اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان و شركتهاي تابعه سال 1397 در سطح استانی

الف- اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه صنايع كوچك:

 1. مطالعه طرح هاي ايجاد  اشتغال و افزايش آن در صنايع كوچك ؛
 2. مطالعه شيوه‌هاي جديد، قابل اجرا و كاربردي تامين مالي واحدهاي صنعتي كوچك؛
 3. كارآفريني و احداث واحدهاي صنعتي كوچك جديد؛
 4. راهكارهاي جلب مشاركت واحدهاي صنعتي در برنامه هاي توسعه اي.
 5. مطالعه زنجيره تامين و ارزش صنايع كوچك؛
 6. زمينه سازي ايجاد خوشه هاي جديد و آسيب شناسي خوشه‌هاي موجود؛
 7. چگونگي ايجاد زيرساختهاي پيشرفته(آزمايشگاههاي تخصصي، مراكز آموزشي، مشاوره اي و...)؛
 8. عارضه يابي در سطح رشته صنعت؛
 9. بررسي نحوه ارتقاء اثر بخشي دوره هاي آموزشي؛
 10. توسعه بازار محصولات واحدهاي صنعتي كوچك با اولويت كنسرسيوم ها,خوشه ها ،EMCها؛
 11. كاربرد آيندهپژوهي در تحليل هاي اقتصادي صنايع كوچك و متوسط؛

ب-  اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه زيرساختهاي صنعتي ( شهركها و نواحي صنعتي ):

 1. چگونگی تامین آب پایدار برای شهرکها و نواحی صنعتی و ارزیابی امکان استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی
 2. مطالعات كاربردي امكانسنجي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير با رويكرد اقتصاد كم كربن در شهركها و نواحي صنعتي(نيروگاههاي خورشيدي و بادي و ...)
 3. انجام مطالعات کاربردی در زمینه چگونگی افزایش بهره وری در مصرف و کاهش هدررفت آب در شهرکها و نواحی صنعتی
 4. بررسي كارآيي و ارائه پيشنهادات عملي و اجرايي براي بهبود فرآيندهاي تصفيه فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي
 5. چگونگی ارتقاء سطح زيرساخت شهرکها و نواحی صنعتی با ابتکار عمل و استفاده از همه ظرفیت های موجود
 6. چگونگی مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی در ایجاد، توسعه و بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی و زیرساختهای عمومی و پیشرفته آن در چارچوب مدل مصوب هيات مديره سازمان (نظیر تصفيه خانه ها، آزمایشگاههای تخصصی، مراکز آموزشی و مشاوره ای و ...)
 7. انجام مطالعات در خصوص بررسي كيفيت و امكان استفاده مجدد از خروجي مازاد توليدي در تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در حال بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي

ج- اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه برنامه ريزي ستاد و صف سازمان:

 1. روش‌هاي جديد تامين مالي براي شركت هاي تابعه؛
 2. مطالعه اصلاح ساختار بودجه ريزي شركتهاي استاني بر اساس صورتهاي مالي
 3. مطالعه فرصت‌هاي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي با مشاركت بخش خصوصي؛
 4. مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود روش هاي انجام كار در شركتهاي تابعه ؛
 5. مطالعه چگونگي اجرای مهندسی ارزش در پروژه های شرکتهای استانی

د- اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه امور مالي و منابع انساني  ستاد و صف سازمان:

 1. تدوين مدلهاي ارزيابي عملكرد و نظام هاي انگيزشي كاركنان؛
 2. عارضه يابي و ارتقاء بهرهوري سازماني ؛
 3. ارزيابي كاركنان و تهيه پروفايل افراد؛
 4. مطالعه چگونگي استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شركتها
 5. نيازسنجي آموزشي مشاغل شركتهاي تابعه؛
 
 
.