تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٥/٠١

در آستانه فرارسيدن 21مرداد، روز حمايت از صنايع كوچك برگزار مي شود: نمايشگاه صنايع كوچك ايران با حضور بيش از 1000واحد صنعتي

در آستانه فرارسيدن 21مرداد ، روز حمايت از صنايع كوچك برگزار مي شود: نمايشگاه صنايع كوچك ايران با حضور بيش از 700واحد صنعتي متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٤/٢٤

هفتمين نشست رودروي فناوري محور بنگاه هاي كوچك و متوسط ايران و كره جنوبي

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از طريق مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي هفتمين نشست رودروي فناوري محور بنگاه هاي كوچك و متوسط ايران و كره جنوبي را برگزار مي نمايد متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٦/١٢/٢٠

پنجمين نشست رودروي فناوري محور بنگاه هاي كوچك و متوسط ايران و كره جنوبي

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از طريق مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي پنجمين نشست رودروي فناوري محور بنگاه هاي كوچك و متوسط ايران و كره جنوبي را برگزار مي نمايد متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٦/١١/١٨

چهارمين دوره آموزشي GIZ

جهت كسب اطلاع بيشتر به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه فرماييد متن کامل