دستورالعمل بروزرساني تارنماي سازمان و شركت هاي استاني

تارنماي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و همچنين تارنماي شركت هاي استاني تابعه يك درگاه اطلاع رساني و خدمت رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطلاعات مي بايست در بازه هاي زماني مورد نياز بهنگام گردد. در اين راستا دسترسي هاي مرتبط براي كاربران روابط عمومي و فناوري اطلاعات سازمان و شركت هاي استاني جهت بارگذاري و بروزرساني اطلاعات در تارنما فراهم گرديده است. نمايندگان معاونتها و مديريتهاي مختلف نيز نسبت به بازديد تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم و نياز به بروزرساني، اطلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاري به حوزه هاي روابط عمومي و آمار و فناوري اطلاعات سازمان ارسال مي نمايند.

مهمترين مواردي كه در تارنماي سازمان و شركت هاي استاني بروز مي گردند عبارتند از :

-اخبار و رويدادها

-اطلاعيه ها، بخشنامه ها، قوانين و مقررات، دستورالعملها

- لينك سامانه ها و اطلاع رساني ارائه خدمت

-اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)

-مناقصات، مزايدات و فراخوان ها

-مطالب مربوط به مناسبتهاي ملي و مذهبي يا اسلايدرها

-اطلاعات تماس با سازمان يا شركت استاني (شماره تلفن، دورنگار و پست الكترونيك)

-هيات مديره و معاونين و مديران (شماره تلفن، دورنگار و پست الكترونيك)

-پيام مديرعامل

-معرفي سازمان يا شركت استاني

-آمار و اطلاعات

ساير موارد حسب نياز

لازم به ذكر است قيمت حق انتفاع و بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي و ساير اطلاعات تكميلي شهركها و نواحي صنعتي نيز به طور خودكار از مجموعه سيستم هاي نرم افزاري شركت هاي استاني بروزرساني مي گردد ولي بروزرساني گالري عكس شهركها و نواحي صنعتي نيز توسط شركت هاي استاني انجام مي پذيرد.

نقشه سايت نيز به صورت خودكار با ايجاد هر صفحه در وب سايت بروزرساني مي گردد

فايل دستور العمل بروزرساني وب سايت