حمايت از واحدهاي صنعتي براي حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و اعزام هيات‌هاي صنعتي- تجاري

مقدمه
از حضور واحدهاي صنعتي در قالب اجاره غرفه يا بازديد از نمايشگاه هاي اختصاصي، تخصصي، توانمندي، اكسپو، فروش و غيره كه در فهرست ابلاغي سازمان قرار دارند و اعزام هيات‌هاي صنعتي- تجاري به خارج از كشور مي باشد.
هدف
معرفي و ارائه محصولات، ايجاد ارتباط با مشتريان/همتايان محتمل، با حضور بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و هيات‌هاي صنعتي-تجاري
دامنه شمول
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط، اعضاي خوشه هاي كسب و كار، كنسرسيوم هاي صادراتي و اعضاي آن، شركت هاي مديريت صادرات، SPX ها
ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار
أ‌. فهرست نمايشگاههاي مورد حمايت سازمان بصورت سالانه توسط معاونت صنايع كوچك معرفي و ابلاغ مي‌گردد.
ب‌. اولويت براي حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و اعزام هيات‌هاي صنعتي- تجاري با اعضاء كنسرسيوم‌هاي صادراتي، بنگاه هاي صادراتي و اعضا خوشه‌هاي كسب و كار، اعضا نظام پيمانكاري فرعي(ISPX) و شركت‌هاي مديريت صادرات مي‌باشد.
ت‌. نمايشگاه‌هايي كه در حاشيه سمينارها و همايش‌ها برگزار مي‌گردد، خارج از موضوع اين دستورالعمل مي‌باشد.
ث‌. برگزاري نمايشگاههاي توانمندي صنايع كوچك استانها و ميزان حمايت مالي، با اخذ تاييديه از معاونت صنايع كوچك سازمان مجاز مي‌باشد.
ج‌. برگزاري نمايشگاه توانمندي صنايع كوچك كشور و ميزان حمايت مالي، با اخذ تاييديه از هيات مديره سازمان مجاز مي‌باشد.
ح‌. اعزام به نمايشگاه‌ها و هيات‌هاي صنعتي- تجاري موضوع اين دستورالعمل صرفاً از طريق مجريان ذيصلاح صورت مي‌پذيرد.
خ‌. در صورتي كه تعداد متقاضيان شركت در يك نمايشگاه كمتر از پنج واحد صنعتي (يك نماينده از هر واحد صنعتي) باشد، شركت استاني مي‌تواند پس از توجيه و آموزش لازم بدون انتخاب مجري نسبت به اعزام متقاضيان اقدام نمايد.
د‌. فعاليت مجري محدود به تقسيمات كشوري نبوده و مجريان مي‌توانند بنا به فراخوان ساير شركتهاي استاني، درخواست خود را ارايه نمايند و پس از طي مراحل مربوطه نسبت به اعزام واحدهاي صنعتي غيربومي استان خود نيز اقدام نمايند.
ذ‌. به منظور شناسايي و ارزيابي مجريان ذيصلاح، شركت‌هاي استاني مي‌بايست مستندات هويتي مجري و رزومه كاري ايشان را مورد بررسي قراردهند. داوطلبان بايد داراي حسن شهرت و ترجيحا بومي استان، داراي شخصيت حقوقي ثبت شده، داراي كادر تحصيلكرده دانشگاهي و مسلط به زبان انگليسي و داراي سابقه فعاليت در امور بين‌المللي باشند. مسئوليت بررسي، ارزيابي رزومه كاري و تاييد مجري به عهده معاون صنايع كوچك شركت استاني مي‌باشد.
ر‌. مسئوليت حسن انجام تعهدات مجري نسبت به واحدهاي صنعتي به عهده شخص مجري مي‌باشد و واحدهاي صنعتي بايستي راساً نسبت به عقد قرارداد حقوقي و تعيين وظايف مجري نسبت به خود و پيش‌بيني و دريافت تضامين لازم و غيره از مجري در قبال تعهدات و وجوه پرداختي اقدام نمايند. شركت استاني و سازمان هيچگونه تعهدي نسبت به وظايف مجري در قبال واحدهاي صنعتي ندارند.
ز‌. شركت‌كننده مي‌بايد مديرعامل يا يكي از اعضاء هيات مديره و يا يكي از مديران يا كاركنان واحد صنعتي باشد. به منظور برخورداري از حمايت‌هاي اين بند، شركت استاني ملزم به احراز هويت شركت‌كنندگان فوق از طريق اخذ اسناد مثبته شامل آخرين آگهي تغييرات هيات مديره شركت در روزنامه رسمي كشور براي شناسايي مديرعامل و اعضا هيات مديره و اخذ فهرست بيمه تامين اجتماعي پرداختي در 3 ماه گذشته براي شناسايي ساير مديران و كاركنان واحد صنعتي مي‌باشند.
س‌. واحدهاي صنعتي و صنفي توليدي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كه داراي شخصيت حقيقي هستند، با ارائه ساير مستندات لازم، نياز به ارائه آگهي آخرين تغييرات ندارند.
ش‌. شركت‌هاي استاني مي‌بايست از طريق وب‌سايت شركت يا ساير رسانه‌هاي كثيرالانتشار و ساير ابزارها نسبت به اطلاع‌رساني به مجريان تورهاي نمايشگاهي يا هيات‌هاي صنعتي- تجاري به خارج از كشور اقدام نمايند.
ص‌. احراز هويت و صلاحيت مجري بر عهده معاون صنايع كوچك شركت استاني مي‌باشد.
ض‌. پس از شناسايي مجريان ذيصلاح از طريق روشهاي مصوب، شركت استاني نسبت به انعقاد تفاهم نامه همكاري با مجري اصلح اقدام خواهد نمود. اين تفاهم‌نامه هيچگونه بار مالي به غير از حمايت مالي تعيين شده در اين دستورالعمل براي شركت استاني در برنداشته و صرفاً جهت تعيين و تسهيل چارچوب همكاري و معرفي مجري/مجريان اصلح به واحدهاي صنعتي مي‌باشد.
ط‌. شركت استاني نسبت به معرفي مجري به مبادي مورد نياز اقدام مي نمايد و نهايت همكاري را با مجري بر اساس قوانين و مقررات بعمل خواهد آورد.
ظ‌. مجري مكلف به انجام مذاكرات، رايزني ها، هماهنگي ها و ساير اقدامات تسهيل كننده ي حضور واحدهاي مشمول در نمايشگاه هاي داخلي، خارجي و هيات‌هاي صنعتي- تجاري خارج از كشور با مبادي ذيربط مي باشد.
ع‌. مجري موظف است با تجميع متقاضيان حضور در نمايشگاه و يا هيات‌هاي صنعتي- تجاري، امكان بهره برداري از حداكثر تخفيفات و تسهيلات اعطايي از سوي ساير سازمانها، دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط داخلي و خارجي را فراهم آورد (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان توسعه تجارت و غيره)
غ‌. مجري هزينه حق‌العمل خود را متناسب با خدمات انجام گرفته براي واحدهاي صنعتي به صورت توافقي و يا طي قرارداد منعقده و با ارائه مدارك و مستندات مربوط به هزينه‌هاي تمام شده، از واحدهاي صنعتي داوطلب حضور در نمايشگاه يا هيات‌هاي صنعتي- تجاري دريافت مي‌نمايد.
ف‌. معاون صنايع كوچك شركت استاني موظف است صحت مستندات مربوط به اخذ حمايت‌هاي مالي ساير دستگاه‌ها و ميزان آن را به نفع واحد صنعتي احراز نمايد.
ق‌. يارانه حمايتي اين دستورالعمل حسب تصميم شركت استاني قابل پرداخت به واحد صنعتي شركت كننده در نمايشگاه يا هيات صنعتي-تجاري و يا به مجري به نمايندگي از واحد صنعتي با ارائه موافقت كتبي از واحد صنعتي مي‌باشد.
ك‌. هرگونه شكايت منجر به اقامه دعوي در مراجع قانوني از طرف واحدهاي صنعتي موضوع اين دستورالعمل عليه مجري موجب تعليق وضعيت مجري و در صورت صدور حكم قضايي عليه مجري در اين قبيل دعاوي، موجب خلع يد و ممانعت از تداوم فعاليت و همكاري وي با تمامي شركت‌هاي استاني خواهد شد.
ل‌. شركت استاني موظف است پس از برگزاري نمايشگاه خارجي و داخلي و اعزام هيات صنعتي- تجاري، گزارش عملكرد و دستاوردهاي حاصله از رويداد مربوط را در قالب فرم شماره ‌ 01/ SMI02/06 براي نمايشگاه‌هاي خارجي وهياتهاي صنعتي- تجاري، فرم شماره 02/ SMI02/06 براي نمايشگاه‌هاي داخلي تكميل و براي مديريت توسعه بازار و امور بين‌الملل سازمان بصورت فصلي از طريق سامانه MIS ارسال نمايد.
م‌. شركت استاني بايستي فايل گزارش كلي از اجراي نمايشگاه و يا اعزام هيات صنعتي – تجاري را كه توسط مجري تهيه شده است، در سامانه MIS بارگذاري نمايد.
ن‌. فايل گزارش مجري بايستي شامل عنوان، تاريخ و محل برگزاري رويداد، فهرست اسامي شركت كنندگان (نام شركت، نام و نام خانوادگي و كد ملي نماينده شركت، تلفن همراه) و گزارش تصويري از رويداد باشد.

شرح و ميزان حمايت
ه‌. حمايت‌هاي موضوع اين دستورالعمل در قالب كمك‌هاي مالي از محل منابع داخلي شركت‌ استاني براي تسهيل فرآيند حضور واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط كشور در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و اعزام هيات‌هاي صنعتي- تجاري به خارج از كشور مي‌باشد.
و‌. شركت استاني پس از اتمام نمايشگاه و بازگشت هيات صنعتي- تجاري و درصورت تاييد معاون صنايع كوچك شركت، متناسب با مبالغ مندرج در جدول ذيل اقدام مينمايد:

أ‌. براي اعزام واحدهاي صنعتي به نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و يا هيات صنعتي- تجاري، حد نصاب تعيين نمي گردد و مجري در صورت توافق حتي براي يك واحد صنعتي نيز مي تواند اقدام لازم را بعمل آورده و مشمول حمايت هاي مندرج در اين دستورالعمل گردد.
ب‌. كمك هزينه چاپ بروشور و كاتالوگ فقط براي يك نوبت به واحدهاي صنعتي پرداخت مي‌گردد مگر آنكه واحد مذكور اقدام به چاپ كاتالوگ و بروشور جديد و متفاوت نموده باشد. وظيفه كنترل و ايجاد بانك اطلاعاتي فيزيكي يا الكترونيك كاتالوگها و بروشورهاي واحدهاي صنعتي بر عهده معاون صنايع كوچك شركت استاني مي‌باشد. كمك هزينه حمايتي مذكور حداكثر براي دو نوبت قابل پرداخت مي‌باشد.
ت‌. نمايشگاههاي مشترك كه با مركزيت يك استان و مشاركت استانهاي ديگر برگزار مي‌گردد، تحت عنوان نمايشگاه منطقه‌اي قلمداد مي‌گردد. مجوز برگزاري اين قبيل نمايشگاه علاوه بر رعايت ساير مقررات مربوطه، بايستي از معاونت صنايع كوچك سازمان اخذ گردد.
ث‌. هر بنگاه كسب و كار حائز شرايط، حداكثر 2 نوبت در سال و به صورت تجمعي 6 نوبت در سه سال مجاز به استفاده از حمايتهاي اين دستورالعمل مي‌باشد.

فهرست نمايشگاههاي خارجي مورد حمايت