به منظور ساماندهي تيم‌هاي توانمندساز و همچنين با هدف بهره‌گيري از ظرفيت مشاوران خبره به عنوان بازوي اجرايي چارچوب اجرايي راه اندازي كلينيك هاي كسب وكار تدوين و پس از تصويب در هيأت مديره سازمان به شركتهاي استاني ابلاغ گرديد. مطابق ساختار اجرايي پيش بيني شده ايجاد اين كلينيك با فراخوان مشاوران و ارائه دهندگان خدمات كسب وكار در سطح استان و برگزاري انتخابات انجام و به تناسب مشاوران شركت كننده در فراخوان و انتخابات برگزار شده اعضاي هيأت امنا كلينيك انتخاب و فعاليت مي‌نمايند. در حال حاضر در 29 استان كلينيك هاي كسب وكار مشغول فعاليت مي‌باشند.
عطف به بخشنامه ریاست محترم جمهور به شماره 24452 مورخ 01/03/1397 در خصوص حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری و پیشگیری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد ودر اجرای ماده (17) تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1396 شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" ، میزخدمات الکترونیکی سازمان و شرکت های استانی در قالب سامانه به نشاني https://eservice.isipo.ir  راه‌اندازي شده است. اين سامانه به عنوان پنجره يكپارچه ارائه كليه خدمات الكترونيكي به واحدهاي صنعتي و ذي‌نفعان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سه نقش 1. خدمت‌گيرندگان،متقاضيان، واحدهاي صنعتي؛2. كارمندان سازمان و شركت استاني؛3.عاملين، مشاوران كسب و كار، فن‌آوران طراحي شده است. يكي از زيرسامانه‌هاي راه‌اندازي شده، سامانه خدمات كلينيكي است كه بر اين اساس خدمات كلينيكي درگروه‌هاي اصلي حقوقي/سياستگذاري، عارضه يابي،توسعه نظام مديريت،سرمايه گذاري و تأمين مالي،بازاريابي و بازرگاني، فناوري اطلاعات، توسعه محصول و فناوري، زيرساخت و تأمين ورودي/مواد اوليه، آماده سازي بنگاه ها براي ورود به صنعت 4.0 (انقلاب صنعتي چهارم)  ارائه مي‌گردد.

فرآيند ايجاد و راه اندازي كلينيك هاي كسب وكار

فرآيند ارائه خدمات در كلينيك هاي كسب و كار

 

حمايت ها