آمار و اطلاعات خدمات حمايتي از صنايع كوچك تا پايان خرداد 1399 :

آموزش واحدهاي صنعتي:

دوره هاي آموزشي افراد آموزش ديده (نفر) ميزان آموزش (نفرساعت)
36967 918696 17927400

تورهاي صنعتي:

تورهاي صنعتي افراد شركت كننده (نفر)
3788 86831

حمايت از پايان نامه ها:

كارشناسي ارشد دكتري
908 105

تفاهم نامه ها:

تفاهم نامه هاي داخلي تفاهم نامه هاي خارجي
37 23