آمار و اطلاعات خدمات حمايتي از صنايع كوچك تا پايان شهریور 1398 :

آموزش واحدهاي صنعتي:

دوره هاي آموزشي افراد آموزش ديده (نفر) ميزان آموزش (نفرساعت)
34222 857370 16642806

تورهاي صنعتي:

تورهاي صنعتي افراد شركت كننده (نفر)
3616 83260

حمايت از پايان نامه ها:

كارشناسي ارشد دكتري
874 99

تفاهم نامه ها:

تفاهم نامه هاي داخلي تفاهم نامه هاي خارجي
30 23