مزايا و مشوقات براي استقرار واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي:
 
1) مستثني بودن از قانون شهردار يها؛
2) عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي مختلف؛
3) صدور مجوز ساخت و ساز بنا و گواهي پايان كار در كوتاهترين زمان ممكن و بصورت رايگان؛
4) صدور مجوزهاي تغيير كاربري، تغيير فعاليت، تجميع، صدور اسناد مالكيت و ديگر خدمات اداري بصورت رايگان؛
5) كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري بدليل ا ستفاده از خدمات مشترك سازمان دهي شده توسط شركهاي صنعتي از جمله راه دسترسي، آب، برق، مخابرات، گاز طبيعي و تصفيه خانه مركزي فاضلاب؛
6) فراهم بودن امكانات جانبي مورد نياز براي توليد ا ز قبيل بانك،بيمه، درمانگاه، آتش نشاني،مراكز خدمات فنآوري و كسب و كار و ...
7) تسريع در احداث واحد صنعتي با توجه به آماده بودن امكانات زيربنايي در شهرك؛
8) تهيه زمين مناسب براي اجراي طرحهاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين رو شهاي شهرك سازي؛
9) ايجاد شرايط لازم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهركها و نواحي صنعتي؛
10) فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه ها و خوشه هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي؛
11) استفاده از خدمات نرم افزاري (مشاوره اي فني، مهندسي، مديريتي و ...) مراكز خدمات فناوري كسب و كار؛
12) ا مكان خريد و اجاره كارگاه هاي كوچك و پيش ساخته بمنظور تسريع در بهره  برداري و  اشتغالزايي؛
13) امكان اعطاي 10 درصد تخفيف براي عرصه هاي بزرگ و ناهموار در شهركها و نواحي صنعتي؛
14) امكان اعطاي تخفيف در صورت پرداخت كل مبلغ قرارداد حق بهره برداري؛
15) امكان پرداخت مبلغ قرارداد حق بهره برداري به صورت نقد و اقساط؛ 
16) امكان اعطاي تخفيف به ميزان 10 درصد و افزايش اقساط تا 48 ماه براي شركتهاي دانش بنيان، ايثارگران، نخبگان و مخترعين ؛
17) اعطاي تخفيف تا سقف پنجاه درصد (50%) در قيمت حق بهره برداري كليه نواحي صنعتي و شهركهاي صنعتي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم؛
18) امكان اعطاي مشوقات به شركتهاي دانش بنيان در صورت ارائه پروانه بهره برداري پيش از موعد مطابق برنامه زمانبندي اجراي طرح؛
19) معافيت مالياتي ناشي از فعاليت واحدهاي توليدي درشهركها ونواحي صنعتي برخوردار به‌مدت 7 سال و در شهركها و نواحي صنعتي غيربرخوردار به مدت 13 سال برخوردار مي گردند.