معاونين و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
حوزه مدير عامل
محسن صالحي نيا
معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
salehinia@isipo.ir
علی بلالی دهکردی
دبير هيأت مديره، مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
balali@isipo.ir
علی قبادی
بازرس ویژه مدیرعامل
تلفن : 88604222 | نمابر : 88604286
ghobadi@isipo.ir
معاونت فني
فتحعلي محمد زاده
معاون فني
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
mohammadzadeh@isipo.ir
محمد علی عابدینی
مدیر مطالعات فنی، اقتصادی و مکان یابی
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
abedini@isipo.ir
آزاده حسنی بافراني
مدیر هماهنگي امور شهرك‌ها و نواحي صنعتي
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
hasani@isipo.ir
پیمان صفایی
مدیر امور فنی و زیرساخت
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
safaie@isipo.ir
معاونت برنامه ريزي
محمد علی عزیزمحمدی
معاون برنامه‌ریزي
تلفن : 88770863 | نمابر : 88770865
azizmohammadi@isipo.ir
بهروز خسروي
مدیر آمار و فنآوری اطلاعات
تلفن : 88770841 | نمابر : 88770865
khosravi@isipo.ir
رضا غلامی اوریمی
مدیر مطالعات، برنامه‌ریزی و بودجه
تلفن : 88770863 | نمابر : 88770865
gholami@isipo.ir
بهاره حاجي زاده
مدیر نظارت و امور متقاضیان
تلفن : 88770863 | نمابر : 88770865
hajizadeh@isipo.ir
معاونت صنايع كوچك
اصغر مصاحب
معاون صنایع کوچک
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
mosaheb@isipo.ir
طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر توسعه صنعتی و فنآوری
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
lahooti@isipo.ir
فرشاد کهیاری
مدیر تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
kahyari@isipo.ir
حسين شفيع زاد
مدير توسعه بنگاه‌ها و کارآفرینی
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
shafiezad@isipo.ir
احمد جوانمردی
مدیر توسعه بازار و امور بین‌الملل
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
javanmardi@isipo.ir
معاونت توسعه مديريت، منابع و امور استانها
عزیزاله قربانی
معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌ها
تلفن : 88770773 | نمابر : 88770582
ghorbani@isipo.ir
سيمين حكيم زاده
مدير منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن : 88770868 | نمابر : 88770582
hakimzadeh@isipo.ir
سید داوود حیدری
مدیر امور مالی و ذیحسابی
تلفن : 88770874 | نمابر : 88770581
heidari@isipo.ir
مديريت هاي مستقل
علیرضا جعفري
مشاور مديرعامل و مدیر مناطق ویژه اقتصادي
تلفن : 88770883 | نمابر : 88770882
jafari@isipo.ir
فرهاد اصل ایرانی فام
مدیر حقوقی و امور قراردادها
تلفن : 88770881 | نمابر : 88770882
iranifam@isipo.ir
اميد ساعي
مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي
تلفن : 88770854 | نمابر : 88774035
saei@isipo.ir
محمد رضا كيوان فر
مشاور مدیرعامل و مدير حراست
تلفن : 6-88770855 | نمابر : 6-88770855
Keyvanfar@isipo.ir
همایون توفیقی دورباش
مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی
تلفن : 88770806 | نمابر : 88770807
tofighi@isipo.ir
ابوالفضل ابوالقاسمي
سرپرست هسته گزینش و مسئول پيگيري‌هاي ويژه مديرعامل
تلفن : 88770896 | نمابر : 88770843
abolghasemi@isipo.ir
عباس نظامی
مدیر امور مجامع
تلفن : 88770922 | نمابر : 88770882
nezami@isipo.ir