفیه خانه فاضلاب در شهرکها و نواحی واحد 26450
شهركها و نواحي صنعتي داراي شبكه فاضلاب شهرك و ناحيه 296
شهركها و نواحي صنعتي داراي سيستم استفاده مجدد از پساب شهرك و ناحيه 54
شهركها و نواحي صنعتي داراي پروژه هاي ارزيابي زيست محيطي شهرك و ناحيه 239
شهركها و نواحي صنعتي با استقرار سيستم ايزو 14001 در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرك و ناحيه 42
تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني ايستگاه 279
تعداد ماشين هاي آتش نشاني ماشين 331
تعداد شهركها و نواحي صنعتي داراي مراکز بهداشتی شهرك و ناحيه 53
تعداد آمبولانس آمبولانس 21

 

آموزش واحدهاي صنعتي:

دوره هاي آموزشي افراد آموزش ديده (نفر) ميزان آموزش (نفرساعت)
43062 1059585 19875105

تورهاي صنعتي:

تورهاي صنعتي افراد شركت كننده (نفر)
4135 93113

حمايت از پايان نامه ها:

كارشناسي ارشد دكتري
1011 139

تفاهم نامه ها:

تفاهم نامه هاي داخلي تفاهم نامه هاي خارجي
30 23