حمايت از شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC)

مقدمه

شركت‌ مديريت صادرات يكي از انواع واسطه‌هاي صادراتي است كه براي كمك به بنگاههاي خرد، كوچك و متوسط، اعم از اعضاي خوشه‌ها، صنوف توليدي، اعضاي SPX و شركت‌هاي خدمات فني مهندس براي ورود به بازارهاي خارجي، حضور مستمر در بازار هدف و توسعه صادرات آنها فعاليت مي‌كند. اين قبيل شركت‌ها متناسب با شرايط و نياز بنگاه‌ها مي‌توانند مديريت تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي صادراتي بنگاه‌هاي فوق الذكر را به عهده بگيرند.

هدف

افزايش ميزان صادرات بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط به ويژه بنگاه هاي مستقر در شهرك ها نواحي صنعتي و حضور مستمر آنها در بازارهاي صادراتي

دامنه شمول

بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط

شرح وظايف

حمايت از شركت هاي مديريت صادرات كه از سازمان توسعه تجارت ايران مجوز فعاليت دريافت نموده اند، با توجه به حوزه فعاليت تخصصي در كشورهاي مختلف براي افزايش ميزان سهم صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط 

ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار

أ‌. شركت‌هاي مديريت صادرات كه مطابق گردش كار مصوب سازمان توسعه تجارت، مجوز دريافت كنند، و داراي قرارداد فروش صادراتي با بنگاه(‌هاي) طرف قرارداد خود باشند، از تاريخ اخذ موافقت اوليه يا رتبه‌بندي، مشمول حمايت‌هاي اين دستورالعمل خواهند بود.

ب‌. شرايط اثبات اخذ موافقت اوليه و رتبه، نمايه شدن بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان توسعه تجارت مي‌باشد.

ت‌. حمايت‌ها بر اساس جدول زير بوده و تنها آن دسته از شركتهاي مديريت صادرات كه داراي قرارداد ارائه خدمات صادراتي به بنگاه(‌هاي) طرف قرارداد (اعم از واحدهاي توليدي، خدمات فني مهندسي و صنوف توليدي) مي‌باشند، مي‌توانند از حمايت‌هاي اين دستورالعمل برخوردار گردند.

ث‌. فعاليت شركت‌ مديريت صادرات (EMC) محدود به منطقه جغرافيايي نبوده و شركت‌ها فارغ از محل استقرار و ثبت خود مي‌توانند در تمامي كشور فعاليت نمايند.

ج‌. شركت استاني موظف به حمايت از شركت مديريت صادراتي است كه قرارداد منعقده آن با بنگاه خدمت گيرنده مستقر در همان استان باشد.

ح‌. تمامي حمايت‌هاي مندرج در جدول زير از شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC) منوط به داشتن قرارداد با بنگاه(هاي) كوچك و متوسط مي‌باشد.

خ‌. اطلاعات صادرات شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC) بايستي در سامانه MISسازمان درج گردد.

د‌. با توجه به فعاليت هاي متنوع شركت اعم از انجام تحقيقات بازار يابي در كشور هدف، تهيه كاتالوگ، اخذ غرفه در نمايشگاه هاي خارجي و داخلي، تهيه كاتالوگ، اخذ گواهينامه هاي استاندارد مورد نياز در كشور هدف،  ثبت برند، طراحي و بسته بندي مطلوب محصولات، بنگاه با شركت مديريت صادرات در حوزه تخصصي شركت مديريت صادرات قرارداد منعقد مي‌نمايد.

ذ‌. معرفي محصول در كشور هدف توسط شركت مديرت صادرات

ر‌. ارائه مستندات در خصوص هر يك از فعاليت هاي انجام شده توسط شركت مديريت صادرات به شركت شهرك هاي صنعتي استان ( بر مبناي استقرار بنگاه در آن استان)

ز‌. تاييد مستندات توسط شركت استاني

س‌. ارائه گزارش فعاليت ها و ميزان صادرات توسط شركت استاني به سازمان و ثبت در سامانه MIS

ش‌. شركت استاني موظف است پس از بازگشت نماينده شركت مديريت صادرات از نمايشگاه خارجي و هيات صنعتي- تجاري، گزارش عملكرد و دستاوردهاي حاصله از رويداد مربوط را در قالب فرم مربوطهبراي نمايشگاه‌هاي خارجي و هيات صنعتي- تجاري تكميل و براي مديريت توسعه بازار و امور بين‌الملل سازمان ارسال نمايد.

انجام حمايت شركت استاني از شركت مديريت صادرات بر اساس جدول حمايتي  به شرح زير

ميزان و نوع حمايت ها
از فعاليت‌هاي بازاريابي و صادراتي شركت مديريت صادرات به شرح جدول زير حمايت مي‌گردد:

أ‌.    در كشورهاي فاقد سفارت، كنسولگري، سفير اكرديته و دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران، مدارك مثبته كه به تاييد سازمان توسعه تجارت ايران رسيده باشد، پذيرفته خواهد شد.

ب‌.  ** احراز قابليت وصول ضمانتهاي استرداد مبالغ حمايتي در بخش "تامين زيرساختهاي مورد نياز براي حضور در بازار هدف" به عهده معاون صنايع كوچك شركت استاني مي‌باشد.

ت‌.  اسناد مثبته شامل: اجاره نامه/سند خريد دفتر، انبار، سردخانه، يا SHOWROOMبه همراه ترجمه رسمي؛ داراي تاييديه كنسولي سفارت ج.ا. ايران، اتاق بازرگاني، قرارداد نيروي كار انساني

ث‌.  رتبه شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC) داراي مجوز "موافقت اوليه"، D محسوب مي‌گردد.

 

شركت هاي مديريت صادرات رتبه بندي شده توسط سازمان توسعه تجارت ايران