ايجاد و توسعه مراكز نوآوري خوشه ها و رشته صنعت ها

شرح فعاليت و دستاوردها :‌

در خوشه‌ها، در یک منطقه بودن کسب و کارها، موجب افزایش بهره‌وری، تحریک نوآوری و تشکیل کسب و کارهای جدید می‌شود. تمرکز منطقه‌ای خوشه ظرفيتي است كه تجميع خدمات نوآوري و فناوري مورد نياز بنگاه ها را در يك نقطه به دنبال خواهد داشت.

* اصول توسعه خوشه‌ها

      - توانمندسازي: مشارکت ذي‏نفعان در مراحل مختلف توسعه خوشه.

     - پايايي: ذينفعان خوشه بتوانند مشكلات مشترك خود را شناسايي و با اقدام مشترك برطرف نمايند.

مراكز نوآوري ذيل برنامه توسعه خوشه ها

براساس نقاط فشار، قوت و ضعف خوشه هاي كسب وكار نيازهاي بنگاه ها در حوزه نوآوري و فناوري احصا مي شود و متناسب با آن مراكز نوآوري ايجاد مي گردد.

     • مركز نوآوري و طراحي كفش تبريز

     • مركز تحقيقات آنتروپي پا در خوشه كفش تبريز

     • مركز مشترك تحقيق و توسعه محصولات و تجهيزات انرژي در خوشه تجهيزات نفت و گاز مركزي

     • مركز تحقيق و توسعه توليد فرش و گبه ارگانيك در خوشه فرش فارس

     • مركز نوآوري خوشه محصولات كنجدي يزد

     • مركز نوآوري و آزمايشگاه مرجع خوشه كاشي

     • مركز تحقيق و توسعه و نوآوري شيلات كنارك