پايان نامه هاي حمايت شده

استان عنوان تاريخ قرارداد نام و نام خانوادگي دانشجو نام دانشگاه ارشد دکتري
اردبيل بررسي مشكلات ومحدوديتهاي اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت در صنايع كوچك استان اردبيل 85 داود نوروز زاده ازاد تبريز *
اردبيل بررسي علل پايين بودن بهره وري در صنايع مبلمان 90 امير اسماعيل اعلمي ازاد رشت *
اردبيل تحليل زنجيره ارزش صنايع منتحب استان 91 اباسط ابراهيم زاده ازاد گرمي *
اردبيل بررسي ميزان بازار گرايي در شرکتهاي کوچک و متوسط مستقر در شهرکهاي صنعتي اردبيل و ارتباط آن با عملکرد سازماني 91 عسگر عليزاده ازاد گرمي *
اردبيل بررسي تاثير آميخته بازار يابي بر افزايش فروش محصولات لبني اردبيل 90 مهدي عابدي ازاد نجف اباد *
اردبيل بررسي افزايش سطح بهره وري در صنايع لبني استان اردبيل 88 حجت نسيمي فر آزاد تبريز *
اردبيل طراحي نمودار كنترل كيفيت چند متغيره فازي 87 حسين عليپور آزاد تهران *
اردبيل ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان اردبيل جهت توسعه صنعتي به روش SMCE" 88 فرهاد هاشميان آزاد تهران- محيط زيست *
اردبيل مطالعه لرزه زمين ساخت گستره اردبيل با تاکيد ويژه بر ساختگاه شهرک صنعتي شماره 2 91 رامين صادقي علوم تحقيقات تهران *
اردبيل اتر پارامترهاي موثر بر پوششکاري الکترولس د ر واحدهاي توليد فوم 92 محمود جعفري تبريز *
اردبيل بررسي موانع توسعه صادرات خوشه كسب و كار صنايع پلاستيك استان اردبيل 94 بهزاد مهدوي دانشگاه آزاداردبيل *
اردبيل بررسي تاثير ويژگيهاي شخصيتي و مهارتي مديران بر عملکرد شرکتهاي تجاري 92 بهبود ازادي علوم تحقيقات اردبيل *
اردبيل تبيين ابعاد تفکر استراتژيک در عملکرد فني مديران واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط 92 حيدر هنرمند علوم تحقيقات اردبيل *
اردبيل بررسي رابطه بين فراموشي سازماني هدفمندبا نو آوري استراتژيک و نوآوري فني - کيوان اوچي واحد گرمي *
اصفهان نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي ،شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 86 سميه پور حسين اصفهان *
اصفهان شناسايي عوامل موثر بر تصميم گيري بين المللي سازي شركتهاي كوچك و متوسط در استان 88 مهدي دشتي اصفهان *
اصفهان مطالعه عوامل موثر بر تشكيل ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيتها 88 سميه طاهري اميركبير *
اصفهان استخراج شايستگي هاي استراتژيك در خوشه هاي صنعتي 86 هادي بصيري اميركبير *
اصفهان بررسي عوامل بازدارنده و پيش برنده فعاليتهاي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در توسعه فناوريهاي نوين كشاورزي 87 سيد صالح مستولي زاده آزاد ابهر *
اصفهان تعيين نرخ تعرفه كالاهاي نساجي داخلي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني 88 بهاره توكلي آزاد خميني شهر *
اصفهان اندازه گيري و تجزيه و تحليل مزيت نسبي نساجي ايران و مزيت رقابتي 88 فرزانه زارعي آزاد خميني شهر *
اصفهان رابطه استفاده از مارك،بسته بندي و ويژگيهاي ظاهري محصولات با ميزان فروش و رضايت مشتريان 88 اصغر قضوي آزاد خوراسگان *
اصفهان امكان سنجي استقرار مستند سازي انضباط بر مبناي الگوي فوسا 88 زمانه رستميان آزاد دهاقان *
اصفهان انجام مطالعات امكان سنجي استقرار نيروگاههاي خورشيدي در اشترجان 91 سميرا فدايي آزاد ميبد *
اصفهان بررسي راهكارهاي ارتقاي بهره وري در خوشه صنعتي سنگ 86 محمد حسين هدائيان آزاد نجف آباد *
اصفهان طراحي نظام كنترل كيفيت براي خوشه صنعتي نساجي 86 مسعود مسيبي آزاد نجف آباد *
اصفهان توليد پانل هاي كامپوزيتي توسط الياف ضايعاتي 90 سيد محسن بني طبا آزاد يزد *
اصفهان طراحي طرح تجاري جهت بهره برداري از فرصت سرمايه گذاري در زمينه فرآورده هاي دارويي و داروهاي گياهي در اصفهان 91 ساسان روشن پرديس قم *
اصفهان بررسي و ارائه راهكارهاي اصلاحي سيستم اداري داخلي صنايع كوچك اصفهان 88 مريم فريدي زاد پيام نور نجف آباد *
اصفهان شناسايي طبقه بندي و مديريت پسماندهاي شهرك اشترجان 87 افروز باقري تهران *
اصفهان بررسي كمي و كيفي زائدات شهرك سه راهي مباركه 87 مرجان السادات احمدي تهران *
اصفهان بررسي تاثير شهرک صنعتي جي بر محتواي فلزات سنگين آبهاي زيرزميني منطقه با استفاده سيستم اطلاعات جغرافيايي 92 شيرين طباطبايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان *
اصفهان آسيب شناسي بنگاههاي کوچک و زودبازده با رويکرد مديريتي 92 كيميا پولادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد *
اصفهان چگونگي راه اندازي و بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب شهرك كاشان 86 سيد مهران ابطحي فروشاني دانشگاه تهران *
اصفهان تعيين ميزان سهم عوامل موثر بر رشد شركتهاي كوچك و متوسط(SME) 88 خديجه حيدري شهيد باهنركرمان *
اصفهان بررسي رابطه هوش فرهنگي با شايستگيهاي رهبري در كلاس جهاني كسب و كارهاي كوچك 91 مجيد غلامي شهيد بهشتي *
اصفهان بررسي كمي و كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك رنگسازان 87 سميه احمدي صنعتي اصفهان *
اصفهان بررسي اثر سازگار كننده ها بر پايه EVAبر خواص مكانيكي آلياژ 87 مجيد اكرمي صنعتي اصفهان *
اصفهان امكان سنجي استقرار صنايع در منطقه اصفهان بزرگ - مرضيه رئيسي صنعتي اصفهان *
اصفهان بررسي كمي و كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك جي 87 هيام آل كثيري صنعتي اصفهان *
اصفهان مطالعه طراحي مدلي براي روابط زنجيره تامين در شركتهاي كوچك و متوسط به منظور افزايش رقابت پذيري 90 مسعود براتي علامه طباطبايي *
اصفهان ارزيابي كارايي شركتهاي توليد لوازم خانگي حاضر در بورس به روش تابع مرزي 87 ساسان صدري زادگان غيرانتفاعي كيش *
اصفهان تحليل و بهينه سازي پروفيل قالب اكستروژن پلاستيك روش شبيه سازي 85 امير رضائي مازندران *
اصفهان بررسي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري كاركنان صنايع نساجي دهق 92 احسان مومني راوندي نجف آباد *
اصفهان مقايسه خواص فشار پذيري فرش ماشيني با نخ خاب توليد شده سيستم ريسندگي سايرو با سيستم رينگ متداول 92 احمد معيني آراني واحد كاشان *
البرز ارتقا بازدهي سيستم هاي الكتروكواگولاسيون براي حذف رنگزا از فاضلاب با افزودن مواد افزودني - امير ارجمند امير کبير *
البرز ارائه مدلي براي تبيين استراتژي شرکت هاي مادر ايراني( مورد کاوي: شرکت هاي تابعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت) 92 آرش نژادي امير کبير *
البرز مشخصه سازي فرايند تلفيقي ( SBRفنتون) در تصفيه فاضلاب هاي حاوي رنگزاي آزو 92 آرمينه عزيزي امير کبير *
البرز مطالعه نظري و تجربي عوامل موثر در تشکيل ريز ساختار بر روي نانو کامپوزيت هاي اسفنجي بر پايه پلي لاکتيک اسيد / نانورس 92 زهرا يعقوبي امير کبير *
البرز شرايط بهينه و مدل جذبي كامپوزيت ورميكوليت منطقه ي آذربايجان شرقي براي رفع آلودگي زيست محيطي نيكل و مس از پسابهاي صنعتي - سجاد قرين نشتيفاني امير کبير *
البرز تدوين راهکارهاي بکارگيري فناوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن در صنايع پوشاک کشور 92 سيد صادق حسيني امير کبير *
البرز ارائه يک مدل موجودي براي کالاهاي فاسد شدني با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي 92 سيد علي سرخوش امير کبير *
البرز طراحي مدل فرايندي نظام ارزيابي عملکرد بنگاه هاي اقتصادي در مدل مبنا 92 سينا شجاعي امير کبير *
البرز بهينه سازي فرايند جذب / واجذب حذف آلاينده هاي منتخب از فاضلاب با استفاده از نانو تيوب هاي کربني ( CNTs) 92 شهاب کريمي فرد امير کبير *
البرز بررسي آلياژي pa6/psاز طريق اصلاح پلي استايرن و مطالعه خواص اين آلياژ - فرحناز نصيري امير کبير *
البرز بازيابي/استفاده مجدد جاذب هاي نانو با استفاده از روش مايكروويو اصلاح شده ي خانگي در حذف رنگزا از فاضلاب - فرشيد شوشتريان امير کبير *
البرز توسعه مدلي براي برآورد زمان پروژه هاي توسعه محصول جديد 92 ليلا مهدوي امير کبير *
البرز ارزيابي عملکرد سيستم هاي پيوسته و ناپيوسته براي حذف رنگ از فاضلاب با استفاده از فرايند انعقاد الکتريکي 92 محمد علي حسينيان سراجه لو امير کبير *
البرز كارايي نفلين سينيت منطقه كليبر براي جذب برخي از فلزات سنگين - ميلاد طهماسي پور امير کبير *
البرز شناسايي موانع اجرايي پروژه مديريت دانش و اولويت بنده آنها با استفاده از مدل تحليل شبکه اي فازي جهت ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع آنها( مطالعه موردي:شرکت شهرک هاي صنعتي استان البرز) 92 علي قاسمي آزاد اسلامي کرج *
البرز بررسي تاثير تبليغات تلوزيوني بر واکنش هاي هيجاني مشتريان ، ارزش ادراک شده و تمايلات رفتاري مشتريان در صنعت مواد شوينده( مطالعه موردي:برند گلرنگ) 92 داود وحدت پناه پرديس قم *
البرز تصفيه تکميلي شيرابه با استفاده از روش تلفيقي فتوفنتون و جذب سطحي توسط کربن فعال 92 مونا شفقتيان تربيت مدرس *
البرز بررسي نقش عدالت سازماني بر تعهدات سازماني كاركنان شركت شهرك‌هاي صنعتي استان البرز 94 سمسن حكيم زاده تهران *
البرز بررسي تاثير اجراي موفق تجارت الکترونيک بر صادرات محصولات بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط در شهرکهاي صنعتي اشتهارد و کوثر - محمد اسلامي تهران مرکز *
البرز شناسايي و سنجش اثرگذاري موانع صادراتي بر عملكرد صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط استان البرز - مهرنوش رزاقي تهران مرکز *
البرز بررسي توان لرزه خيزي ساختهاي گسله گستره هشتگرد تا شعاع 100 كيلومتر و تاثير آن در مكان يابي شهرك هاي صنعتي 91 مجيد هنرور دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال *
البرز بررسي غلظت و فرم شيميايي فلزات سنگين در خاک مناطق آلوده اطراف شهرک صنعتي اشتهارد و ميزان جذب آن ها توسط گياهان منطقه در راستاي گياه پالايي محيط زيست (Phytoremediaton) 90 محمد رضا صادقي بنيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات */
البرز اعتبار مدلهاي يك درجه آزادي معادل براي تحليل مسائل اندر كنش خاك و سازه 91 مهدي برخورداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير *
البرز توليد و بررسي خواص كاركردي نانو كامپوزيت تمام سلولزي ساخته شده از نانو فيبر هاي سلولزي باگاس جهت كاربرد هاي بسته بندي 91 معين قادري دانشگاه پرديس كشاورزي و منابع طبيعي *
البرز مقايسه اثر بخشي بازاريابي پارتيزاني در شرکت هاي بزرگ وکوچک صنايع غذايي ايران 90 وحيد گدازگر دانشگاه تهران *
البرز بررسي شرايط بهينه جذب و مدل جذبي بنتونيت بيرجند در رفع آلودگي زيست محيطي نيكل از پساب هاي صنعتي 91 حسن متوليان دانشگاه صنعتي اميرکبير *
البرز بررسي كارايي توف هاي بازي منطقه كردستان در رفع آلودگي زيست محيطي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي 91 سارا سيفي دانشگاه صنعتي اميرکبير *
البرز ارزيابي عملکرد روش هاي نوين بازيابي / استفاده مجدد جاذب هاي گران قيمت در حذف رنگ از فاضلاب 90 فرشيد شريفي دانشگاه صنعتي اميرکبير *
البرز بهينه سازي فرا ابتكاري مدل هاي مديريت پروژه مبتني بر كاهش هزينه تمام شده و كاهش زمان اجراي مخازن بتني نگهدارنده سيالات در شهرك ها و نواحي صنعتي به كمك منابع سازماني RBV 91 سعيد كيا دانشگاه صنعتي امير كبير *
البرز تصفيه پساب نساجي حاوي رنگ هاي راكتيو آزو با استفاده از تلفيق روش بيولوژيك و روش اكسيداسيون پيشرفته با استفاده از نانو كاتاليست ها 91 سيد محمد باقر حسيني دانشگاه صنعتي امير كبير *
البرز ارزيابي عوامل موثر بر تشكيل گرانول هاي هوازي در راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي و بررسي عملكرد آن ها در تصفيه فاضلاب حاوي رنگ 91 شبنم صدري مقدم دانشگاه صنعتي امير كبير *
البرز بررسي كارايي زنوليت منطقه سمنان در رفع آلودگي زيست محيطي برخي از تركيبات گوگرد دار 91 شيوا كريمي دانشگاه صنعتي امير كبير *
البرز تصفيه زيستي فاضلاب هاي صنايع رنگرزي با استفاده از كشت مخلوط باكتريها 90 فردين عبيري دانشگاه صنعتي امير كبير *
البرز بررسي كارايي سنگ آهن منطقه سنگان در رفع آلودگي زيست محيطي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي 91 نصرت خورشيدي دانشگاه صنعتي امير كبير *
البرز مدلي براي تبيين رابطه زنجيره تامين ناب- سبز و پايداري صنايع متوسط غذايي ايراني 94 عليرضا تفرشي مطلق دانشگاه علامه طباطبايي *
البرز ارزيابي بررسي صفات رشدي و بيوشيميايي گياه سرخارگل (Echinacen Spp) نسبت به تنش‌هاي خشكي، فلزات سنگين و آلاينده هاي نفتي 94 سليم حيدري دانشگاه گيلان *
البرز طراحي يک مدل استقرار بهينه در صنايع نساجي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري 92 بابک حاجي کريمي علوم و تحقيقات آ.شرقي *
البرز تدوين برنامه ريزي استراتژيک سطح کل سازمان در شرکت فارمد 92 پويا کرمي نيا علوم و تحقيقات گيلان *
البرز شناسايي عوامل موثر بر انتخاب بازارهاي هدف صادراتي صنايع کوچک و متوسط ( مطالعه موردي :‌شرکت هاي فعال در زمينه مواد و محصولات شيميايي واقع در شهرک صنعتي اشتهارد - حکيمه عبداله زاده موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي *
البرز بررسي کاهش آسيب هاي زيست محيطي با توجه به ملاحظات اکولوژي صنعتي مواد زائد جامد در شهرک هاي صنعتي با استفاده از روش EFMEAو GIS( مطالعه موردي : شهرک صنعتي اشتهارد ) 92 مرضيه اشتياقي - *
ايلام بررسي رابطه بين هوش سازماني و نوآوري سازماني 89 سميه نوري آزاد تهران مرکز *
ايلام تاثير مديريت كيفيت جامع بر خلاقيت نوآوري با نقش ميانجي يادگيري سازماني 91 فرج اله وحيدنيا آزاد خوزستان *
ايلام بررسي اثرات تعارض تيم هاي كاري بر فرايند تصميم گيري 91 علي احمدي آزاد ستتدج *
ايلام ارزيابي كيفيت فرايند توليد بارويكرد نمودارهاي كنترلي و قابليت توليد مطالعه موردي شركت بين المللي سيمان ايلام 89 محمد باقر رسول وندي - *
ايلام بررسي عوامل موثر براي ايجاد برند در بنگاههاي کوچک و متوسط(مورد مطالعه:خوشه کسب و کار فرش دستباف ) - علي سليماني آزاد اسلامي واحد ايلام *
ايلام بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت يا عدم موفقيت در اجراي برنامه توسعه خوشه هاي صنعتي کشور 92 مرتضي دارايي واحد سنندج *
ايلام بررسي رابطه سبكهاي رهبري و تفكر استراتژيك در سطح سازماني 92 - - *
آذربايجان شرقي بررسي تاثيرعناصرآميخته ترويجي بازاريابي برروي ارزش ويژه برنددرصنايع كوچك شكلات سازي تبريز 91 علي عنبرشاهي اصفهان *
آذربايجان شرقي بررسي واولويت بندي عوامل كليدي موفقيت وياعدم موفقيت درصنايع كوچك 90 احسان سيروس نژاد آزاد بناب *
آذربايجان شرقي بررسي نقش انكوباتورهاي كسب وكاردرسودآوري صنايع كوچك 90 اكبر كارگر خلج آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي راهكارهاي توسعه سرمايه هاي اجتماعي در صنايع كوچك و متوسط ( مطالعه موردي : صنعت قطعه سازي خودرو استان آذربايجان شرقي) 91 خديجه نوراني آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي ارزيابي ارزش ويژه برندبرصادرات محصول (مطالعه موردي صنعت چرم سازي ) 90 رزيتا دباغ افروز آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي سرمايه درگردش شركت هابرپيش بيني آشفتگي مالي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بااستفاده ازروش Zآلتمن تعديل شده 91 ساغرفرهنگي طاهري آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي رابطه هوش رقابتي مديران باتوسعه صنايع كوچك استان آذربايجان شرقي 88 كريم اسكندري آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي تاثيربكارگيري فن آوري اطلاعات وارتباطات برعوامل ايجاكننده مزيت رقابت دروني درصنايع كوچك استان آ ش 91 ليلا بيگلو آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي شناسايي واولويت بندي خوشه هاي صنعتي بالقوه استان بااستفاده ازمدل MADMفازي 89 مسعود وطن دوست علمداري آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي وشناسايي موانع ومشكلات اجراي سيستم TPM(تعميرات ونگهداري بهره ورجامع) 90 مهدي اسماعيلي الوانق آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي دلايل عدم بكارگيري اناليزارزش تفكرناب درشركتهاي سازنده قطعات خودرودرصنايع كوچك وشهركهاي صنعتي آ ش 87 مهردادمحمدپور آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي ارائه مدل فازي جهت ارزيابي ميزان بكارگيري تفكرناب ازديدگاه توليدكننده 87 نيماقاسم نژادمقدم آزاد تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي ميزان خدمات پس از فروش بر رضايت و جذب مشتري به تفكيك محصول ويا صنعت (مطالعه موردي لوازم خانگي قزوين) - مهدي رحمتي آزاد علوم وتحقيقات آذربايجان شرقي *
آذربايجان شرقي ارائه مدلي رياضي درمحيط هاي توليدي تركيبي ساخت ذخيره اي وساخت سفارشي بادرنظرگرفتن فعاليتهاي نگهداري وتعميرات وحل آن باالگوريتم هاي فراابتكاري 92 ناصرپيامي آزاداسلامي قزوين *
آذربايجان شرقي پيشگويي تاثير عمليات باز پخت بر روي رفتار مكانيكي فولاد آلياژي كروم دار به كمك منطق فازي 92 زهرا نصيري دانشگاه آزاد واحد تبريز *
آذربايجان شرقي طراحي ،بهينه سازي وتحليل ارتعاشات آزادداخل تراش عمودي به كمك شبيه سازي كامپيوتري 92 مرتضي عزيزي دانشگاه آزاداهر *
آذربايجان شرقي تاثيرتوانمندسازي براثربخشي تيم هاي كاري :مطالعه موردي 92 آرش شيوا دانشگاه تبريز *
آذربايجان شرقي ريخته گري تيغچه شخم زني ازفولادهادفيلد 90 حسين علي محمدي سهند تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي عمليات ترموديناميكي آسفورمينگ بر روي خواص يك تركيب فولاد نانو ساختار بينيتي دما پايين 91 سهندگلچين صنعتي سهند *
آذربايجان شرقي رابطه عوامل داخلي وخارجي بارفتارخريدهاي سازماني 89 نيكو واعظ علامه طباطبايي تهران *
آذربايجان شرقي بررسي نقش انكوباتور ها در گسترش كارآفريني و ارائه الگوي مناسب براي كسب و كارهاي كوچك 84 داووپايدار علوم تحقيقات تهران *
آذربايجان شرقي طراحي مدل استراتژيك خوشه صنعتي براي صنايع كوچك ومتوسط توليد كنندگان قطعات اجزاخودرو 84 محمدپاسبان علوم تحقيقات تهران *
آذربايجان شرقي بررسي تاثيرعوامل موثربرسودآوري درصنايع كوچك ايران 92 سيناچلبياني غيرانتفاعي الغدير *
آذربايجان شرقي بهينه سازي فرمولاسيون وتوليدصنعتي شكلات شيري پروبايوتيك غني شده باپروتئين 89 سميرا يگانه زاد فردوسي مشهد *
آذربايجان شرقي بررسي عوامل موثربربهره وري عوامل توليدوتعيين نقطه انتقال بهينه درصنايع غذايي وآشاميدني ايران 92 اصغررزمي كويج موسسه غيرانتفاعي الغدير *
آذربايجان شرقي سنجش ميزان آمادگي سازماني بخش صنعت جهت اجراي سيستم ERPدرگروه ماشين آلات و تجهيزات صنايع كوچك ومتوسط - محمد منيفي آزاد واحد تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي تجربي مقدار شدت جريان و نوع سيال الكتروليت بر روي مشخصه اي خروجي در فرايند ماشين كاري الكتروشي - مهرداد عباس زاده آزاد واحد تبريز *
آذربايجان شرقي تاثير تراكم صنعتي بر بهره وري واحدهاي صنعتي در ايران - سميرا پاشايي دانشگاه اروميه *
آذربايجان شرقي بررسي قابليت نانوذرات ليپيدوكروسيت در رنگ زدايي پساب صنعتي با استفاده از فرايند سونو-فنتون - محسن شيدايي سراسري تبريز *
آذربايجان شرقي بررسي رابطه بين منابع يادگيري كارآفرينانه سازماني با آمادگي فرصت يابي حرفه اي در شركتهاي صنعتي شهرك - ناصر مرادي شهيد مدني آذربايجان *
آذربايجان شرقي بررسي روند بهره وري در صنايع ماشين آلات، ابزار و محصولات فلزي ايران با استفاده از شاخص مالم كوئيست - علي حسن پور غير انتفاعي الغدير *
آذربايجان شرقي بررسي رابطه بين نوآوري و عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركتهاي تامين كننده قطعات خودرو تبريز) - محمد خاهاني غير انتفاعي نبي اكرم تبريز *
آذربايجان غربي اثر صمغ عربي در فرآيند خشک کردن ميوه ها (مطالعه موردي:سيب - انگور - توت فرنگي ) 92 روشنک رضائي اروميه *
آذربايجان غربي فرمولاسيون آبميوه مخلوط با کاربرد کنسانتره خرما و کاربرد تلفيقي آن با کنسانتره سيب و انگور در راستاي خوشه صنعتي فرآوري محصولات باغي 92 نادر قهرمان نژاد اروميه *
آذربايجان غربي تاثير اسيدي کردن مستقيم شير روي خصوصيات فيزيکوشيميايي و ميکروبي پنير سفيد ايراني پروبيوتيک 90 (افشين سليماني رامبد) آزاد سبزوار *
آذربايجان غربي بررسي رابطه رهبري تحول آفرين با انگيزش شغلي در ميان کارکنان( مطالعه موردي: شهرکهاي صنعتي اروميه) 91 (مجيد منيري) آزاد مهاباد *
آذربايجان غربي تحليل فضايي نواحي صنعتي روستايي (آذربايجانغربي) 90 (بهناز نجفي) پيام نور اروميه *
آذربايجان غربي مکانيابي احداث شهرکهاي صنعتي با استفاده از GISو مدل AHP(مطالعه موردي بخش صفائيه شهرستان خوي 91 (سهيلا جهانگيري) پيام نور اروميه *
آذربايجان غربي سنجش رابطه ميان بهره وري کل عوامل در رشد ارزش افزوده صنايع کوچک و متوسط 90 (شبنم حاجي قلي زاده) پيام نور اروميه *
آذربايجان غربي ارزيابي چابکي صنايع مختلف در شرکت هاي توليدي کوچک و متوسط با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معيار - سردار قاسمي دانشگاه هرمزگان *
آذربايجان غربي ماندگاري باکتريهاي پروبيوتيک و تأثير آنها برخواص کيفي پنير سفيد ايراني فراپالايش 89 (شهين زمردي) سراسري اروميه *
آذربايجان غربي بهينه سازي فرايند توليد صنعتي سيب گلاسه با كاربرد طرح هاي آماري 89 (علي رضا حسين پور) سراسري اروميه *
آذربايجان غربي بهبود خواص فيزيکي و رئولوژيکي خمير و بافت نان لواش با استفاده از دو آنزيم ترانس گلوتاميناز و آسپاراژيناز و پودر آب پنير بعنوان پري بيوتيک 91 (فروغ محترمي) سراسري اروميه *
آذربايجان غربي بررسي ويژگي كارآفريني مديران كسب و كارهاي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي شهرستان اروميه 89 (آرش انصاري) سراسري تهران *
آذربايجان غربي رابطه بين سبکهاي ارتباطي و کارآفريني سازماني( مطالعه موردي: شهرکهاي صنعتي اروميه) 91 (جعفر صوفي) علامه طباطبايي *
آذربايجان غربي بررسي تاثير انتقال تکنولوژي از کشور ترکيه در بهبود عملکرد صنايع کوچک استان آذربايجان غربي - جواد آقازاده سالطه علوم و تحقيقات آغ *
آذربايجان غربي طراحي مدل رياضي پويا براي بهينه­ سازي نرخ تكميل سفارشات در مسئله برنامه ­ريزي تامين سفارشات 91 (ميرحسن سيد رضايي) علوم و تحقيقات تهران *
آذربايجان غربي تدوين برنامه راهبردي توسعه کارآفريني در صنايع کوچک آذربايجانغربي 87 (امير شهسوار جلاوت) مديريت صنعتي *
آذربايجان غربي بررسي رابطه بهداشت محيط كار با بهره وري كاركنان شركتهاي توليدي مستقر در شهركهاي صنعتي در اروميه 90 (عاطفه محمدولي زاده) - *
آذربايجان غربي تجزيه و تحليل مشكلات و محدوديتهاي اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت در صنايع كوچك اروميه 90 (فريبا عزيز زاده) - *
آذربايجان غربي بررسي موانع صادرات در خوشه صنعتي عرقيات گياهي استان آذربايجان غربي 92 صغرا رضائي نسب - *
آذربايجان غربي بررسي رابطه ساختار سازماني و تغيير و تحول سازماني 92 مهدي سيف درگاهي - *
بوشهر ارائه مدلي جهت بهبود عملكرد خوشه هاي صنعتي مبتني بر تكنيك demateو رويكرد system dynamics - اعظم جمالي زاده زاهدان *
بوشهر بكارگيري GISدرا نتخاب محل مناسب دفن پسماند هاي صنعتي خطرناك 91 سعيد رباني آزاد بوشهر *
بوشهر رابطه بين ميزان شادي در سطوح مختلف سازمان و رابطه آن با بهره وري در شركت هاي پيشرو شهرك هاي صنعتي استان بوشهر 91 سيد كاظم شريفي آزد مرودشت *
بوشهر شناسايي موانع پذيرش تجارت الكترونيك(EC) توسط كسب و كارهاي كوچك و متوسط(SME) با بكارگيري مدل پذيرش فناوري؛مورد مطالعه شركت هاي فعال در شهرك هاي صنعتي شهرستان بوشهر 92 يونس جعفرپور خليج فارس بوشهر *
بوشهر برسي ميزان آمادگي الكترونيكي بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعتي و معدني استان بوشهر به منظور ورود به عرصه كسب و كار الكترونيك 87 مهدي نامدارزادگان دانشگاه شيراز *
بوشهر تاثير رعايت ضوابط بين الملل در افزايش جذابيت محصول خرما در بازارهاي خارجي(مطالعه موردي استان بوشهر) 92 درنا سليماني واحد تهران غرب *
تهران مطالعه تطبيقي عوامل موفقيت در كارآفريني مبتني بر فن آوري در ايران و هندوستان 91 علي عمراني اي اي تي دهلي *
تهران شناخت قابليتهاي استراتژيك بنگاه هاي كوچك و متوسط در دهه اخير براي پيوستن به شبكه توليد پراكنده 90 امير مهربان پژوه آزاد تهران جنوب *
تهران مطالعه و ارائه الگوي مناسب انتقال تكنولوژي در صنعت نان(تولد نان صنعتي) 90 آرش رادمهر آزاد تهران جنوب *
تهران مدل طراحي شبكه تامين زنجيره تامين با در نظر گرفتن زمان تحويل، ريسك اشتراكي و موجودي تحت تقاضاي نا معين 90 فاطمه فروزانفر آزاد تهران جنوب *
تهران شناخت مشكلات و موانع اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده سيستم گزارشگري مالي در شركتهاي كوچك و متوسط - محمود نان گير آزاد تهران جنوب *
تهران طراحي شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمان هاي دانش محور ( مطالعه موردي شهرك صنعتي شمس آباد) 90 مهرداد فرديار آزاد تهران جنوب *
تهران بررسي استراتژي هاي بازاريابي فعال در دوران ركود اقتصادي بر عملكرد شركت-مطالعه شركتهاي فعال در شهرك صنعتي عباس آباد 90 ابراهيم عرفاني آزاد تهران مركز *
تهران بررسي عوامل موثر بر كاركرد بازاريابي در شركتهاي كوچك و متوسط 91 مهرداد دارنهال آزاد تهران مركز *
تهران مديريت بحران از ديدگاه HSEدر مناطق صنعتي كشور(مطالعه موردي در يكي از شهركهاي صنعتي) - ام البنين سليماني آزاد علوم تحقيقات *
تهران بررسي ارتباط بين ويژگي هاي رفتاري و سبك هاي ارتباطي مورد استفاده 86 بهزاد شناور آزاد فيروزكوه *
تهران تدوين استراتژي براي شهركهاي صنعتي شهرستان فيروزكوه 88 حسين شيرازي آزاد فيروزكوه *
تهران مطالعه تطبيقي نحوه تامين مالي صنايع كوچك و تازه تاسيس از طريق ايجاد صندوق سرمايه گذاري خطر پذير در كشورهاي در حال توسعه 88 روح اله استيري آزاد فيروزكوه *
تهران امكان سنجي اجراي كارآفريني سازماني در شهركهاي صنعتي شهرستان فيروزكوه 90 سيد حسين هراندهي آزاد فيروزكوه *
تهران بررسي آموزش و ميزان تاثير آن بر بهبود كيفيت و ارتقا و بهره وري 86 محمدشفيع خاني آزاد فيروزكوه *
تهران سياستها، برنامه ها و راهكارهاي ارتقاي واحدهاي صنعتي 86 ضياء رشوند هرانكي آزاد قزوين *
تهران بررسي رابطه هوش عاطفي مديران و نوآوري در شركتهاي صنايع بسته بندي مواد غذايي مستقر در شهركهاي صنعتي استان تهران 92 راضيه حاج حسن آزاد واحد تهران مركز *
تهران شناسايي موانع كارآفريني و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي شهرك صنعتي پرند) 90 مجيد نوزاني پيام نور *
تهران بهره گيري از مدل CLVبه منظور حداكثر سازي سود دراز مدت كسب و كار با تاكيد بر مديريت در درآمد 87 آرش خليلي نصر تربيت مدرس *
تهران طراحي چارچوبي براي مديريت دانش مشتري و نوآوري در زنجيره تامين 92 بهاره تجلي تربيت مدرس *
تهران طراحي سيستم هوشمند براي ارزيابي تاثيرات پياده سازي سيستم HSEبر شاخص هاي عملكرد مالي در موسسات 92 رضا صفري تربيت مدرس *
تهران طراحي سيستم خبره فازي براي انتخاب پروژه هاي توسعه محصول جديد فناوري و اطلاعات 92 زهرا شمسي تربيت مدرس *
تهران ارائه مدل پذيرش رايانش ابري در شركت هاي كوچك و متوسط صنعت فناوري اطلاعات 92 فريبا صفري تربيت مدرس *
تهران امكان سنجي استقرار ايستگاههاي بازيافت پسماند در شهرك صنعتي چرمشهر و سالاريه 92 اميد جامي برنجه تهران *
تهران بررسي عوامل موثر بر تاب آوري خوشه هاي صنعتي در مواجهه با تحريم هاي اقتصادي- خوشه تجهيزات بيمارستاني - آرين عظيمي تهران *
تهران شناسايي عوامل محيطي موثر بر تصميم گيري اخلاقي در كسب و كار نوپا 92 زهرا بادلي تهران *
تهران بررسي عددي و تجربي اتصالات چسبي ورق فلز-کامپوزيت( مطالعه موردي شهرك صنعتي عباس آباد) 92 عمادالدين صادق زاده تهران *
تهران طراحي مدل توسعه بازار 92 مرتضي انوشه تهران *
تهران بررسي تاثيرات هوش تجاري بر موفقيت شركت هاي كوچك و متوسط و برتر شهر تهران 92 سميه بخشنده تهران - پرديس فارابي *
تهران تاثير قابليت هاي برنامه ريزي بازاريابي بر عملكرد كسب و كار صنايع غذايي مستقر در شهركهاي صنعتي استان تهران 92 خدايار عبدالهي تهران مركز *
تهران طراحي كارخانه ي بازيافت پارچه هاي ضايعاتي در شهركهاي صنعتي با رويكرد ارتقاء سطح كيفي زندگي كارگري و ايجاد تعامل بين قشر كارگر و مشتري مطالعه موردي: شهرك صنعتي فيروزكوه 92 مريم بوالهري تهران مركز *
تهران تاثير خلاقيت و نوآموري در افزايش و بهبود واحدهاي صنعتي كوچك 89 مسعود سليمان زاده خاتم *
تهران بررسي درجه پايداري سازماني و ارائه راهكارهايي براي ارتقاء آن با رويكرد مديريت دانش - ليلا يگانه خوارزمي *
تهران به كارگيري روش فرآيند تحليل شبکه اي در مكانيابي مناسب ترين شهرك صنعتي براي انتقال و جابجايي واحدهاي صنايع كوچك ريخته‌گري استان تهران 94 اميرمحمد رمداني دانشگاه آزادبين الملل انزلي *
تهران طراحي مدل توسعه بازار صنايع كوچك و متوسط 94 مرتضي انوشه دانشگاه تهران *
تهران اثر عملكرد صادراتي به عنوان متغيري مستقل بر روي استرانژي بازار بنگاه هاي كوچك و متوسط 86 آرش ابوالقاسمي كردستاني دولتي *
تهران مدلسازي نقش بانكها در تامين مالي صنايع كوچك و متوسط و ارئه الگوي مبتني بر سرمايه گذاري ريسك پذير 85 روح اله ابوجعفري دولتي *
تهران بررسي رابطه كارآفريني مديران مياني با عوامل درون سازماني در واحدهاي صنعتي مستقر 86 غلام سليماني دولتي *
تهران تعيين عوامل موثر در بالا بردن بهره وري انرژي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي وابسته به وزارت صنايع 85 محسن جمال دولتي *
تهران بررسي تصفيه پذيري پساب هاي رنگي صنايع نساجي با استفاده از ازن زني و انعقاد الكتري 91 فاطمه رجب نيا دولتي- بهشتي *
تهران بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري و رضايت مندي نيروي كار شاغل در شهركهاي صنعتي استان تهران 91 مينا احمد سلطاني دولتي- پيام نور تهران *
تهران ارائه الگوي تصميم سازي براي توسعه خوشه هاي صنعتي مبلمان 90 اميد حسين زاده دولتي- تهران *
تهران بررسي اثر برون سپاري بر عملكرد كسب و كارهاي صنايع كوچك و متوسط مستقر در شهركهاي صنعتي استان تهران 85 بنفشه پيرويان دولتي- تهران *
تهران آينده پژوهي آلودگي هوا و ارايه طرح توسعه آتي شهركهاي صنعتي از منظر آلودگي هوا 90 پويا قرباني دولتي- تهران *
تهران مدل فرايندي مديريت هزينه و زمان در طرح هاي صنعتي كوچك و متوسط 87 حميد فلاحي دولتي- تهران *
تهران اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچك - سارا سبزي علي آبادي دولتي- تهران *
تهران بررسي اثرات شهرك صنعتي اشتهارد بر وضعيت روستاهاي همجوار 88 شبنم سرور اميني دولتي- تهران *
تهران بررسي رابطه ويژگي هاي نيروهاي فروش شاغل در كانال هاي توزيع و فروش محصولات پروتئيني با عملكرد آنان 88 مرتضي انوشه دولتي- تهران *
تهران طراحي و بهينه سازي شبكه زنجيره تامين و لجستيك معكوس با استفاده از رويكرد برنامه ريزي عدد صحيح مختلط در صنايع كوچك و متوسط 91 سينا گل آرا دولتي- خواجه نصير *
تهران مطالعه سينتيكي حذف ازت در پسابهاي با غلظت زياد نيتروژن در يك بيوفيلتر بيهوازي چند مرحله اي 86 سعيد غني ياري دولتي- شريف *
تهران تاثير نيت استراتژيك بر اقدام كارآفرينانه(مورد مطالعه شركتهاي كوچك و متوسط در صنايع غذايي) 90 سارا شمس الهي دولتي- طباطبايي *
تهران عارضه يابي بنگاه هاي كوچك و متوسط داراي استاندارد ISO9000بر اساس مدل EFQM 89 اسما سلطاني نژاد دولتي - علامه طباطبايي *
تهران بررسي جايگاه خوشه هاي صنعتي بنگاه هاي كوچك و متوسط در فرايند توسعه صنعتي ايران(مطالعه موردي خوشه سنگ تهران) 89 حسين رجب پور دولتي - علامه طباطبايي *
تهران اولويت بندي برنامه هاي مديريت توسعه در سازمانهاي كوچك و متوسط 90 محمد حسين ارقميري دولتي - علامه طباطبايي *
تهران عوامل موثر در موفقيت انكوباتورها در تجاري سازي ايده ها در ايران - مهدي صدقي دولتي - علامه طباطبايي *
تهران تدوين برنامه مديريت بحران ناشي از زلزله در شهركهاي صنعتي(مطالعه موردي در شهرك صنعتي شمس آباد) 89 سجاد مرداس دولتي تهران *
تهران طراحي و ساخت اينورتر خورشيدي متصل به شبكه بدون ترانسفرمر تك فاز با قابليت حذف جريانات نشتي - محمد آمره شريف *
تهران بررسي تاثير عدم قطعيت زمان تحويل در ذخيره اطمينان در محيط احتمالي - محمد شيرپور شهر ري *
تهران بررسي عوامل موثر بر پذيرش بازاريابي اينترنتي در شركتهاي كوچك و متوسط شهركهاي صنعتي استان تهران - احمد علي روح اللهي شهرري *
تهران تجزيه و تحليلي نيازها و ارائه راهكارهايي براي توانمندسازي كاركنان 87 صمد باراني علامه طباطبايي *
تهران الگوي مناسب انتشار تكنولوژي در شهركهاي صنعتي كشور 85 علي عقبي طلب علامه طباطبايي *
تهران تجزيه و تحليل مشكلات مالي و حسابداري صنايع كوچك در ايران(مطالعه موردي شهرك صنعتي عباس آباد) 89 ناصر كاظمي علم و صنعت *
تهران ارائه روشي بهينه در اصول طراحي و مديريت ساخت در شهركهاي صنعتي 92 علي حيدري علوم و تحقيقات اراك *
تهران ارزيابي آمادگي سازمان هاي كوچك و متوسط جهت استقرار سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان(ERP) 91 محبوبه محمدكاظم علوم و فنون مازندران *
تهران ارزيابي عملكرد خوشه صنعتي مبلمان يافت آباد 89 زينب رضايي مدرس *
تهران بررسي نقش خوشه صنعتي بنگاه هاي توليدي كوچك و متوسط 90 هومان سلطاني موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند *
تهران بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه صادرات صنايع كوچك و متوسط 86 نورالدين شرفي نژاد موسسه آموزش و پژوهش مديريت برنامه ريزي *
تهران دستيابي به زنجيره تامين چابك 92 نيما پروين موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي *
تهران روابط ميان فعاليت هاي حمايتي از تامين كنندگان و عملكرد بنگاه هاي خريدار 91 عبدالناصردرخشان مولتي مديا مالزي *
تهران بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر حسن شهرت شركت به عنوان يك مزيت رقابتي با استفاده از تكنيك HADMفازي در صنايع لوازم خانگي منتخب 87 سعيد نجم روشن يزد *
تهران بهبود مدل تعالي بنياد مديريت كيفيت اروپاييEFQMبراي بكارگيري در سازمانهاي صنعتي كوچك و متوسط ايراني 89 احسان ساده - *
تهران اتتخاب يك مدل مناسب براي بين المللي شدن شركتهاي كوچك و متوسط ايراني 86 احسان سقايي دهكردي - *
تهران بهره مندي از مدل تصميم گيري ارزيابي چند معياره فضايي در پهنه بندي انواع آلاينده هاي زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي( مطالعه موردي شهرك صنعتي عباس آباد) 91 اشكان نجفي جوزاني - *
تهران بررسي آلودگي فاضلاب هاي صنعتي به لحاظ حضور عناصر سنگين و تاثيرات زيست محيطي آنها، شناسايي صنايع ايجادكننده و راهكارهاي تصفيه اين نوع فاضلاب ها 91 بابك رضاخاني - *
تهران بررسي و ارائه مديريت ريسك زيست محيطي در صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران(مطالعه موردي شهرك عباس آباد) 89 شيما رضايي - *
تهران بررسي و ارائه مديريت ريسك زيست محيطي در صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران(مطالعه موردي شهرك عباس آباد) 89 شيما رضايي - *
تهران بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركتها بر كيفيت و نتيجه رابطه: مطالعه موردي كاركنان عملياتي و خدماتي شاغل در شركت هاي صنايع غذايي مستقر در شهرك هاي صنعتي استان تهران 92 فاطمه رهگذر - *
تهران طراحي سيستم مديريت عملكرد فناوري اطلاعات با رويكردي ارزش گرا 87 كاوه مهاجري - *
تهران حذف فلزات سنگين از لجن فاضلاب صنعتي توسط الکتروکينتيک پيشرفته 91 محسن شاطريان - *
تهران 85 مصطفي زمانيان - *
تهران ارائه مدل مناسب پذيرش كسب و كار الكترونيكي براي سازمان هاي كوچك و متوسط در ايران)اين قرارداد جز اولين قراردادهاي معاونت بوده و فاقد عنوان مي باشد.) 86 مهتا خادم - *
تهران ارزيابي بسته هاي حمايتي صنايع كوچك و متوسط در راستاي توسعه صادرات 91 نازيلا رجائيان - *
تهران بررسي مشكلات مالي و حسابداري صنايع كوچك در شهرك صنعتي عباس آباد 87 ناصر كاظمي - *
تهران بررسي اثرات اندازه گرايش بازار و گرايش استراتژيك روي ابعاد نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي استان تهران 91 ندا عليقلي - *
تهران ارزيابي شهرك هاي صنعتي تهران 89 هدا اله بخشي - *
چهارمحال و بختياري برسي وبهينه سازي مشخصه هاي عملكرد وآلايندگي موتور ديزل توسعه يافته مدل OM314با كاربرد مخلوط هاي سوخت ديزل –بيو ديزل بوسيله روش سطح پاسخ 91 عليرضا شير نشان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات *
چهارمحال و بختياري بررسي وبهينه سازي نحوه چيدمان ماشين الات در سيستمهاي توليد گروهي صنايع استان چهارمحال وبختياري 89 امير محمد قاسمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد *
چهارمحال و بختياري بررسي راهكارهاي توسعه صادرات آب معدني در استان چهارمحال وبختياري 89 زهرا شاهين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد *
چهارمحال و بختياري تعيين پارامترهاي آسيب نرم براي فولاد ST12 90 حسن نجات بخش دانشگاه شهركرد *
چهارمحال و بختياري طراحي،ساخت و ارزيابي مدل آزمايشي دستگاه درجه بندي مغز بادام 92 علي قرباني دانشكاه شهركرد *
چهارمحال و بختياري تعيين تقاضاي نيروي كار با توجه به ظرفيتها وسياستهاي اشتغالزاي برنامه پنجم در استان چهارمحال وبختياري - عليرضا عباسي دانشگاه دهاقان *
چهارمحال و بختياري ساخت وتهيه دستگاه ماشين بينايي براي تعيين،درجه بندي وسورتينگ مواد - رضا گلي دانشگاه شهركرد *
چهارمحال و بختياري بررسي وبهينه سازي مشخصه هاي عملكرد وآلايندگي موتور ديزل توسعه يافته با كاربرد مخلوط هاي سوخت ديزل وبيوديزل به روش سطح پاسخ 92 عليرضا شيرنشان علوم تحقيقات *
چهارمحال و بختياري تحليل آسيب ها وراهكارهاي داوري در حل اختلافات اصحاب دعوا در قرارداهاي تخصيص زمين وحق بهره برداري ساز - حسين موجودي علوم تحقيقات اراك *
خراسان جنوبي طراحي مدل فرهنگ سازماني کارآفرينانه سازگار با فرهنگ ايراني –اسلامي به منظور ارتقاء نگرش ها و گرايش هاي کارآفرينانه در شرکت هاي کوچک و متوسط 92 عبدالمجيد ايماني تهران(پرديس قم) *
خراسان رضوي بررسي تاثير گرايش هاي كارآفرينانه بر مديريت دانش 90 وحيد پيغان آزاد- مشهد *
خراسان رضوي ارزيابي اثر بخشي سيستمهاي مديريت كيفيت در صنايع كوچك و متوسط 89 ناصر پور سعيد آزاد سمنان *
خراسان رضوي امكان سنجي استفاده از ضايعات سبزي و مربا جهت توليد نوشيدني 91 ستار علي روحاني آزاد قوچان *
خراسان رضوي بررسي رابطه ويژ گيهاي شخصيتي كاركنان و تعهد سازماني(مطالعه موردي كاركنان شاغل در شهركهاي صنعتي استان خراسان رضوي) 91 حسين قدمياري آزاد نيشابور *
خراسان رضوي Relationship Between PersonalQualities Organizational Functions Environmental Factors, AndSuccess Of Entrepreneurs In Iranian Small Manufacturing Firms 88 يعقوب مهارتي پوترا- مالزي *
خراسان رضوي ارائه الگوريتمي جهت تعيين حالت مطلوب سفارش دهي چند محصولي با زمان تحويل هاي مختلف در يك زنچيريه تامين دوسطحي ( يك توليد كننده – يك مصرف كننده) 89 وحيده مجيدي فرد پيام نور *
خراسان رضوي ررسي و تحليل ابعاد حمايت از كارآفرينان در واحدهاي توليدي – بازرگاني مشهد 87 سيد محسن سعيدي كاخكي تهران *
خراسان رضوي نياز سنجي آموزشي كاركنان شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي 89 شهناز زنگويي تهران *
خراسان رضوي طراحي الگوي روابط توسعه اي كارآفرينان در عملكرد كسب و كار 91 نگار خسروي تهران *
خراسان رضوي شناسايي فرصت هاي كارآفريني در بيوتكنولوژي غذايي ايران 90 هادي صنعتي تهران *
خراسان رضوي بررسي انتقال تكنولوژي در بهبود عملكرد صنايع غذايي : مورد كاوي صنايع غذايي واقع در شهركهاي صنعتي خراسان رضوي 89 مرضيه طالبي تهران- پرديس كيش *
خراسان رضوي بررسي عوامل موثر بر بين المللي سازي بنگاههاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي : شهر مشهد) 90 مليحه محمد جوادي سيستان و بلوچستان *
خراسان رضوي ارزيابي تنوع زيستي پنير كردي، گزينش سويه پروبيوتيك و تعيين پروفايل اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه آزاد در طول دوره رسيدگي 88 الناز ميلاني فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بهينه سازي ويژگي هاي فيزيكي شيميايي و حسي پنير فتاي فراپاشي كم چرب با استفاده از جايگزين هاي چربي و استارتر الحاقي 88 حسن رشيدي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي امكان سنجي حذف آلودگي كادميوم و آرسنيك از محلولهاي آبي توسط رس پيلارد سنتز شده 89 حسين كريمي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي شناسايي و بررسي مهمترين عوامل بازدارنده ي اداري – خدماتي موثر بر صادرات غير نفتي در شمال شرق 89 داوود خاني فردوسي مشهد *
خراسان رضوي اولترا فيلتراسيون روغن كانولا با ميسل رشد يافته 88 راضيه نيازمند فردوسي مشهد *
خراسان رضوي شناسايي عوامل موثر بر ظرفيت توليد صنايع غذايي و آشاميدني و ارائه استراتژي هاي مناسب در راستاي بهبود وضعيت اين صنايع (مطالعه موردي : خراسان رضوي) 89 سارا يزدان بخش فردوسي مشهد *
خراسان رضوي حمايت از طرح هاي صنعتي (شرايط و ضمانت اجراها) در حقوق ايران و اتحاديه اروپا 91 سعيده ابراهيم نيا فردوسي مشهد *
خراسان رضوي روشهاي تامين مالي در خوشه هاي صنعتي با توجه به تجربيات كشورهاي منتخب 88 سلمان افخمي راد فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي مقايسه اي قابليتهاي كارآفرينانه صاحبان صنايع كوچك متوسط و بزرگ مستقر در شهر مشهد 90 سيده حميده جعفريه فردوسي مشهد *
خراسان رضوي ارزيابي تاثير فرمولاسيون و روش آماده سازي بر كينتيك انتقال جرم ، كيفيت و خصوصيات فيزيكو شيميايي ناگت ميگو سرخ شده به روش عميق 88 فرشته دهقان نصيري فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي شهركهاي صنعتي بر نواحي روستايي(شهرك صنعتي خيام نيشابور) 90 مجيد حمزه ئي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي ارزيابي تاثري نوع رنت و ظروف نگهداري بر روند پروتئوليز در طي دوره رسيدگي پنير محلي كردي به كمك روش الكتروفورز 89 مجيد هاشمي قوژدي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي تحليل ساختاربازارواثرآن برانتقال قيمت وحاشيه بازاريابي درصنعت شيرايران 91 مرضيه ملايي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي تصفيه آب پرس چغندر قند با استفاده از فرآيند نانو فيلتراسيون و مدلسازي – شبيه سازي فرآيند به روش هيبريدي 89 مصطفي شهيدي نوقابي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي كاربرد سيستم هاي هوشمند جهت ارزيابي ريسك هاي ميكروبي در فرايند توليد فرآورده هاي لبني و مقايسه آن با برخي روشهاي كلاسيك( مطالعه موردي دوغ ايراني) 88 معصومه مهربان سنگ آتش فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي عوامل موثر بر تابع تقاضاي صادرات پسته ايران با تاكيد بر سلامت غذايي 89 نيلوفر اشك تراب فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي برهم كنش صمغ دانه ريحان و پروتوين هاي شير و كاربرد آن در فرمولاسيون ماست كم چرب 89 اكرم افشار نيك منابع طبيعي ساري *
خراسان رضوي تبيين مسير دستيابي به چابكي با رويكرد كارت امتيازي متوازن و توسعه عملكرد كيفيت فازي( مورد مطالعه: شركت صنايع پودر شير مشهد با برندMulti/nutricia) 89 مجيد نجاتيان قاسميه يزد *
خراسان رضوي شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي مديريتي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مديران شركتهاي موفق در عرصه صنعت خراسان رضوي 92 جواد علايي آزاد مشهد *
خراسان رضوي امكان سنجي استفاده از ضايعات سبزي و مربا جهت توليد نوشيدني پروبيوتيك تحت حمايت شهرك فناوري و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور(تابستان 91 ) - ستار علي روحاني آزاد واحد قوچان *
خراسان رضوي بررسي فني و اقتصادي تغيير ساختار روشنايي از ACبه DCبه منظور مديريت مصرف و اصلاح پيك بار 92 نويد عقلي بجنورد *
خراسان رضوي تعيين ميزان جذابيت بخش هاي مختلف بازار براساس نيروهاي رقابتي انتخاب بازارها به تفکيک محصول يا صنعت 92 سمانه رياضي تهراني پيام نور تهران *
خراسان رضوي سيليكاي ميان حفره 48-MCMاصلاح شده توسط آمين هاي شاخه دار، به عنوان جاذب جديد استخراج فاز جامد ..... - محمدرضا ضرغامي پيام نور ساري *
خراسان رضوي طراحي ، سنتز و ارزيابي نانو ذرات برپايه گرافن به عنوان يك جاذب موثر جهت استخراج آفلاتوكسينها از مواد غذايي 92 جواد فيضي پيام نور مشهد *
خراسان رضوي مطالعه تجربي ميكرو نانو كپسولي كردن آليسين و آناليز سنتيك رهايش با استفاده از روشهاي تجربي 92 مهين فكور يزدان آباد تهران شمال *
خراسان رضوي بهينه سازي فرمولاسيون كره كم چرب با استفاده از نسبت هاي مختلف فاز آبي ، پايدار كننده ها و امولسيفايرها(92) - نفيسه واحدي دانشكده كشاورزي گروه علوم و صنايع غذايي *
خراسان رضوي تاثير مديريت دانش در خوشه هاي صنعتي بر عملكرد نوآوري 93 زردادي دانشگاه علامه طباطبايي *
خراسان رضوي بررسي و اولويت بندي راهكارهاي مديريت پساب تصفيه خانه شهرك صنعتي توس با روش AHP 94 مجتبي صمدي دانشگاه فردوسي *
خراسان رضوي بررسي تاثير پوشش آلوئه ورا و بسته‌بندي بر ويژگي كيفي و ماندگاري زرشك بي دانه خشك شده 94 سارا رويتوند دانشگاه فردوسي *
خراسان رضوي حمايت از طرح هاي صنعتي ( شرايط و ضمانت اجراها) در حقوق ايران و اتحاديه اروپا (91 ) - سعيده ابراهيم نيا دانشگاه فردوسي مشهد *
خراسان رضوي كاربرد سيستم هاي هوشمند جهت ارزيابي ريسك هاي ميكروبي در فرايند توليد فرآوردهاي لبني و مقايسه آن با برخي روش هاي كلاسيك (مطالعه موردي: دوغ ايران) 91 - معصومه مهربان سنگ آتش دانشگاه فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بكار گيري روش تركيبي تحليل سلسلهمراتبي ، شبيه سازي مونت كارلو و پرامتي به منظور اولويت بندي شهرها و انتخاب بازار مناسب (مطالعه موردي: شركت خانه سازي مشهد)92 - امير كاريزنوئي دانشگاه فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بهينه يابي شرايط رنگبري شربت شكر خام از طريق ازن زني و شناسايي و سنجش تركيبات تشكيل شده در فرايند 94 مهدي نيك فرجام دانشگاه فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي و رتبه بندي عوامل کليدي موفقيت و شکست کارآفريني در بنگاه هاي کوچک و زود بازده( مطالعه موردي: صنايع غذايي و آشاميدني شهرک صنعتي طوس- مشهد) 92 فاطمه دشتبان رخنه سيستان و بلوچستان *
خراسان رضوي پياده سازي مهندسي ارزش و استفاده از آن در ايجاد و بهره برداري از واحدهاي صنعتي .... - محمد امين بخشي علوم و تحقيقات نيشابور *
خراسان رضوي ارزيابي و انتخاب مناسب ترين تامين‌کننده‌ي خدمات لجستيک با استفاده از تلفيق روش هاي بهبودعملکرد کيفيت، فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي. مورد مطالعه : شرکت پويا‌گستر خراسان 92 امير روحبخش فردوسي مشهد *
خراسان رضوي استفاده از روش ترکيبي تحليل سلسله مراتبي ، PROMETHEEو شبيه سازي مونت کارلو به منظور اولويت بندي شهرها و انتخاب بازار مناسب 92 امير كاريزنوئي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي تاثير ابعاد محصول بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش تعديل گري شاخصه هاي شركتي - ايمان قرباني جاغرق فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بهينه يابي شرايط استخراج عصاره خام هيدروكلوئيدي دانه مرو Salvia macrosiphon)) و بررسي خواص رئولوژيكي مستقل از زمان آن 87 آرام بستان فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي برخي خواص رئولوژيكي و كاركردي صمغ قدومه شيرازي (Alyssum homalocarpum) و تاثير آن بر كيفيت نان 87 آرش كوچكي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي تاثير شرايط مختلف فرآيند بر ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و پخت اسپاگتي غني شده با آرد سويا 87 بهزاد ناصحي فردوسي مشهد *
خراسان رضوي الگوهاي آماري خطي و كاربرد آن در تخمين و پيش بيني تقاضاي بازار - جلال عاقل نژاد فردوسي مشهد *
خراسان رضوي تهيه و توصيف فيلم مرکب پلاستيکي زيست تخريب پذير از پلي وينيل الکل، نشاسته و صمغ 92 حميده سادات عقيلي مقدم فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي محركها و انگيزش ها و موانع بكارگيري سيستم هاي برنامه ريزي يكپارچه منايع سازمان (ERP) در موسسات توليدي از ديدگاه مديران 92 رضا كفشكنان فردوسي مشهد *
خراسان رضوي ارزيابي و انتخاب شرکت هاي حمل و نقل با استفاده از تلفيق دو روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) و برنامه ريزي خطي فازي (FLP)- 92 محبوبه دهقان فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي نقش واسط گرايش به بازار و رفتار كارآفرينانه بر روابط بين استراتژي هاي بازرگاني و عملكرد سازماني شركتهاي توليدي متوسط و بزرگ شهرستان 92 محمد رضا حسيني فردوسي مشهد *
خراسان رضوي بررسي نقش پارکهاي علمي و فناوري در شکل گيري شهر‌هاي دانش: مطالعه موردي شهرک فناوري صنايع غذايي شمال شرق کشور (مشهد) 92 محمد نظري فردوسي مشهد *
خراسان رضوي نقش بنگاه­هاي کوچک و متوسط در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي : شهرستان فريمان) 92 زينب وصال گلستان *
خراسان رضوي استفاده از ظرفيت هاي طبيعت جهت تصفيه فاضلابهاي صنعتي - مصيب عصاري مندي موسسه آموزش عالي خاوران *
خراسان شمالي بهينه سازي فرمولاسيون آبنبات رژيمي بجنورد به منظور افزايش مدت ماندگاري 90 مهسا يزداني دانشگاه آزاد واحد سبزوار *
خراسان شمالي مدلسازي روش هاي تامين مالي صنايع كوچك (SME) با استفاده از مدل AHP 91 سجاد حميدي نيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل *
خراسان شمالي مكانيابي شهركهالي صنعتي خراسان شمالي با استفاده از GISفازي نمونه موردي (شهرك صنعتي شيروان) 91 محمد خالقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان *
خراسان شمالي بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و موفقيت كارآفرينان در بخش صنعت استان خراسان شمالي 90 بهرام قزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول *
خراسان شمالي بررسي رابطه فرهنگ سازماني با ابعاد مديريت كيفيت جامع در شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي 90 سيد جواد هاشمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول *
خراسان شمالي بهينه سازي فرمولاسيون آبنبات رژيمي بجنورد به منظور افزايش مدت ماندگاري 90 حامد خراساني طرقي دانشگاه تهران *
خراسان شمالي طراحي فضاهاي باز و سبز فراغتي در شهركهاي صنعتي 88 مهدي محمودزاده دانشگاه تهران *
خراسان شمالي مدلسازي و تحليل ديناميكي تيرهاي متورق همسانگرد و كامپوزيتي چندلايه تحت حركت نيرو/ جرم نوسانگر 91 رمضانعلي جعفري تلوكلائي دانشگاه صنعتي شريف *
خراسان شمالي شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده خوشه هاي صنعتي: مطالعه ي موردي خوشه ي صنعتي فرش دستبافت خراسان شمالي 92 ميثم ابراهيمي مازندران *
خراسان شمالي شناسايي و رتبه بندي موانع و عوامل كليدي در استقرار تجارت الكترونيك صنايع كوچك با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبيAHP. (مورد مطالعه: شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي) 92 هادي ايزانلو واحد علي آباد كتول *
خراسان شمالي بررسي نقش تعديل كنندگي جو سازماني در رابطه ميان هوش سازماني و مقاومت كاركنان در برابر تغيير(مطالعه موردي شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي) 92 سيد محسن ابراهيمي واحد مشهد *
خوزستان بررسي و تحليل مقررات گذاري درحوزه صنايع غذايي و نحوه تضمين حقوق شهروندي مصرف کنندگان - محمد حسين دهقان زاده اراک *
خوزستان تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش صنعت با رويکرد توسعه صادرات در استان با استفاده از روش Top sis 88 محمد دهقان پور حداد ازاد فيروزکوه *
خوزستان امکان سنجي استفاده مجدد از پساب متمرکز شهرکهاي صنعتي جهت استفاده در کشاورزي و 91 لادن خواجه حسيني ازاد ميبد *
خوزستان تعيين هندسه بهينه انواع دهانه هاي پوسته اي بتني قوسي شکل و مستطيلي 89 حميدرضا شهيدي آزاد دزفول *
خوزستان بررسي روشهاي افزايش زمان ماندگاري خمير خرماي استعمران 90 مجتبي رسولي آزاد واحد خليج فاري *
خوزستان بررسي روشهاي افزاريش زمان ماندگاري خمير استعمران 90 سپيده قمشي آزاد واحد رامين *
خوزستان جداسازي و شناسايي سويه هاي باکتري مقاوم به فلزات سنگين از پساب کاخانجات شهرکهاي صنعتي اهواز 92 فردين غلامي بوشهر *
خوزستان مدلسازي جريان غير دائم درون کاهند قطر لوله شبکه گازرساني 92 ميلاد مرادي بين الملل کيش *
خوزستان شبيه سازي جريان درون دريچه گاز موتور 92 محمد صادق کبابي بين المللي کيش *
خوزستان عوامل موثر بر اشتراک گذاري دانش 90 لادن صياف پيام نور اهواز *
خوزستان بررسي نقش مديريت دانش در رابطه با فرهنگ ، ساختار و استراتژي سازماني با اثر بخشي سازماني 89 ناهيد مال عزيزي پيام نور اهواز *
خوزستان نقش شهرکهاي صنعتي بر تحولات مکاني- فضايي مناطق روستايي مورد دهستان الهايي 90 شيما سمالي راده تربيت معلوم تهران *
خوزستان حذف مواد آلاينده فلزات سنگين از آب با استفاده از جاذب نانوذرات مغناطيسي اهن و اکسيد 92 روح اله شير علي پور چمران اهواز *
خوزستان بررسي اقتصادي فرآوري و بازاريابي خرما در استان خوزستان 87 آقاي علي اصغر پيشگر دانشگاه ازاد شوشتر *
خوزستان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انگيزه سرمايه گذاران بخش خصوصي در سرمايه گذاري صنعتي در استان خوزستان 87 طهراني نژاد عبدالرحيم دانشگاه ازاد شوشتر *
خوزستان بررسي موانع استفاده از تجارت الکترونيک توسط بنگاه هاي کوچک و متوسط (در بخش صنعت استان خوزستان)....شناسايي اولويت هاي صنعتي شمال شرق خوزستان به 88 محمد يارعلي دانشگاه تهران *
خوزستان بررسي و تعيين روشهاي افزايش عمر ماندگاري خمير خرماي رقم کبکاب 90 فاطمه مدرسي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين/اهواز *
خوزستان بررسي تاثير توسعه بازار هاي مالي بر رشد اقتصادي بخش صنعت ايران 91 مريم موسوي تاشاري علوم تحقيات خوزستان *
خوزستان ارزيابي اجراي استاندارد هاي سري ISO 9000 در امر افزايش کيفيت محصولات شرکتهاي توليدي 90 مهدي لجم اورک علوم تحقيات خوزستان *
خوزستان بررسي ميزان پراکنش هيدروکربنهاي اروماتيک حلقوي pahsدر هواي اهواز 92 خالد سعدي علوم تحقيقات *
خوزستان بررسي پراکنش هاي هيدرو کربن هاي حلقوي آلي در هواي مجاور شهرکهاي صنعتي - علي ديلمي علوم تحقيقات *
خوزستان بهينه سازي زمان و هزينه ساخت پروژه هاي با کاربري صنعتي ( مطالعه موردي : مجموعه شهرک هاي صنعتي شهرستان اهواز 89 سلمان کياني بروجني علوم تحقيقات اهواز *
خوزستان بررسي ميزان آلودگي هوا ناشي از صنايع در شهرک صنعتي بهبهان و اراءه برنامه مديريت محيط زيست در راستاي کاهش آن 92 عباس منصور آبادي علوم تحقيقات اهواز *
خوزستان بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر اثر بخشي کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتي استان خوزستان 92 علي خسروي مفرد علوم تحقيقات اهواز *
خوزستان کاهش کلسترول در پنير سفيد ايراني با استفاده از روش B, ويژگيهاي فيزکوشيميايي 92 مائده ايزدي علوم تحقيقات اهواز *
خوزستان طراحي مدل پيشگوي بار ميکربي همبرگر با استفاده از روش امپدانس و تطابق آن با روش مرجع 92 مژگان اسکندري علوم تحقيقات آيت اله املي *
خوزستان منظور ايجاد صنايع کوچک در آن حوزه 89 پيام حاجي پور علوم تحقيقات تهران *
خوزستان شناسايي عوامل موثر بر پياده سازي الگوي توسعه خوشه اي در صنايع توليدي تجهيزات نفت ، گاز 90 علي دادخواه علوم تحقيقات تهران *
خوزستان نقش برگزاري نمايشگاههاي استاني در بازايابي صنايع کوچک و متوسط استان خوزستان - محسن قاروني علوم تحقيقات هرمزگان *
خوزستان امکان سنجي توسعه خوشه کسب و کار ادوات کشاورزي استان خوزستان 92 مهدي عبدالخاني کرج *
خوزستان برسي عوامل موثر در موفقيت و آسيب شناسي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي کوچک و زود بازده و کار آفرين در واحدهاي صنعتي استان خوزستان 90 زيبا تاجداني مديرت صنعتي *
خوزستان بررسي راهکارهاي ارتقاء بهره وري در بنگاهاي اقتصادي کوچک وزد بازده 90 فاطمه محمدي مديريت صنعتي *
خوزستان ببرسي نقش خوشه هاي صنعتي بنگاههاي توليدي کوچک و متوسط جهت توليد در کلاس جهاني مطالعه موردي خوشه خرماي خوزستان 90 اصلان باقري - *
خوزستان بررسي تاثير برندگرايي بر عملکرد برند و عملکرد مالي شرکت در شرکتهاي فعال شهرکهاي صنعتي اهواز 90 پريا قاسمي - *
زنجان بررسي عملکرد بودجه در تحقق اهداف و برنامه هاي شرکت شهرکهاي صنعتي در فاصله زماني 1387-1391 92 حميدرضا کريمي دانشگاه آزاد ابهر *
زنجان تجزيه و تحليل و بررسي امکان توسعه خوشه صنايع تبديلي استان زنجان با استفاده از تکنيک تصميم گيري (Fuzzytopsis) 91 کبري محمودي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک *
زنجان شناسايي عوامل موثر بر موفقيت واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط با استفاده از رويكرد سيستم خبره 90 اصغر جمالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيک تهران *
زنجان ارائه مدلي جهت امکان سنجي استقرار مديريت دانش (KM) با رويکرد ANP(مطالعه موردي شرکت شهرکهاي صنعتي استان زنجان) 91 اميرحسين بهروزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد الکترونيک تهران *
زنجان بررسي نقش ايجاد اتحاديه اعتباري در (توسعه کيفي و کمي) خوشه صنعتي روي زنجان 91 عبدالله خالقي مقدم دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان *
زنجان شناسايي عوامل موثر در توليد پاک در راستاي ايجاد مديريت بازاريابي سبز در صنايع کوچک و متوسط (SMEs) مستقر در شهرکهاي صنعتي استان زنجان 90 مينا محرمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان *
زنجان تاثير خوشه هاي صنعتي بر عملکرد صادرات واحدهاي تشکيل دهنده 92 محمد قزلباش دانشگاه آزاد زنجان *
زنجان بررسي غلظت و پيامدهاي زيست محيطي فلزهاي سنگين در خاک­هاي سطحي حومه شهرک تخصصي روي زنجان 88 پويا حاجي سلطاني دانشگاه زنجان *
زنجان شيمي تجزيه زيست محيطي (مشاركت در مطالعات مرتبط با فلزهاس سنگين در محيط زيست ) 89 عباسعلي زماني دانشگاه زنجان *
زنجان بررسي توانايي اندوزش برخي فلزهاي سنگين در درختان بومي در اطراف صنايع سرب و روي زنجان 92 غزال صبا دانشگاه زنجان *
زنجان ارزيابي اثرات زيست محيطي شهرک صنعتي شماره 4 زنجان - اکرم موسوي زنجان *
زنجان ارزيابي اثرات زيست محيطي شهرک صنعتي شماره 3 زنجان - فاطمه عباسي زنجان *
سمنان بررسي فرايند پذيرش ITميان بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران 89 مرتضي قباخلو UPM مالزي *
سمنان بررسي تنگناهاي موجود در سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان سمنان و ارائه راهكارهاي لازم 84 محسن قزويني اصفهان *
سمنان مطالعه و ارائه استراتژيهاي بازاريابي و فروش محصولات دوجداره درب و پنجره upvc در شهرستان سمنان 89 احسان وفايي نژاد آزاد تهران (واحد علوم و تحقيقات) *
سمنان اكولوژي صنعتي مواد زائد جامد در شهركهاي صنعتي با استفاده از GIS( مطالعه موردي : شهرك صنعتي سمنان ) 90 آزاده اشتياقي آزاد تهران (واحد علوم و تحقيقات) *
سمنان نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري نيروي كار در كارگاههاي كوچك )مطالعه موردي استان سمنان ( 89 ربابه حسين پور آزاد تهران مركزي *
سمنان تاثيرات ICTبر توسعه صادرات محصولات صنعتي استان سمنان 84 امير بينايي آزاد سمنان *
سمنان استفاده از كارت امتيازي متوازن BSCبه منظور ارزيابي عملكرددرصنايع كوچك و متوسط 87 سبحان آسيان آزاد سمنان *
سمنان شناسايي و اندازه گيري عوامل اصلي مديريت كيفيت در صنايع كوچك 89 مجيد جهان آزاد سمنان *
سمنان مطالعه كارآفريني در صنايع كوچك و متوسط از ديدگاه مديريت استراتژيك (مورد مطالعه شهرستان سمنان) 92 محسن يحيايي آزاد سمنان *
سمنان انجام طراحي آزمايشات جهت بهينه كردن فرآيند در شركت گروه توليدي صنعتي سازان 85 مهدي احمدي آزاد سمنان *
سمنان بررسي شهرك صنعتي در توسعه شهرستان سمنان 84 مهرنوش معمار آزاد سمنان *
سمنان سنتز ماده مزوپروس SBA-16جهت حذف يون فلزي كروم از فاضلاب صنعتي 91 حميد اميرعلي آزاد شاهرود *
سمنان شناسايي عوامل مؤثر بر كارآفريني كارآفرينان سازماني در شركتهاي شهرك صنعتي سمنان با توجه به چرخه حيات آن شركتها ( از مرحله ايجاد تا بلوغ ) 88 سيمين برومند آزاد فيروزكوه *
سمنان برآورد تابع توليد در شبكه سازندگان قطعات و مجموعه هاي فلزي در خوشه قطعات خودروي سمنان 90 مصطفي هدايتيان آزاد فيروزكوه *
سمنان بررسي سطح توانمنديهاي مديريتي درواحدهاي كوچك صنعتي و روش هاي ارتقاء آن 87 ندا مستشيري آزاد فيروزكوه *
سمنان بررسي سهم توانمندسازي و خود كار آمدي در تبيين رضايت شغلي كاركنان 93 93 سيد علي محمد صفايي آزاد واحد گرمسار *
سمنان بررسي مشكلات بازاريابي و فروش محصولات خوشه صنعتي گچ سمنان 89 الهه عرب پور پيام نور گرمسار *
سمنان شناسايي و اولويت بندي عوامل رقابت پذيري خوشه هاي صنعتي مطابق مدل الماس پورتر به شيوه Fuzzy-AHP(مطالعه موردي : خوشه قطعات خودروي سمنان ) 92 محمد اسكندري سازمان مديريت صنعتي *
سمنان بررسي خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم – 0.2% زيركونيوم نانو ساختار شده به وسيله فرايند نورد تجمعي 91 بهرام آزاد سمنان *
سمنان ساخت نانو كامپوزيت تيتانيوم – هيدروكسي آپاتيت به روش آلياژسازي مكانيكي 90 داود بوند سمنان *
سمنان بررسي و اولويت بندي شاخص هاي انتخاب تأمين كنندگان مواد در شركت هاي كوچك و متوسط (عضو خوشه صنعتي قطعات خودرو در سمنان) - محمدرضا سحربان سمنان *
سمنان مطالعه روابط بين چابكي استراتژيك رقابت جويي و مزيت رقابتي با استفاده از تكنيك DEA فازي دو مرحله اي در صنايع توليدي شهر سمنان 90 مريم همتي سمنان *
سمنان بررسي تاثير نوسانات ارزي بر نرخ رشد بهره وري كل عوامل در كشورهاي منتخب 92 منا عرب شهراب سمنان *
سمنان انتخاب استراتژي نگهداري و تعميرات جهت تجهيزات تأمين بخار و حرارت صنايع ريسندگي و رنگرزي با استفاده از روش هاي MCDMفازي - مهدي دارايي سمنان *
سمنان شناسايي و اولويت بندي شاخصهاي موفقيت كارآفريني در شركتهاي كوچك و متوسط استان سمنان 92 مهدي ميركو سمنان *
سمنان مطالعه امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از CHPدر شركتهاي موجود در شهرك صنعتي سمنان 92 مهين عباسي مقدم سمنان *
سمنان شناسايي وتحليل عوامل تأثير گذار ( بازدارنده و پيش برنده ) در ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و ارائه راهكار در حوزه صنايع كوچك 91 ناصر اله وردي زاده سمنان *
سمنان شناسايي و رتبه بندي روش هاي تأمين مالي كسب و كارهاي كوچك و متوسط با توجه به چرخه عمر بنگاه ( مورد مطالعه صنعت قطعه سازي خودرو در تهران ) 91 نيما طبقيان شهيد بهشتي تهران *
سمنان طراحي مدل اجرايي استخراج نياز و رفع نياز صنعت فناوري نانو با توجه به مشخصات بومي صنايع كشور - محسن مختاري علم وصنعت *
سمنان تبيين سهم خودكارآمدي و توانمندسازي در رضايت شغلي كاركنان شهرك صنعتي سمنان 92 سيد علي محمد صفايي گرمسار *
سمنان ارزيابي ميزان موفقيت بكارگيري تكنولوژي پيشرفته توليد در سازمانهاي توليدي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي : مطالعه موردي صنعت قطعه سازي استان سمنان 90 سميه جعفري مازندران *
سيستان و بلوچستان بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر اعهد سازماني و تواوري کار آفرينان (مورد مطالعه: خوشه صنعتي شيلات چابهار) 92 اسماء مهربان دانشگاه سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان بررسي تاثير ابعاد بازار گرايي بر نوآوري در کسب وکار هاي کوچک و متوسط (مورد مطالعه : خوشه صنعتي شيلات چابهار) 92 زينب بحريني دانشگاه سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان توسعه يک مدل بهبود کيفيت محصولات کارخانجات کنسرو سازي در خوشه صنعتي شيلات چابهار 92 سيد مهدي حسيني دانشگاه سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان بررسي کمي و کيفي پسماندهاي توليدي شهرک صنعتي (مطالعه موردي:شهرک صنعتي زاهدان ميرجاوه) 92 مهسا هومن دانشگاه سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان تدوين استراتژي ازرش آفريني مبتني بر سرمايه فکري ( مطالعه اي در خوشه شيلات چابهار ) 92 ميثم قاسم نژاد دانشگاه سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان مطالعه امکانسنجي استقرار سيستم ERPدر خوشه هاي صنعتي (خوشه شيلات چابهار) - محبوبه حجتي زاده سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان گاهي استراتژيک بر امکانسنجي استقرار خوشه صنعتي شيلات در منطقه چابهار با استفاده از روش تحليل ساسله مراتبي داده هاي فازي 89 جواد مير سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان بررسي و ارائه شاخصهاي موفقيت كارآفريني در فاز راه اندازي واحد صنعتي سيستان و بلوچستان 87 رضا آزاد منش سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان بررسي تقاضاي آب با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ در شهرکهاي صنعتي زاهدان 90 سارا ريگي سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان مطالعه عوامل موثر در توسعه و کاربرد تجارت الکترونيک در صنايع کوچک و متوسط 89 سمانه سنگتراش سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان ررسي عوامل موثر بر استقرار مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط (مطالعه موردي : صنايع بافت تور ماهيگيري ) 88 سميه موسوي سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان شناسايي خوشه هاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان و اولويت بندي توسعه آن با استفاده از منطق فازي 87 شيما شيرزايي سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان بررسي عوامل موثر بر پذيرش واستقرار موفقيعت اميز استفاده از خدمات دولت الکترونيک در صنايع کوچکو متوسط شهرستان زاهدان 91 غلامرضا صوفي سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان الگوي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در صنايع کوچک 90 فتانه بهاروند سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان کارايي تصفيه خانه هاي فاضلاب در شهرک هاس صنعتي با رويکرد اقتصادي 91 فريبا صالحي سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان طراحي برنامه راهبردي براي صنايع كوچك استان سيستان و بلوچستان 88 مجيد استيري سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري کاآفرينان در صنايع کوچک و متوسط (ممطالعه موردي : شهرک صنعتي شهرستان زاهدان) 91 محمد فتوحي اردکاني سيستان و بلوچستان *
سيستان و بلوچستان الگوي پياده سازي مديريت دانش در شرکت هاي کوچک و متوسط 90 ميلاد گوران سيستان و بلوچستان *
فارس پايان نامه بررسي تاثير گرايش كارآفرينان ،بازارگرايي . نوآوري بر عملكرد شركت هاي توليدي كوچك و متوسط استان فارس 91 طيبه گرگين آزاد اراک *
فارس ارائه الگو جهت بررسي عملكرد زنجيره تامين صنايع غذايي استان فارس - فريد بخت آزما آزاد اسلامي واحد يزد *
فارس بررسي رابطه كارآفريني سازماني با رهبري معنوي و توانمند سازي روانشناختي كاركنان واحدهاي صنعتي فعال مستقر در شهرك صنعتي بزرگ شيراز 91 محمد حسن آزادي آزاد تهران شمال *
فارس پايان نامه بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي لايه نانو كامپوزيت سطحي ايجاد شده به روش اصطكاكي - اغتشاشي برروي فولاد كم كربن 90 عليرضا خادمي آزاد شيراز *
فارس پايان نامه رابطه كارآفريني سازماني و توانمندسازي روانشناختي كاركنان و رهبري معنوي در واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك صنعتي بزرگ شيراز 90 سميرا ثريا آسا پيام نور شيراز *
فارس طراحي مدل رياضي مكانيابي شهرك هاي صنعتي بر اساس معيارهاي پدافند غيرعامل و معيارهاي اقتصادي مطالعه موردي شهركهاي صنعتي استان فارس 92 امين صالحي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آّباد *
فارس ارائه مدل بررسي عوامل موثر ( فردي , تكنولوژيكي و سازماني ) بر روي تسهيم دانش سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عوامل انگيزشي در شركت شهركهاي صنعتي فارس 90 فاطمه رضازاده دانشگاه پيام نور استان فارس *
فارس بررسي رابطه بين مهارتهاي ساده و چندگانه مديريتي و خلاقيت با كارآفريني سازماني در واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي شيراز 92 فاطمه حميدي زاده دانشگاه پيام نور فارس *
فارس پايان نامه بررسي برخي عوامل موثر بر موفقيت صنايع كوچك پلاستيك و شيميايي استان فارس 87 مجتبي قديمي سراسري تبريز *
فارس موفقيت بنگاههاي كوچك و متوسط 91 مريم تجلي اردکاني سراسري تهران *
فارس پايان نامه شناسايي واولويت بندي عوامل موثردر پايان نامه ساخت و بررسي حسگر گاز متان مبتني بر اكسيد قلع 91 اسماعيل رحيمي حاجي ابادي سراسري شيراز *
فارس پايان نامه بررسي ضايعات سنگ هاي تزييني در ساخت بتن هاي مقاوم و نفوذ ناپذير 91 افسانه حق بين سراسري شيراز *
فارس پايان نامه استخراج تركيبات زيست فعال از ميوه و سبزي و توليد نانو ذرات از آنها و كاربرد در صنايع غذايي 89 راحله روانفر سراسري شيراز *
فارس پايان نامه بررسي كاهش فلزات سنگين در كنسرو ماهي سبوبرنج 91 ساره جاويد پور سراسري شيراز *
فارس بررسي فعاليت انتي اكسيداني اسانس گياهان اويشن شيرازي وزنيان در روغن آفتاب گردان 89 سيد محمد باقر هاشمي سراسري شيراز *
فارس پايان نامه تهيه سس ماهي آنچوي خليج فارس و تاثير افزودن اسانس زنيان بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ايمني آن 91 سيده فاطمه مويدي سراسري شيراز *
فارس تهيه و بهينه سازي خواص سنسور اكسيژن 87 مجتبي قطعي سراسري شيراز *
فارس پويايي تمرکز صنعتي در صنايع کارخانه اي ايران 90 مجتبي منوچهري سراسري شيراز *
فارس طراحي ساخت و بررسي عملكرد سيستم خشك كن بستر جهنده خشك كردن مواد غدايي حساس به حرارت 89 محسن زندي سراسري شيراز *
فارس پايان نامه امكانسنجي و طراحي سيستم توليد برق خورشيدي جهت بهبود پروسه توليد كالا در صنايع غذايي فارس 91 محمد رضا بهزادي سراسري شيراز *
فارس پايان نامه تهيه پودر ماست پروبيوتيك با استفاده از خشك كن پاششي و ارزيابي ويژگيهاي ميكروبي و فيزيك و شيميايي آن 89 معصومه ايزدي سراسري شيراز *
فارس پايان نامه طراحي ، ساخت و بررسي عملكرد سيستم و فركتنس ويندوز 89 وحيد با اقبالي سراسري شيراز *
فارس پايان نامه بررسي ضايعات سنگهاي تزئيني در ساخت بتن هاي مقاوم و نفوذ 90 افسانه حق بين سراسزي شيراز *
فارس تحليلي بر چالشه ا و عوامل موثر بر توسعه محصول جديد (NPD) در بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs) (مطالعه موردي صنايع غذايي و آشاميدني منتخب استان فارس) 88 رضا طالعي فر سراسزي يزد *
فارس بررسي و ارائه راهكارهاي استقرار خوشه صنعتي نورآور الكترونيك براي رقابتي شدن مورد كاوي : صنايع الكترونيك شيراز 89 فاطمه خادمي شهيد بهشتي تهران *
فارس بررسي استفاده از کاني هاي زئوليت و پرليت در کاهش ميزان TDSپساب خروجي تصفيه خانه شهرک صنعتي بزرگ شيراز 92 سينا ديلمي شيراز *
فارس بررسي مشوق هاي صنعتي بر رشد و گسترش صنايع کوچک و متوسط از ديدگاه خبرگان(مطالعه موردي شهرک صنعتي بزرگ شيراز) 92 محمود کياني شيراز *
فارس مطالعه رابطه بين مديريت زنجيره تامين چابك با رضايت مشتريان 92 نجمه باغي علوم تحقيقات فارس *
فارس بررسي رفتارهاي متقابل بين كارفرما و پيمانكار در مورد پرداخت هاي مالي از طرف كارفرما به پيمانكار 92 محمد عابدي علوم تحقيقات مركزي *
فارس ارزيابي نقش مديريت دانش بر عملکرد حوزه تجارت الکترونيکي شرکتهاي مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز 92 فرخ گلباز مرودشت *
فارس ارائه الگو جهت بررسي عملكرد زنجيره تامين صنايع غذايي استان فارس 92 فريد بخت آزما يزد *
قزوين قابليت هاي ويژه محيط وعملکرد فروش شرکت ها ي کوچک ومتوسط 90 سيدعلي نعمتي آزاد قزوين *
قزوين ارزيابي استراتژيهاي تامين مالي شرکتهاي کوچک ومتوسط ( SME 91 کورش رحماني آزادبندرانزلي *
قزوين شناسايي واولويت بندي عوامل سازماني درموفقيت توسعه محصول جديد درصنايع نساجي ايران با روش FAHP 91 ابوالفضل صادقي آزادقزوين *
قزوين بهبود شيوه جابجايي پول درمکانيزم هاي تشويق وهمکاري درشبکه همايش بي سيم 89 ابوالفضل معماري آزادقزوين *
قزوين تاثيرمکان يابي شهرکهاي صنعتي برحاشيه نمونه موردي : شهرالوند 92 انسيه سميعي فرد آزادقزوين *
قزوين انتقال تکنولوژي درصنايع کوچک ومتوسط استان قزوين 87 رضانوروزي آزادقزوين *
قزوين شناسايي واولويت بندي موانع صادرات رسازمانهاي کوچک ومتوسط صنعتي درايران بااستفاده ازروش تلفيقي vikorوتئوري خاکستري (مطالعه موردي :استان قزوين) 92 زبيده نجفي آزادقزوين *
قزوين شناسايي واولويت بندي موانع پياده سازي استراتژي در سازمانهاي صنعتي درايران 91 فرشادپيله چي آزادقزوين *
قزوين بررسي تاثيريکپارچه سازي استراتژي وتکنولوژي برعملکردشرکت هاي نساجي استان قزوين 92 کامران لشگري آزادقزوين *
قزوين بررسي ميزان تاثير خدمات پس ازفروش بررضايت وجذب مشتري به تفکيک محصول وياصنعت( مطالعه موردي :صنعت لوازم خانگي استان قزوين) 92 مهدي رحمتي آزادقزوين *
قزوين شناسايي مولفه هاي چابکي سازمانهاي توليدي از طريق تجزيه وتحليل مفهومي چابکي 91 يوسف رشوندهرانکي آزادقزوين *
قزوين طراحي فرايندها وارائه مدل اجرايي براي توسعه فروش داخلي وصادراتي کشمش بسته بندي شده استان قزوين 92 مهنازتوکلي کرهرودي آزادواحدکرج *
قزوين مطالعه وبررسي اختلاط باطله هاي معدني با کمپوست جهت تقويت خواص فيزيکي آن 90 پريسا غيوري بين الملل قزوين *
قزوين بررسي بازيابي نيکل از کاتاليت هاي مستعمل صنايع پتروشيمي به ورش هيدرو متالوژي 87 روح اله حسني بين الملل قزوين *
قزوين بررسي امکان توليد سنگ مصنوعي از باطله هاي کارخانه سيليس البرز 90 زهراباقرپور بين الملل قزوين *
قزوين بررسي امکان ... نانو ذرات فلزي درتصفيه آب وپساب هاي صنعتي 90 سميراپورآزرم بين الملل قزوين *
قزوين اولويت بندي اقدامات کليدي شرکت شهرکهاي صنعتي دردستيابي به توسعه پايدار 92 بيتاهرزندي جديد تهران جنوب *
قزوين بررسي نقش تبليغات اينترنتي در ترغيب مشتريان محصولات به منظور انجام تراکنش الکترونيکي - محمد رسول احمدي دانشگاه آزاد ابهر *
قزوين ارايه مدل جامع زيست محيطي فاضلاب شهرک هاي صنعتي با استفاده از روش هاي شبکه هاي فازي و data mining - مهناز مظفري دانشگاه آزاد تهران *
قزوين ارائه مدل مناسب قيمت گذاري زمين درشهرکهاي صنعتي 90 حامدکيان مهر دانشگاه تربيت مدرس *
قزوين طراحي مدل شبكه سازي فعاليت هاي بازاريابي بنگاه هاي فعال در خوشه هاي صنعتي ايران 94 سيدمجتبي موسوي نقابي دانشگاه تهران *
قزوين کاربردفن آوري درمقياس نانو درصنعت بسته بندي برتوسعه کسب وکارهاي کوچک ومتوسط در حوزه صنعت غذايي 92 نرگس فرجي دانشگاه خوارزمي *
قزوين بررسي رابطه بين اعبتارات دريافتي ومعافيتهاي مالياتي با رشد صنايع کوچک استان قزوين 91 علي سرلکي علوم تحقيقات کرمان *
قم شناسايي عوامل موثر بر تأمين مالي شرکتهاي صنعتي کوچک و متوسط در استان قم - سمانه قاسمي اراک *
قم ارزيابي رقابت پذيري بنگاه هاي متوسط مقياس اقتصادي کشور با رويکرد عضويت در سازمان تجارت جهاني (مطالعه ي موردي صنايع الکترونيک و مدار چاپي پارس قم) 92 معصومه مومن پور اصفهان *
قم شناسايي و اولويت بندي عوامل تأثيرگذار بر ايجاد يا توسعه خوشه هاي صنعتي در استان قم 87 احسان محتشم زاده آزاد اراک *
قم طراحي مدل بررسي کيفيت آموزشي با استفاده از MCDMفازي(مطالعه موردي صنايع کوچک و متوسط مستقر در شهرکهاي صنعتي استان قم) 87 امير رضازاده آزاد اراک *
قم بررسي چالش ها، تنگناها و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرکهاي صنعتي استان قم 91 داريوش پاشوي آزاد اراک *
قم به کارگيري روش درختهاي تصميم گيري در کنترل کيفيت محصولات غذايي(محصولات گوشتي) 88 علي سروي همپا آزاد اراک *
قم بررسي ميزان ارتباط رضايت شغلي با سبک مديريت و جو سازماني 90 محسن جواهري يکتا آزاد اراک *
قم بررسي عددي و تجربي رفتار ميکروحبابهاي حاصل از اعمال امواج التراسوند در کنار يک غشاي الاستيک 91 ابوالفضل حاجي زاده مقدم تبريز *
قم پايش زيستي فلزات سنگين از طريق گياهان فضاي سبز شهرک صنعتي شکوهيه قم 92 رضا سيفي کاشاني تنکابن *
قم آسيب شناسي بهره وري نيروي انساني در صنايع کوچک و متوسط استان قم 90 جواد شيدايي تهران *
قم امکانسنجي توسعه تجارت الکترونيک در صنايع اولويت 25دار مستقر در شهرکهاي صنعتي استان قم 91 رقيه باباييان مهابادي تهران *
قم بررسي ميزان اثربخشي تسهيلات اعطايي در اشتغالزايي بنگاههاي کوچک زودبازده در استان قم 86 زهرا حقيقي تهران *
قم بررسي ارتباط بين نوع ساختار سازماني و کارآفريني سازماني و ارائه سازگارترين الگوي ساختار سازماني با کارآفريني در شرکتهاي کوچک و متوسط استان قم 85 فردين وکيلي تهران *
قم تعيين فرآيند هيبريدي ممبران بيوراکتورMEBERدر پيش تصفيه اسمز معکوس جهت توليد آب صنعتي 91 مجيد حسين زاده تهران *
قم تجزيه و تحليل و شناخت موفقيت راه اندازي کسب و کار در صنعت پتروشيمي ايران 88 مجيد عقلايي تهران *
قم بررسي عوامل پايداري و آسيب شناسي ناپايداري صنايع کوچک استان قم 87 محمود سيجاني تهران *
قم ارزيابي و مکانيابي شهرکهاي صنعتي، مطالعه موردي: استان قم 92 مسيح اله پرتو بينا تهران *
قم بررسي تأثير شبکه سازي صنعتي بر تشخيص فرصت هاي استراتژيک توسط کارآفرِينان ايراني (جامعه صنعت کفش و دمپايي استان قم) 87 مهدي گاييني تهران *
قم بررسي راهکارهاي ارتقا و نوآوري و خلاقيت جهت بهبود و افزايش بهره وري در واحدهاي صنعتي کوچک 91 ياسر بيرقي سالک تهران *
قم بررسي رابطه بين بسته بندي محصول و رفتار خريد مصرف کننده با توجه به اثر تعديل کنندگي دو متغير فشارزماني وسطح درگيري (مطالعه موردي صنعت سوهان استان قم) 92 ساجده سادات مجيدي تهران(پرديس) *
قم طراحي و تبيين مدل فرآيندي كارآفريني و اعتباربخشي آن (مطالعه موردي: صنايع غذايي ايران) 94 علي لاهوتيان دانشگاه تهران *
قم بررسي ارتباط بين مديريت زنجيره تامين سبز و مزيت رقابتي کسب و کارهاي کوچک و متوسط با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند شاخصه و مدل معادلات ساختاري (SEM) 94 عزيزي دانشگاه تهران *
قم بررسي موانع به­كارگيري مديريت زنجيره تأمين سبز در شركتهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه صنايع شيميايي مستقر در شهرك صنعتي شكوهيه قم 94 موسوي ثاني باغسياهي دانشگاه تهران *
قم بررسي مديريت پسماند صنعتي شهرک صنعتي شکوهيه قم - ناصر يوسفي دانشگاه علوم پزشکي قم *
قم اثرات اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر بخش صنعت(با تأکيد بر واحدهاي توليد فلزات اساسي، مستقر در استان قم) 92 رضا الهياري سمنان *
قم تأثير مدل توسعه خوشه بر ارتقاي ظرفيت هاي يادگيري در صنايع چاپ و نشر و مبلمان کلان شهر قم 91 ابوالفضل معرفي شهيد بهشتي *
قم پيامدهاي کالبدي-فضايي ناحيه صنعتي سيرو بر روستاي سير 91 هادي قراگوزلو شهيد بهشتي *
قم مقايسه تأثير مصرف برق با ساير حامل هاي انرژي بر رشد بخش هاي اقتصادي ايران 88 نجمه محمدي شهيد عباسپور *
قم بررسي تاثير شايستگي رهبري بر نوآوري و عملکردسازماني در شرکتهاي کوچک و متوسط(مورد مطالعه: صنعت شيميايي در شهرکهاي صنعتي استان قم) 92 محمد جواد آخودداد شهيدبهشتي *
قم مدل رتبه بندي پروژه هاي صنعتي با استفاده از راهکارهاي ارتقا يافته تصميم گيري چند معياره 87 امير حسين رجبي زاده صنعتي اصفهان *
قم ارزيابي فني,اقتصادي و زيست محيطي روش هاي نوين بازيابي و استفاده مجدد از پساب خروجي شهركهاي صنعتي 92 فرزاد پياده صنعتي اميرکبير *
قم اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت کسب و کارهاي کوچک و متوسط در صنايع قطعه سازي خودروي کشور 91 محسن هداوندي علامه طباطبايي *
قم بررسي اثرات سياستهاي کلان اقتصادي بر ارزش افزوده صنايع کوچک در ايران 88 محمد قرقچي علامه طباطبايي *
قم ارزيابي شرکت شهرکهاي صنعتي قم با استفاده از مدل کارت امتيازدهي متوازن 92 ميثم مبين علامه طباطبايي *
قم بررسي کيفيت لجن فاضلاب تصفيه¬خانه شهرک صنعتي شکوهيه و ارائه راهکارهاي مديريت آن - نرگس پايداري شايسته علوم پزشكي قم *
قم بررسي تأثيرگذاري شهرکهاي صنعتي بر ساختار فضايي کالبدي منطقه 92 مريم ياري علوم تحقيقات تهران *
قم ارائه مدل مفهومي براي بخش بندي بازار براي افزايش صادرات خوشه هاي کسب و کار-مطالعه موردي خوشه کسب و کار فرش دستباف قم 92 سميه جعفري فيروزکوه *
قم بررسي قابليت اعتماد، کيفيت ادراک شده، اعتبار برند و نقش گرايش مذهبي بر وفاداري مشتري - پروانه قلي پور قزوين *
قم شناسايي بررسي عملي توليد غلطك با فولادCK45به كمك عمليات كوئنچينگ جهت بهينه سازي در عمليات نورد سرد - حسن كوره پز نجف آباد *
قم امکانسنجي کارخانه لنت ترمز در استان قم 89 افشين معراج - *
قم تعيين اولويت سرمايه گذاري در بخش صنعت استان قم با استفاده از تکنيک AHPفازي 90 فاطمه وهابي - *
قم استفاده از فرآيند تقطير غشايي ذر شيرين سازي آب شور 89 ليلا سادات فاتحي - *
قم تغليظ شربت گلوکز با استفاده از فرآيند تقطير غشايي 89 محمد مهدي آقا حسينعلي شيرازي - *
قم ارزيابي اثرات محيط زيستي سايت دفن زباله 89 مليحه فلاح پور - *
قم تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيک براي صنايع کوچک و متوسط استان قم(نگاه موردي صنايع غذايي) 91 مهدي سعيد پور - *
قم نقش شبکه هاي کارآفريني در رشد کسب و کارها 90 نرگس باستاني - *
قم بررسي اثرات زيست محيطي کاربرد پساب تصفيه خانه هاي صنعتي برآبياري فضاي سبز با استفاده از ماتريس پاستاکيا و روش آنتروپي( مطالعه موردي سلفچگان) 91 نونا جسماني - *
كردستان بررسي رابطه هوش رقابتي با ايجاد مزيت رقابتي در واحد هاي صنعتي شهرستان سنندج 91 ابراهيم كريمي آزاد سنندج *
كردستان بررسي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچك استان كردستان 90 اميد كريميان آزاد سنندج *
كردستان بررسي استراتژي هاي صنايع بسته بندي توت فرنگي - آزاد آزاد سنندج *
كردستان ارائه مدلي مناسب جهت تدوين استراتژي شركت ها دولتي - تورج شاه ويسي آزاد سنندج *
كردستان بررسي اثرات پساب شهرك صنعتي دلبران بركيفيت شيميايي و ميكروبي منابع آب 91 حامد شيخ احمدي آزاد سنندج *
كردستان عوامل موثر بر توسعه نواوري استراتژيك در صنايع كوچك - حميد رستمي آزاد سنندج *
كردستان تعيين رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني ( مطالعه موردي: صنايع كوچك استان كردستان ) 90 سيد عرفان حسيني آزاد سنندج *
كردستان بررسي رابطه بازارگرايي كنش گر وميزان نواوري محصولات صنايع كوچك - شاديه نوروزي آزاد سنندج *
كردستان بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه شركتهاي كوچك ومتوسط شهرستان سنندج - شاهرخ رحيمي آزاد سنندج *
كردستان بررسي عوامل موثر بر توسعه صادرات صنايع كوچك كردستان - شمسي عباسيان آزاد سنندج *
كردستان بررسي رابطه بين تنوع گروهي و خلاقيت در سطح مديران ارشد(مطالعه موردي: صنايع كوچك و متوسط استان كردستان ) 90 شهين ملايي آزاد سنندج *
كردستان تعيين شناسايي شاخصهاي موفقيت در واحدهاي صنعتي و بررسي اثر كمك هاي فني و اعتباري بر آن در استان 90 كمال حسيني آزاد سنندج *
كردستان بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري وبهره وري نيروي انساني - كيهان مقصودي آزاد سنندج *
كردستان بررسي ارتباط رقابتي در سهم بازار در شركت هاي توليد مواد غذايي شهرستان سنندج 91 محبت بگمجاني آزاد سنندج *
كردستان تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كردستان با استفاده از شاخص هاي RCAو DRC(با تاكيد بر صنايع كوچك و متوسط استان كردستان ) 90 مرتضي ميرزايي آزاد سنندج *
كردستان ميزان برخورداري شاخص هاي دانش محوري وارتباط آن با سوداوري صنايع كوچك - هه ژار عيسي زاده آزاد سنندج *
كردستان بررسي رابطه مديريت مشاركتي وكارآفريني سازمان در صنايع كوچك كردستان - هيرش چوپاني آزاد سنندج *
كردستان طراحي وبسته بندي وفرآوري توت فرنگي - مهدي عبدالملكي آزاد علوم وتحقيقيات *
كردستان بررسي اثرات پساب شهرك صنعتي قهرآباد سقز بر كيفيت شيميايي و ميكروبي منابع آب 91 پيمان ديبا نژاد آزاد همدان *
كردستان بررسي اثرات پساب شهرك هاي صنعتي بر كيفيت شيميايي و ميكروبي رودخانه قشلاق با تاكيد بر فلزات سنگين 91 هانا سليماني آزاد همدان *
كردستان بررسي رابطه بين استراتژي هاي بازاريابي و عملكرد صادراتي(مطالعه موردي شركتهاي كوچك و متوسط استان كردستان 91 سروه مولانايي آزادسنندج *
كردستان بررسي اثرات پساب شهرك صنعتي دهگلان بر كيفيت شيميايي و ميكروبي منابع آب 91 سميه اسماعيلي آزادسنندج *
كردستان مديريت ريسك زيست محيطي وبهداشتي و ميزان غلظت و نحوه انتشار ريز گردها در غرب كشور 91 عبدالرضا نوفرستي آزادعلوم وتحقيقات *
كردستان بررسي سبك هاي مديريت تعارض در اجراي موفقيت آميز استراتژي هاي سازماني 91 محسن مجيدي پيام نور همدان *
كردستان بررسي عوامل موثر بر قابليت هاي رقابت پذيري (صنايع كوچك سنندج) - آزاد مديريت اجرايي *
كردستان بررسي عوامل موثر ساختار سرمايه شركت هاي كوچك ومتوسط استان - آزاد مديريت مالي *
كردستان بررسي عوامل موثر بر بهره وري مديران مالي - آزاد مديريت مالي *
كردستان نقش صنايع كوچك در توسعه صنعتي واقتصادي منطقه (مطالعه موردي كردستان) - دولتي مهندسي صنايع *
كرمان بررسي تطبيقي کارآفريني زنان با مردان و ارايه راهکارهاي علمي جهت توسعه کارآفريني 90 مريم افروز آزاد بافت *
كرمان بررسي مديريت پسمانده ها در شهرك صنعتي سيرجان 86 سودابه شهبا آزاد بندرعباس *
كرمان ارزيابي و مديريت ريسک کارخانه آلومينيوم هزار کرمان با استفاده از تکنيک PHA 88 فاطمه شهرکي آزاد بندرعباس *
كرمان ارايه برنامه جامع مديريت پسماند هاي شهرک صنعتي شماره يک کرمان 91 لائورا نيکويان آزاد بندرعباس *
كرمان بررسي عملکرد تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي شماره2 کرمان در حذف آلاينده ها و ارايه راهکارهاي مناسب جهت بهبود آن 88 مجيد طهماسبي آزاد بندرعباس *
كرمان بررسي استاندارد GCوتاثيراجراي آن برصنعت پسته ايران 85 شهريار سروشيان آزاد زاهدان *
كرمان توسعه مدل تخمين ريسک در صنايع کوچک و متوسط،بر اساس تصميم گيري هاي چند متغيره فازي 88 شهريار سروشيان پوتراي مالزي *
كرمان طراحي مدل توسعه قابليت هاي بازرگاني با رويكرد جهت گيري هاي استراتژيك در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت‌هاي فعال در صنعت غذايي كشور) 95 ايمان حكيمي دانشگاه پيام نور *
كرمان بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي کارکنان با بروز رفتارهاي کارآفرينانه کارکنان در شرکت هاي صنعتي شهرستان کرمان 92 حشمت اله سهيلي فر رفسنجان *
كرمان بررسي رابطه بين اثر بخشي دوره هاي آموزشي و کارآفريني کارکنان در واحدهاي صنعتي شهر کرمان - سارا ابراهيمي رفسنجان *
كرمان تجزيه و تحليل عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرکهاي صنعتي استان 85 ايمان حکيمي شهيد باهنر کرمان *
كرمان بررسي اثر هوش سازماني روي عملکرد سازمان با توجه به قابليت هاي بازاريابي 89 زهرا اکبري شهيد باهنر کرمان *
كرمان بررسي ميزان نوآوري در صنايع کوچک در شهر کرمان و ارايه راهکارهايي در زمينه بهبود و توسعه آن 88 سمانه دربندي شهيد باهنر کرمان *
كرمان بررسي عوامل موثر بر بهره وري و رتبه بندي گروه هاي صنعتي با تکنيک AHPدر شهرک هاي صنعتي استان کرمان 89 کاوه مالک شهيد باهنر کرمان *
كرمان تاثير کمک هاي صادراتي دولت روي بين المللي شدن شرکت هاي کوچک و متوسط شهر کرمان 89 مهدي دادوند شهيد باهنر کرمان *
كرمان توليد و بررسي خواص مکانيکي فوم درجه بندي شده فولاد زنگ نزن 316Lتوليد شده به روش پودر-فضا ساز 92 مرتضي ميرزايي شيراز *
كرمان تبيين و بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمان1 90 منيره بلوچي علامه طباطبايي *
كرمان بررسي اولويت بندي مشکلات واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهاي صنعتي کرمان جهت تسريع شانس توسعه صنعتي 91 سميه السادات حسيني علم و صنعت *
كرمان محاسبه ي بهاي تمام شده در شهرک هاي صنعتي بر اساس روشABC 92 رضا استوار علمو و تحقيقات کرمان *
كرمان بررسي عوامل تسهيل کننده و بازدارنده رفتار بازار صادرات گرا(مطالعه موردي شرکت هاي صادر کننده سنگ ايران) 91 پريسا نامور علوم و تحقيقات تبريز *
كرمان بررسي رابطه هوش سازماني،انگيزش پيشرفت با کارآفريني در بين کارکنان شهرکهاي صنعتي يک و دو کرمان - مريم ذکايي کرمان *
كرمان جايگاه برند در سازمانهاي هزاره سوم ميلادي و نقش طراح صنعت در آن 88 رضا گنجوي هنرهاي زيبا تهران *
كرمانشاه تاثير آگاهي بخشي از اطلاعات بازار بر جذب سرمايه گذاري جديد (مطالعه موردي صنايع وابسته به شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه)91 - جليل شيري ازاد واحدكرمانشاه *
كرمانشاه بررسي مهمترين عوامل تاثير گذار بر بازاريابي صنايع تبديلي(با تمرکز بر آميخته بازاريابي (4p)) - سعيد کريمي آزاد سنندج *
كرمانشاه طراحي شبکه خريد مواد اوليه خوشه صنايع بسته بندي پلي اتيلن کرمانشاه با رويکرد TOC 92 معين حيدري آزاد قزوين *
كرمانشاه بررسي روابط بين فعاليتهاي(مولفه هاي)مديريت کيفيت جامع و اثر آنها برکيفيت خروجي ها(عملکردها)صنايع کوچک ومتوسط در شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه 89 يوسف جليليان دانشگاه ازاد *
كرمانشاه بررسي رابطه بين آگاهي بخشي از اطلاعات بازار بر جذب سرمايه گذاري جديد(مطالعه موردي:بنگاه هاي صنعتي مسقر در شهرکهاي صنعتي تابعه) 91 جليل شيري دانشگاه آزاد *
كرمانشاه بررسي تاثير اندازه، بازار و جهت گيري استراتژيک بر نو آوري در صنايع کوچک و متوسط توليدي فاقد تکنولوژي سطح بالا 88 حسين جليليان دانشگاه آزاد *
كرمانشاه بررسي تاثير مولفه هاي خوشه‌ي صنعتي بر سرمايه‌ي اجتماعي و بازاريابي استراتژيك، مطالعه‌ي موردي خوشه‌صنعتي محصولات لبني 94 فائزه عباسي دانشگاه آزاد *
كرمانشاه مطالعه تاثير بازار گرايي بر عملکرد توليدي شرکت هاي کوچک و متوسط استان کرمانشاه 91 مريم مظهري دانشگاه آزاد *
كرمانشاه بررسي چالشهاي صادرات صنايع کوچک و متوسط (مطالعه موردي استان کرمانشاه 91 وحيد نعمتي دانشگاه آزاد *
كرمانشاه بررسي ارتباط قابليت و يادگيري سازماني با نوآوري سازماني در صنايع غذايي(در شهرکهاي صنعتي زير مجموعه شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه 91 يسرا صالحي دانشگاه آزاد *
كرمانشاه ساخت الکترودهاي کامپوزيتي بر پايه نانو ذرات، اندازه گيري الکترو شيميايي مواد مختلف(فلزات،داروهاو..)در نمونه هاي بيولوژيکي صنعتي و محيطي کمپلکس هاي فلزي و ذرات کوانتومي به منظور 91 افشين پشابادي دانشگاه رازي *
كرمانشاه تصفيه بيولوژيکي، فاضلاب شهرک صنعتي فرامان در يک بيورآکتور هوازي/انوکسيک با بستر لجن و جريان روبه بالا 90 آذر اسدي دانشگاه رازي *
كرمانشاه پايان نامه بررسي زنجيره ارزش در صنعت مرغداري 89 خديجه جشن پروکاني دانشگاه رازي *
كرمانشاه پايان نامه اثر پرهاي محدود شده بين دو صفحه دما ثابت افقي بر انتقال و جابجايي آزلاد از سطوح 89 علي محمد کرمي دانشگاه رازي *
كرمانشاه ارتقاء و بهينه سازي عملکرد واحد تصفيه بيولوژيکي: مطالعه موردي براي تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي فرامان 90 معظمه مسگر دانشگاه رازي *
كرمانشاه تحليل راهبردي استقرار صنايع تبديلي كارگاهي ميوه در مناطق روستايي استان كرمانشاه 94 خديجه مرادي دانشگاه رازي كرمانشاه *
كرمانشاه بررسي و ارزيابي اثرات تجمع­هاي صنعتي (شهرک­ها و نواحي صنعتي) در مناسبات اقتصادي و فضايي شهر: نمونه موردي منطقه شهر کرمانشاه 88 مهدي حيدريان دانشگاه شهيد چمران *
كرمانشاه اتصال قطعات نا همجنس با روش جوشکاري اصطحکاکي -اغتشاشي 89 سجاد رسايي دانشگاه علم و صنعت *
كرمانشاه بررسي رابطه کارآفريني سازماني با آميخته بازار يابي در سازمان هاي صنايع کوچک ومتوسط شهرک صنعتي استان کرمانشاه 89 نويد فلاح حق محمدي دانشگاه ملي ايلام *
كرمانشاه بررسي عوامل محيطي و نهادي مؤثر بر ورود به کارآفريني صنعتي 92 آرزو فرج زاده رازي *
كرمانشاه ارائه چارچوب ارزيابي عملکرد براي صنايع کوچک بر اساس کارت امتيازي متوازن و با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها و مقايسه عملکردي آنها با واحدهاي مشابه 92 مهرنوش شکري سهند *
كرمانشاه بررسي نقش قابليتهاي نوآوري،بازاريابي و يادگيري بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط - کيومرث محمدي علوم و تحقيقات *
كرمانشاه بهينه سازي فرآيند خشک کردن زرشک سياه بي دانه با پيش فرآيند اسمز-هواي داغ با استفاده از روش سطح پاسخ 92 ساره روشن پور واحد دامغان *
كرمانشاه بررسي ميزان اثر بخشي (ارزيابي سطح سوم) دوره هاي آموزشي مهارتي، مديريتي ، كار آفرينمي بر گزار شده توسط شوراي همكاري صنعت استان سال 91 91 - - *
كهگيلويه و بوير احمد ارزيابي زيست محيطي مکان شهرکهاي صنعتي 91 سيدسعيدمحقق آزاد همدان *
كهگيلويه و بوير احمد برنامه ريزي پايدار زيست محيطي در شهرکهاي صنعتي با استفاده از الگوي اکولوژي صنعتي 91 عبدالحميد ابراهيمي تبار تهران *
كهگيلويه و بوير احمد بررسي روشهاي مختلف استخراج اسانس از آويشن دنايي و مقايسه برخي ويژگيهايفيزيكي و شيميايي واثرضدميكروبي 90 يوسف توکل پور شيراز *
كهگيلويه و بوير احمد تحليل ارتعاشات ورق هاي ضخيم مستطيلي با ساختار مدرجFGM به روش مودهاي فرضي 86 علي رباني کرمان *
كهگيلويه و بوير احمد برنامه ريزي بهينه نگهداري وتعميرات بارويکرد ANP 90 فروغ بهنيا يزد *
كهگيلويه و بويراحمد برنامه ريزي پايدارمحيط زيستي در شهرک هاي صنعتي با استفاده از الگوي اکولوزي صنعتي 92 عبدالحميدابراهيمي تبار تهران *
كهگيلويه و بويراحمد بررسي و ارائه راهكارهاي ارتقاي بهره وري در صنايع كوچك استان كهگيلويه و بويراحمد - عبداله غلامي مقدم سوق شيراز *
كهگيلويه و بويراحمد ارزشيابي زيست محيطي مکان شهرک هاي صنعتي (مطالعه موردي :استان کهگيلويه و بويراحمد) 92 سعيد محقق همدان *
گلستان عنوان پايان نامه به فارسي : تعيين ترکيبات تشکيل دهنده اسانس وعصاره گياه وربن و تاثير آن ها بر پايداري اکسيداتيو روغن هاي خوراکي به روش سرخ کردن عميق 91 مهديس مسيبي آزاد آزادشهر *
گلستان ارزيابي پتانسيل بيوالکتروژنيک باکتري هاي موجود در پساب هاي صنعتي با طراحي پيل سوختي ميکروبي ( MFC) 91 امير شريعتي آزاد دامغان *
گلستان تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در صنايع تبديلي غذايي استان گلستان 87 محمد نظري آزاد فيروزكوه *
گلستان بررسي رابطه بين دو رويكرداستراتژيك بازار محوري و كار آفرين محوري با نو آوري در محصول در بنگاه هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شهركهاي صنعتي گلستان)92 92 - آزادواحد علي آباد كتول *
گلستان جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري هاي حذف کننده فسفات ( PRB) از پساب دفعي شهرک صنعتي آق قلا 92 آقاي سيدحسين حسيني دامغان *
گلستان مطالعه و بررسي تاثير پرتودهي گاما بر زمان ماندگاري سيب درختي 92 آقاي آيت محمد رزداري شهركرد *
گلستان ارزيابي قابليت ها و تعيين خوشه هاي صنعتي در استان گلستان - غزاله خدايي علامه طباطبايي تهران *
گلستان ارزيابي خصوصيات ضدميکروبي ، فيزيکي و مکانيکي فيلم کفيران فعال شده حاوي اسانس آويشن و مرزه 91 اطهر اصغرپور ميداني علوم كشاورزي و *
گلستان بررسي اثر چند افزودني غير مغذي بر عملکرد توليدي و جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي 85 اميد عشايري زاده علوم كشاورزي و *
گلستان اثر تاخير در سيلو کردن و کاربرد برخي اسيدهاي آلي افزودني بر تخمير سيلوي ذرت 84 سمانه اربابي علوم كشاورزي و *
گلستان بررسي تاثير جايگزيني آرد و شكر و استفاده از بسته بندي فعال بر ويژگي هاي كيفي و ماندگاري كيك - عماد احمدي علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان *
گلستان بررسي رابطه موانع داخلي و خارجي بر توسعه صادرات محصولات صنايع لبني استان گلستان 92 آقاي يادگار احمدي ليواني علي آباد *
گلستان بررسي تاثير كيفيت خدمات ، اعتماد و ادراك از برخوردهاي بين فردي بر رضايتمندي محصولات لبني شهرك هاي صنعتي استان گلستان 92 سـونـا تجـا علي آباد *
گلستان رابطه بين رويكردهاي بازار محوري و كارآفرين محوري با نوآوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط ( موردي در شهرك هاي صنعتي استان گلستان ) 92 عبداله رياحي علي آباد كتول *
گلستان تاثير شايستگي هاي كارآفرينانه بر رقابت پذيري كسب و كارهاي كوچك و متوسط در مراحل مختلف عمر كسب و كار - صاحب مقصودلو مازندران *
گيلان امکان سنجي بکارگيري بازاريابي الکترونيک در شرکت هاي کوچک و متوسط در شهرکهاي صنعتي استان گيلان 92 ناهيد عليزاده ايلام *
گيلان تاثيربکارگيري شيوه هاي مديريت زنجيره تأمين دربهبود عملکرد سازماني از طريق مزيّت رقابتي(مورد مطالعه : شركت هاي توليدي قطعات خودرو 92 فاطمه علوي آزاد رشت *
گيلان بررسي عملکرد راکتور بافلدار متشکل از سه سري محفظه متناوب هوازي و بي هوازي در فرآيند نيترژن زدايي از پساب صنعتي 92 شايان اکبري چمران اهواز *
گيلان ارايه مدل ارزيابي عملکرد مبتني بر BSCبا رويکرد فازي براي صنعت مواد عذايي استان گيلان - شبنم جلالت رشت *
گيلان تبيين عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرايي،نوآوري و مزيت رقابتي در شرکت هاي توليدي استان گيلان - محمد آراسته رشت *
گيلان پايان نامه عارضه يابي براي يافتن راهکارهاي ارتقاء بهره وري،در صنايع تبديلي کشاورزي-مورد کاوي استان گيلان 87 امين بني مجيدي علم و صنعت *
گيلان توسعه مدل پوياي تحليل پوششي داده ها با داده هاي تصادفي در صنايع فلزي استان گيلان - امين پورجدي قزوين *
گيلان امکانسنجي و مطالعه شناختي خوشه کيک و کلوچه در استان گيلان 90 حميد فرشادي قزوين *
گيلان نقش سيستمهاي اطلاعاتي در مزيت رقابتي استراتژيک در صنايع کوچک و متوسط استان گيلان 90 راحله غلامين گيلان *
گيلان پايان نامه تعيين عوامل اصلي مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و ارائه چهارچوبي براي اندازه گيري آنها 87 رقيه حائري گيلان *
گيلان ارزيابي تاثيرات خوشه هاي صنعتي در توسعه منطقه اي(مورد بررسي : خوشه برنج استان گيلان 91 زينب ميرزايي گيلان *
گيلان پايان نامه موانع استقرار سيستم چابک(مورد بررسي:صنايع مستقر در شهرکهاي صنعتي گيلان) 88 علي اصغر البرزي گيلان *
گيلان حمايت شرکتي در شرکتهاي مستقر در شهرکهاي صنعتي گيلان:رابطه مالکيت و تيم مديريت ارشد با هدف گذاري استراتژيک و سنجش عملکرد 91 کيارش نعيميان گيلان *
گيلان پايان نامه بهينه سازي فرآيند انعقاد-لخته سازي رنگزاهاي آنيوني با استفاده از پلي الکتروليتک 89 محسن کرمي گيلان *
گيلان اثربخشي سيستم مديريت يکپارچه با تاکيد بر وضعيت ايمني و بهداشت شغلي شاغلين 91 محمد وقاصي گيلان *
لرستان مطالعه شناختي خوشه صنايع لبني استان لرستان 90 شهريار رحيمي دانشگاه آزاد اراک *
لرستان بررسي تأثير کارآفريني استراتژيک و انعطاف پذيري بر عملکردصادرات صنايع سنگ استان لرستان 91 مريم نعمتي دانشگاه آزاد واحد بروجرد *
لرستان شناسايي و اولويت بندي عوامل كاهش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي (مطالعه موردي واحدهاي مستقر در شهرك شماره 2 خرم آباد) 94 فرزاد محمدي دانشگاه آزادبروجرد *
لرستان بکارگيري تکنيک ترکيبي DEMATEL، ANPو VIKORبراي رتبه بندي 50 شرکت برتر ايراني 90 هادي جعفري دانشگاه بين المللي قزوين *
لرستان بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي جامد شهرکهاي صنعتي خرم آباد در سال 92-1391 91 سعيده رستم پور دانشگاه تربيت مدرس *
لرستان عملکرد شهرکهاي صنعتي در توسعه منطقه اي ( مطالعه موردي شهرک صنعتي شماره (1) خرم آباد 86 ضرغام غلامرضايي دانشگاه لرستان *
لرستان واکاوي و ارزيابي زنجيره تأمين محصولات صنايع غذايي در حوزه صنايع کوچک مستقردرشهرستان خرم آباد 92 فرزانه آرغا واحد اراک *
لرستان ارزيابي تجزيه و تحليل کيفيت خدمات و سنجش رضايتمندي مشتري با استفاده از مدل سرکوال مطالعه موردي شرکت شهرکهاي صنعتي استان لرستان 92 زيبا علي نيا واحد بروجرد *
لرستان رابطه بين سيستم BSCبا عملکرد شرکت شهرکهاي صنعتي لرستان 92 علي سيهوند واحد بروجرد *
مازندران سنتز سيليكاي ميان حفره اي MCM-48 اصلاح شده توسط آمين هاي شاخدار بعنوان جاذبي انتخابگر جهت حذف نقره - رضا طاهري پيام نور اردكان *
مازندران تهيه كربن فعال مزو پروس با استفاده از لجن فاضلاب شهرك صنعتي براي حذف كروم 6 ظرفيتي از محلولهاي آبي 92 زهره علي اكبري تربيت مدرس *
مازندران شناسايي و امكانسنجي اجراي طرح توسعه خوشه هاي صنعتي در صنايع نساجي استان مازندران - مرتضي باوند دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر *
مازندران بررسي ويژگي هاي کارافرينانه مديران توليد شرکت هاي صنعتي استان مازندران بر اساس مدل کارآفريني 90 سيده فاطمه سيد آقايي رضايي دانشگاه آزاد ساري *
مازندران شناسايي وتبيين موانع سرمايه گذاري درشرکت شهرکهاي صنعتي (موردمطالعه شهرکهاي صنعتي استان مازندران) 91 پرويز اميرنژاد دانشگاه آزاد فيروزكوه *
مازندران بررسي نگرش مديران صنايع استان مازندران به آثار هدفمندسازي يارانه ها (مطالعه موردي صنايع غذايي تاثيرپذير مازندران 90 روح ا.. تبريزي دانشگاه آزاد قائمشهر *
مازندران امکان سنجي استقرار مديريت دانش در سازمان صنايع کوچک و شهرک­هاي صنعتي استان مازندران بر اساس مدل گراور و داونپورت (مدل هفت سي) 91 سعيده طوير سياري دانشگاه آزاد قائمشهر *
مازندران بررسي وضعيت مديريت منابع انساني در صنايع کوچک (صنايع غذايي) مرکز استان مازندران براساس مدل ديسنزو و رابينز 89 سليمه علي نيا چناري دانشگاه آزاد قائمشهر *
مازندران امکان سنجي و تبيين خوشه گردشگري در استان مازندران 91 سيده شيدا سادت كلجاهي دانشگاه آزاد قائمشهر *
مازندران سنجش تأثير بسته هاي حمايتي طرح هدفمندي يارانه ها بر توان توليد واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مازندران (مطالعه موردي واحدهاي توليدي صنايع فولاد و ريخته گري) 92 عادل شيردل دانشگاه آزاد قائمشهر *
مازندران نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري فرآيند توليد در صنايع كوچك و متوسط در استان مازندران 92 فرهاد تقي زاده دانشگاه آزاد قائمشهر *
مازندران تأثير قابليت‌هاي بازاريابي بر عملكرد بازار شركت‌هاي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي استان مازندران 91 علي طالبي دانشگاه پيام نور ساري *
مازندران حذف رنگهاي آلي فاضلاب صنعتي با استفاده از كربن فعال حاصل از پوسته سخت گردو - زهره علي محمدي دانشگاه تربيت مدرس نور *
مازندران ارزيابي محيط زيستي اثرات تجمعي شهرك صنعتي بشل با استفاده از مدل تخريب 89 زهرا مهردادي دانشگاه تهران *
مازندران شناسايي عوامل و نهادهاي مهم و تعيين كننده در ايجاد و رشد كسب و كار هاي كوچك و متوسط و درجه اهميت آنها ( استان مازندران 90 سيد ابراهيم مظهري موسوي دانشگاه تهران *
مازندران ارزيابي عملكرد شهركهاي صنعتي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شبكه هاي عصبي مصنوعي 92 مريم شريفي دانشگاه علوم و فنون مازندران *
مازندران بررسي اثر فاضلاب صنايع و تركيب آنها بر عملكرد تصفيه فاضلاب شهركهاي صنعتي - فرهاد جبلي سينكي دانشگاه نوشيرواني بابل *
مازندران امكان سنجي استقرار مديريت كيفيت جامع در صنايع كوچك و متوسط استان مازندران 92 زهره نيك روي سازمان مديريت صنعتي *
مازندران شناسايي و اولويت گذاري مهارتهاي مورد نياز متقاضيان ورود به عرصه كسب و كار در حوزه صنعت (بنگاههاي كو - علي فرشاد سازمان مديريت صنعتي *
مازندران آسيب شناسي توسعه خوشه هاي صنعتي در ايران (خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار) 92 سيد جعفر خامسي علامه طباطبايي تهران *
مرکزي رتبه بندي عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان داخلي در انتخاب محصولات جايگزين خارجي صنعت لوازم خانگي 92 محسن بهرامي تهران مرکزغرب *
مركزي استفاده از روشهاي تصميم گيري چندگانه و برنامه ريزي رياضي در مکانيابي - بنت الهدي ناطقي نيا اراک *
مركزي ارزيابي صنايع اراک در جهت پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان 92 بهزاد بيات اراک *
مركزي طراحي شبکه توزيع در صنايع کوچک استان مرکزي - پريسا مروجي اراک *
مركزي بررسي رابطه بسته بندي شکلات و ترجيح مصرف کننده به خريد آن 92 جواد رحيمي اراک *
مركزي محاسبه بهاي تمام شده در شهرکصنعتي شماره يک اراک با روش ABC - سيده فاطمه صادقي اراک *
مركزي طراحي معيار هايي براي سبد کردن پروژه ها 92 معصومه سرلک اراک *
مركزي بررسي رابطه بين مديريت دانش و فاکتورهاي زنجيره ارزش در صنعت قطعه سازي خودرو در شهر اراک 91 شاداب دباغچي اصفهان *
مركزي طراحي يك مدل تصميم گيري برون سپاري فعاليتهاي توليدي در شرايط عدم قطعيت 87 محمد رضا باقري اصفهان *
مركزي بررسي اثر پيشبار و تنش هاي پسماند بر شکست ترد با استفاده از رويکردهاي موضعي به شکست 92 حسام الدين مشيدي امير کبير *
مركزي بررسي مقايسه سازگاري گونه هاي درختي کاشته شده درشهرکهاي صنعتي شهرستان اراک و تعيين کارآيي آنها در ترسيب کربن 90 سيمين سليماني آزاد اراک *
مركزي عوامل موثر بر عملکرد مديران بازاريابي صنايع کوچک و متوسط استان مرکزي 87 الهام تقوايي آزاد اراک *
مركزي عوامل موثر بر ارزش برند و نقش آنها در رفتار مصرف کنندگان بر روي محصولات لبني کالبر در شهر اراک 87 بتول قهاري آزاد اراک *
مركزي استفاده از FMEAدر ارزيابي ريسک در توليد پمپ ترمز کمباين ( مطالعه موردي شرکت پولاد پيشه اراک) 89 حميدرضا حسيني سفيدآبي آزاد اراک *
مركزي بررسي اثر سيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني بر عملکرد حرفه اي مديران سازمان هاي کوچک 88 حميدرضا کريمي آزاد اراک *
مركزي اجراي راهبرد مديريت ارتباط با مشتري در شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي 88 زينب خانجاني آزاد اراک *
مركزي مديريت استراتژيک خدمات لجستيک با استفاده از نظريه QFDفازي 86 سجاد معصومي آزاد اراک *
مركزي بررسي نقش منابع انساني در پروژه هاي انتقال تکنولوژي در صنايع کوچک ومتوسط استان مرکزي 89 سروش مقدادي آزاد اراک *
مركزي بهينه سازي زمان تعميرات و نگهداري در سيستم هاي توليدي با استفاده از مدل سازي عدد صحيح 91 سعيده نور عيني آزاد اراک *
مركزي پيشنهاد برنامه استراتژيک براي صنايع نساجي ايران در مقايسه با برخي کشورهاي منتخب 90 سيد پيام فقير ميرنظامي آزاد اراک *
مركزي بررسي مسائل ، مشکلات و محدوديتهاي صادرات غير نفتي بويژه در صنايع کوچک استان مرکزي ( در سال 1390) 91 علي ساجدي آزاد اراک *
مركزي تدوين برنامه استراتژيک با رويکرد فازي براي يک کارخانه نساجي ( شرکت کبير ريس تهران واقع در شهرک صنعتي فرمهين ) 90 غزاله عاصمي پور آزاد اراک *
مركزي تلفيق تکنيکهاي QFD,TOPSIS,PERTدر رتبه بندي مسير هاي بحراني پروژه هاي شامل فعاليت با زمان فازي با ملاحظات ريسک ( براي پيمانکاران فرعي تجهيزات نفت ، گازوپتروشيمي و نيروگاهي اراک ) 90 فهيمه محبيان آزاد اراک *
مركزي ارايه روش تعيين استراتژي هاي تعميرات و نگهداري در صنايع کوچک اراک 91 گلناز رضايي فراهاني آزاد اراک *
مركزي بررسي رابطه ويژگي هاي محيطي ،سيستم ساخت ، عملکرد عملياتي و عملکردکسب و کار در کسب وکارهاي کوچک و متوسط 88 محسن بغدادي آزاد اراک *
مركزي بررسي تاثير جنبه هاي کارآفريني بر موسسات توليدي کوچک 86 محمد رضا محمدي آزاد اراک *
مركزي بررسي ارتباط ميان قراردادهاي برون سپاري و اعتمادو تعهد 88 محمد مهرپور آزاد اراک *
مركزي تاثير ويژگي هاي سازماني بر تکنولوژيهاي پيشرفته توليد در شکتهاي توليدي و صنعتي کوچک ، متوسطو بزرگ در اراک 87 مصطفي کارخانه آزاد اراک *
مركزي بررسي عوامل(کارايي و نوآوري) موثر بر موفقيت تجارت الکترونيک در صنايع کوچک 86 مهدي باقري آزاد اراک *
مركزي توسعه مدل ارزيابي اقتصادي جايگزيني انرژي هاي تجديدپذير در شهرکهاي صنعتي ايران (شهرکهاي صنعتي استان مرکزي ) 90 مهديس صالحي آزاد اراک *
مركزي خوشه هاي صنعتي و نقش آن در پايدار سازي صنايع کوچک ومتوسط 88 ناصر طاعتي آزاد اراک *
مركزي بررسي توسعه کارآفرينانه صنايع کوچک شهرک صنعتي اراک (1) با رويکرد ساختاري 86 نسرين نيک پي آزاد اراک *
مركزي بررسي عوامل موثر بر حفظ روابط و ايجاد اتحاد بين تامين کننده و خريدار از ديدگاه تامين کننده 86 نعمت قاسمي آزاد اراک *
مركزي مکانيابي شهرکها و نواحي صنعتي با رعايت ملاحظات آمايشي و با توجه به اثرات زيست محيطي بخش صنعت 91 مريم کيشاني فراهاني پيام نورتهران *
مركزي تحليل عوامل کليدي تاثير گذار بر صادرات صنايع کوچک و متوسط استان مرکزي 90 ابوالفضل قاسمي تهران *
مركزي شناسايي پتانسيل هاي استفاده از انرژي هاي نو و تجديد پذير (خورشيدي وبادي) در توسعه صنعتي شهر اراک - وحيد خسرواني خوارزمي تهران *
مركزي حذف فلزات سنگين تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي خيرآباد 88 نعيم مقدسي دانشگاه تهران *
مركزي بررسي اثرات نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستايي استان مرکزي ( مطالعه موردي شهرک صنعتي فرمهين ) 90 سوده گلابي بزچلويي صنعتي اصفهان *
مركزي تحليل عددي و تجربي فرايند جوشکاري مقاومتي نقطه اي ( مطالعه موردي شرکت ماشين سازي تکلان اراک ) 89 حسام الدين مشيدي صنعتي اميرکبير تهران *
مركزي بررسي تاثيرايجاد و توسعه شهرک صنعتي بر توسعه منطقه اي ( مورد مطالعه شهرک صنعتي خيرآباد ) 91 فاطمه السادات هاشمي نژاد علامه طباطبايي *
مركزي ارزيابي تاثيرات خوشه صنعتي بر توسعه منطقه اي( مطالعه موردي خوشه گل و گياهمحلات ) 89 مهدي کريمي علامه طباطبايي *
مركزي ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث شهرک صنعتي شازند استان مرکزي و ارايه راهکارهاي مديريتي 86 سيد ايرج هاشمي علوم پزشکي تهران *
مركزي عوامل تاثير گذار بر توسعه خوشههاي صنعتي 92 ساناز نافذي گيلان *
مركزي بررسي تاثير مدل بازاريابي هوشمند بر ميزان فروش و نفوذ در بازار براي توليد کنندگان عايق رطوبتي شهرستان دليجان 92 علي احمدي نراق *
مركزي بررسي عملکرد ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر ايجادنام تجاري و نقش آن در عملکرد صادراتي سنگهاي تزييني و نما 92 قاسم براتي نراق *
مركزي ارايه مدلي جهت بهبود فرايند انتخاب پرسنل بر اساس تکنيک رتبه بندي تويط نزديکي به راه حل ايده آل در محيط فازي 89 ابوالفضي شاه محمدي - *
مركزي استفاده از تکنيکهاي تجزيه وتحليل فازي در اولويت بندي و انتخاب استراتژي حاصل از ماتريس SWOT - معصومه نجفي فرزانه - *
هرمزگان بررسي و حذف آلاينده هاي آلي طبيعي (NOM) با استفاده از خاك رس اصلاح شده با نانو ذره آهن ظرفيت صفر(NZVI) از محولهاي آبي (كاربرد در شهرك هاي صنعتي استان هرمزگان) 94 زهرا دادخدائي پيام نور اصفهان *
هرمزگان شناسائي بهاي تمام شده خدمات بر مبناي ABCو مقايسه آن با بهاي تمام شده سنتي در شركت شهرك هاي صنعتي كشور (مقايسه موردي شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان) 94 ميجاني دانشگاه آزاد *
هرمزگان ارائه برنامه جامع مديريت پسماندهاي شهرك صنعتي شماره 1 بندرعباس 91 شراره سلجوقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس *
هرمزگان ارائه برنامه مديريت پسماندهاي شهرک صنعتي شماره دو بندرعباس 89 مرضيه فيضي پور دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس *
هرمزگان عوامل موثر بر توسعه شهركهاي صنعتي بندرعباس 90 اميد كريمي قلعه قاضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم *
هرمزگان بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري و توانمندسازي كاركنان در smeها 89 سعيد عدالتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان *
هرمزگان نقش فناوري اطلاعات در ايجاد تعالي رقابتي با استفاده از مدل EFQM 89 محسن سرابندي دانشگاه سيستان و بلوچستان *
هرمزگان حسابداري محيط زيست در شركتهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي 91 حميد روان پاك نودژ دانشگاه كرالا هندوستان *
هرمزگان ارزيابي و تحليل ميزان شكاف بلوغ كسب و كارالكترونيك در شركت هاي كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي بندرعباس 92 سيد محسن هاشمي فر سيستان و بلوچستان *
هرمزگان شناسايي مشكلات و راهكارهاي زنجيره تامين فراورده هاي ابزيان استان هرمزگان 92 فاطمه جوادي پور قشم *
همدان شناسائي و اولويت بندي موانع پياده سازي سيستم هاي مديريت دانش درشركت هاي مستقر در شهرك صنعتي شهرستان همدان با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي 90 علي قراباغي اصفهان *
همدان بررسي اثر چابكي سازمان بر عملكرد شركت هاي فعال و غيرفعال(مطالعات موردي: واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها، نواحي صنعتي و صنايع كوچك و متوسط استان همدان)" 91 مريم آقايان اصفهان *
همدان تهيه نقشه استاني و مطالعه فرگير خوشه هاي صنعتي استان همدان تاثير نواحي صنعتي روستايي در تغييرات اقتصادي و اجتماعي روستاها- 86 رضا موذني امام صادق *
همدان پايان نامه ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي استان همدان 88 اميد آزاد اراك *
همدان شناسائي و رتبه¬بندي عوامل تمايز محصولات در بازارهاي رقابتي به تفكيك محصول با استفاده از روش FMADMدر شركت هاي صنايع غذايي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي همدان 91 حسن زارعي آزاد اراك *
همدان بررسي عوامل موثر بر توسعه خوشه هاي صنعتي صنايع تبديلي استان همدان (مطالعه موردي ترشيجات و شوريجات) 88 رضا گلزاري آزاد اراك *
همدان گسترش عملكرد كيفيت (QFD) در صنعت شيريني و شكلات ( مطالعه موردي SMEهاي منتخب استان همدان 88 فرشاد فرهاني دلجو آزاد اراك *
همدان بررسي راهكارهاي بازاريابي ( جهت افزايش صادرات سفال همدان) 86 فواد نوري آزاد سنندج *
همدان تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان همدان با استفاده از رويكرد MCDMبه روش فازي 90 مهدي آزاد قزوين *
همدان مطالعه اثر ابعاد رسمي ساختار سازماني بر اجراي مديريت کيفيت جامع در شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان 92 علي اکبر تقوايي آزاد ملاير *
همدان پايان نامه بررسي هوش سازماني و تاثير آن بر نوآوري سازماني درسازمان هاي صنعتي منتخب استان همدان 90 زهرا گلچين آزاد ملاير *
همدان زمينه¬يابي شكل¬گيري اتحاد استراتژيك در خوشه صنعتي مبل و منبت ملاير 90 محمدرضا آزاد ملاير *
همدان تدوين استراتژي هاي مناسب با دوره عمر در شهركهاي كوچك و متوسط (SME) (بررسي موردي واحدهاي صنعتي و صنايع كوچك استان همدان 88 مهدي عباسلو آزاد ملاير *
همدان ارزيابي كارائي فرايند الكتروليز جهت ذرات معلق و كاهش اكسيژن خواهي شيميائي از پساب كارخانجات كشمش پاك¬كني در شهرك صنعتي سهند ملاير 90 سيد ميلاد جعفري آزاد همدان *
همدان تاثير اصلاح كننده هاي مختلف بر خصوصيات، خاك ، عملكرد و محتواي عنصري ذرت كشت شده در خاك آبياري شده با پساب صنعتي 92 سركار خانم لاغري بوعلي *
همدان مطالعه موردي ناحيه صنعتي گنبد همدان 87 روح اله رجايي بوعلي سيناي همدان *
همدان مديريت دانش استراتژيك در چرخه حيات شركت¬هاي كوچك و متوسط– مطالعه موردي: شهرك¬هاي صنعتي همدان ) 90 فاطمه نوروزي بوعلي سيناي همدان *
همدان بررسي امكان استفاده از پساب صنعتي در اراضي كشاورزي و اثر آن روي ويژگي¬هاي خاك و رشد محصول تربچه 90 ليلا امرايي بوعلي سيناي همدان *
همدان شناسائي و رتبه بندي چالش¬هاي اقتصادي موجود ذدر موفقيت SMEهاپس از اجراي طرح فدمندسازي يارانه¬ها (مطالعه موردي: صنايع كوچك و متوسط شهرستان همدان) 90 مهتاب پيام نور تهران *
همدان بررسي ميزان تفكر استراتژيك بر اساس الگوي گزينه هاي آينده پيترويليامسون در صنايع غذائي (مطالعه موردي :واحدهاي صنايع غذائي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و صنايع كوچك استان همدان) 89 اصغر فراهاني پيام نور واحد ساوه *
همدان پايان نامه مطالعه و بررسي کمي و کيفي فاضلاب واحدهاي بسته بندي وکشمش پاک کني واحدها مستقر در استان همدان – شهرستان ملاير 89 ايرج اسدي دانشگاه آزاد اسلامي *
همدان پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر استراتژي سازماني واقع درشرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان - صنايع کوچک همدان 89 رقيه سليماني دانشگاه آزاد اسلامي *
همدان پايان نامه ارزيابي عملكرد مديران واحدهاي صنعتي در پاسخ به نيروهاي رقابتي صنعتي در صنايع کوچک و متوسط شهرک ها و نواحي استان همدان 89 علي پيري دانشگاه آزاد اسلامي- اراك *
همدان مطالعه راندمان تالاب مصنوعي زيرسطحي حاوي گياه ني (phragmetisaustrais) در حذف پيراسنجه¬هاي كيفي فاضلاب شهرك بوعلي 91 فرشته پي نبر دانشگاه آزاد همدان *
همدان حذف بيولوژيكي كروم و كادميم با استفاده از باكتريهاي مقاوم جداسازي شده از خاكهاي پذيرنده پساب مناطق صنعتي شهر همدان 92 فاطمه طاهرخاني دانشگاه بوعلي *
همدان پايان نامه بررسي عوامل موثر بر کارايي صنايع کوچک (مطالعه موردي : صنعت قطعه سازي ) در استان همدان 89 نسيبه كامران دانشگاه بوعلي سينا *
همدان پايان نامه اندازه گيري بهره وري smeهاي قطعه ساز خودرو واقع در شهرکهاي صنعتي استان همدان با روش DEA 89 مهدي گروسي دانشگاه تربيت مدرس *
همدان پايان نامه طراحي طرح تجاري جهت بهره برداري از فرصت کسب و کار کربن فعال در استان همدان 87 اميرحسين رهبر دانشگاه تهران *
همدان پايان نامه گسترش عملكرد كيفيت QFDدر صنعت شيريني و شكلات ( مطالعه موردي smeهاي منتخب در استان همدان ) 88 مهدي دانشگاه تهران *
همدان حمايت مالي شركت از پايان نامه تحليل چالش هاي شركتهاي كوچك و متوسط همدان در مواجهه با جهاني شدن با رويكرد MADMفازي 87 ياشار سلام زاده دانشگاه يزد *
همدان بررسي پارامترهاي موثر بر اجيا کربوترمي و گازي باريت 92 حميد رضا فريدي صنعتي همدان *
همدان امكان سنجي استفاده از رويكرد پارك علم و فناوري در توسعه منطقه اي ؛نمونه موردي همدان 89 سروناز علامه طباطبائي *
همدان حمايت مالي شركت از پايان نامه بررسي نقش پيمانكاران فرعي و مشاركت در توسعه صنايع كوچك و متوسط منطقه اي استان همدان 88 علي لاهوتيان علم و صنعت ايران *
همدان بررسي كارايي روش الكتروليز جهت تصفيه پيشرفته پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب 85 سيدجمال الدين علوم پزشكي تهران *
همدان مكانيابي سيستم دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهرك هاي صنعتي بوعلي، لالجين و ويان استان همدان ( با استفاده از GIS) 85 محمد بي نواپور علوم پزشكي تهران *
همدان بررسي خواص ضد باکترياييLactococcus lactis ايزوله شده از پنير ليقوان با تکيه بر شناسايي ژن هاي ساختماني Lacticin - Nisin - Lactococcin 90 محمد علي عطار فردوسي مشهد *
همدان بررسي اثر مقاومت کششي و تنش هاي اصلي منطقه بر نرخ نفوذ ديسک TBM 92 نسرين ميخک بيرانوند لرستان *
همدان بررسي كارائي روش الكتروليز جهت حذف جلبك از پساب خروجي تصفيه خانه شهرك صنعتي بوعلي 84 قاسم آذريان - *
يزد بررسي رابطه بين بکارگيري فناوري اطلاعات و قابليتهاي چابکي سازماني در شرکتهاي منتخب کاشي و سراميک است 90 زهرا تاجي مديريت بازرگاني *
يزد تاثير دما و پوشش بسته بندي بر ويژگيهاي حلواارده و ارده 90 ناهيد شجاعي بهداشت *
يزد شناسايي گلوگاههاي زنجيره تامين به منظور ارائه بهترين راهكار با استفاده از تكنيك ANPفازي(مورد مطالعه: خوشه محصولات كنجدي استان يزد) 92 الناز مصطفي ئيان جهاد دانشگاهي يزد *
يزد طراحي و تبيين مدل کارآفريني شرکتي براي صنايع کوچک و متوسط ايران(مورد استان يزد) 89 بابک ضياء دانشگاه UPMمالزي *
يزد بررسي عوامل مؤثر در ارتقاء نوآوري تكنولوژي در بنگاههاي كوچك و متوسط (SMES) با تاكيد بر صنعت نساجي 84 غلامرضا محسني زارچ دانشگاه امام جعفر صادق *
يزد ارائه الگوي همكاري بين شركتهاي منتخب كاشي و سراميك استان يزد براساس مدل استراتژي افقي پورتر 84 محمدرضا دهقان فيروزآبادي دانشگاه امام جعفر صادق *
يزد بررسي امكان استفاده از آپاتيپ معدن بافق در تركيبات لعاب كاشي و بررسي خواص آن 89 سيد حسين مير عبداللهي شمسي دانشگاه آزاد يزد *
يزد كاربرد سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) جهت محاسبه بهاي تمام شده خدمات شركت شهركهاي صنعتي استان يزد 87 علي عليوند زمهريري دانشگاه آزاد يزد *
يزد بررسي رويه شناسايي درآمد و بهاي تمام شده شركت شهركهاي صنعتي و تطابق آن با استانداردهاي حسابداري ايران 88 عليرضا رضايي ساغند دانشگاه آزاد يزد *
يزد مطالعه مديريت زنجيره تامين پارچه هاي رومبلي در خوشه نساجي يزد در مقايسه با کشور ترکيه با رويکرد بازار 90 سيد محمد حسيني همت آبادي دانشگاه تهران *
يزد بررسي عوامل بازدارنده و پيشران در مسير رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي:خوشه نساجي استان يزد) 89 مهديه معتمدي دانشگاه تهران *
يزد بررسي موانع توسعه تجارت الكترونيك در صنايع كوچك و متوسط ايران و ارائه مدل تجاري آن 89 راضيه پهلوانحسيني دانشگاه شيراز *
يزد ارزيابي عملکرد خوشه کاشي سراميکي استان يزد با استفاده از مدل هاي تعالي سازماني 91 طاهره سبحاني راد دانشگاه علم و هنر يزد *
يزد ارزيابي ميزان اثرات شهرک هاي صنعتي در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر مهريز) 90 بهنام متوسلي دانشگاه مازندران *
يزد ارائه مدل تاثير اعتماد و تعهد بر عملکرد زنجيره تامين(مورد مطالعه: خوشه محصولات کنجدي استان يزد) 91 سحر قادري دانشگاه يزد *
يزد ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تامين شرکتهاي منتخب توليدکننده کاشي و سراميک استان يزد با رويکرد تلفيقي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها 91 سمانه کارگريان دانشگاه يزد *
يزد تجزيه و تحليل موانع پياده سازي برنامه هاي بهبود در صنايع کوچک و متوسط با رويکرد EFQM(مورد مطالعه: صنايع کوچک و متوسط شهرکهاي صنعتي استان يزد) 91 سيد علي محمد بني فاطمه بغداد آباد دانشگاه يزد *
يزد تجزيه و تحليل توانمنديهاي مديريتي و روشهاي ارتقاء آنها در صنايع کوچک و متوسط(مورد مطالعه: شهرکهاي صنعتي شهرستان يزد) 91 سيد کمال طباطبايي دانشگاه يزد *
يزد پيش بيني تغييرات تکنولوژي کاشي و سراميک بر اساس متن کاوي اختراعات ثبت شده 90 صادق يوسف تبار ميري دانشگاه يزد *
يزد تحليلي بر توسعه كارآفريني زنان در صنعت پوشاك (مطالعه موردي: مجتمع كارآفريني زنان استان يزد) 88 هاجر آرامون دانشگاه يزد *
يزد سنجش مزيت نسبي بنگاههاي صادركننده كاشي و سراميك با رويكرد مزيت نسبي آشكارشده (RCA) و معرفي عوامل موثر بر رقابت پذيري آن 92 سيما حداديان دانشگاه يزد *
يزد تأثير سرمايه فكري و اقدامات حسابداري مديريت بر عملكرد شركت هاي توليدي(مورد مطالعه: واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي) 92 سپيده سلطاني علوم و تحقيقات يزد *
يزد بررسي علل رشد جلبك در حوضچه ته‌نشيني تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي جهان‌آباد ميبد و ارائه راهكار زيست محيطي جهت كاهش آن 92 سودابه دهقاني علوم و تحقيقات يزد *
يزد بررسي و مطالعه راهكارهاي توسعه خوشه صنعتي(مورد مطالعه: خوشه سنگ استان يزد) 92 فاطمه حاتمي‌زاده علوم و تحقيقات يزد *
يزد رابطه تناسب استراتژي و ساختار سازماني با عملكرد شركت هاي خانوادگي (مورد مطالعه: شركتهاي كوچك و متوسط مستقر در شهركهاي صنعتي) 92 محمد سالاري علوم و تحقيقات يزد *
يزد بررسي رابطه بين بازارگرايي‏، استراتژي كسب و كار و نوآوري در صنعت نساجي يزد 92 محمدرضا نصيري ارجنان علوم و تحقيقات يزد *
يزد ارائه مدل پيش بيني شايستگي مديران با رويکرد شبکه عصبي مصنوعي (واحدهاي شهرک صنعتي يزد) 90 زينب اسمي مديريت صنعتي *