حمايت از مطالعات پيش امكانسنجي (PFS) به منظور جذب شريك خارجي
مقدمه
متقاضيان جذب شريك خارجي اعم از بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط، ‌هاي با ارايه مشاوره‌هاي لازم، مطالعه پيش امكان‌سنجي جذب شريك خارجي را انجام ميدهند  و سازمان پس از دريافت نسخ نهايي مطالعه و تاييد آن، نسبت به انتشار و توزيع آن از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سازمان توسعه تجارت، رايزنان بازرگاني ايران در خارج از كشور، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي هدف، هياتهاي صنعتي - تجاري ورودي و نيز از طريق معرفي در همايش‌هاي جذب سرمايه‌گذار اقدام مي‌نمايد.
هدف
جذب شريك و يا سرمايه گذار خارجي براي بنگاه‌ها
دامنه شمول
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط، واحدهاي خدمات فني مهندسي و متقاضيان ايجاد آزمايشگاه‌
ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار
شركت استاني موظف است واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط، واحدهاي خدمات فني مهندسي و متقاضيان ايجاد آزمايشگاه‌هاي مرجع متقاضي جذب شريك خارجي را شناسايي نموده و با ارايه مشاوره‌هاي لازم، ايشان را براي تهيه مطالعه پيش امكان‌سنجي جذب شريك خارجي راهنمايي نمايد.
مطالعه پيش امكان‌سنجي مي‌بايست مطابق فرمت ابلاغي و مورد تاييد اين سازمان و سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه گردد.
سازمان پس از دريافت نسخ نهايي مطالعه و تاييد آن، نسبت به انتشار و توزيع آن از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سازمان توسعه تجارت، رايزنان بازرگاني ايران در خارج از كشور، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي هدف، هياتهاي صنعتي - تجاري ورودي و نيز از طريق معرفي در همايش‌هاي جذب سرمايه‌گذار اقدام مي‌نمايد.
شركت استاني شرح خدمات كلي طرح مطالعه پيش امكان‌سنجي ابلاغي را در اختيار متقاضي قرار مي‌دهد. شرح خدمات كلي مزبور در بخش ضمائم اين دستورالعمل پيوست مي‌باشد.
واحدهاي مشمول (اعم از طرح و يا بهره بردار، حقيقي يا حقوقي) براي تهيه طرح مطالعه پيش امكان‌سنجي و انجام دو نوبت به روز رساني شش ماهه (پس از تصويب)،‌ با يك مشاور ذيصلاح قرارداد منعقد نمايد.
واحدهاي مشمول براي طرح مطالعه پيش امكان‌سنجي خود ناظر واجد صلاحيتي را تعيين خواهد نمود و طرح پس از تاييد واحد صنعتي و ناظر، به زبان انگليسي ترجمه و تاييديه متخصص آشنا به زبان انگليسي را درخصوص صحت ترجمه اخذ مي‌نمايد.
مطالعه نهايي (اصل و ترجمه) پس از تاييد واحد مشمول، ناظر و متخصص زبان انگليسي به تاييد معاون صنايع كوچك شركت استاني رسيده و پس از اخذ تاييديه سازمان، شركت استاني مجاز به پرداخت يارانه حمايتي به واحد مشمول مي‌باشد.
مسئوليت پيگيري و پيشرفت تهيه طرح مطالعات پيش امكان‌سنجي بر عهده معاونت صنايع كوچك شركت استاني مي‌باشد.
با توجه به تحولات اقتصادي داخلي و بين‌المللي، طرح مطالعه پيش امكانسنجي بايد هر شش ماه يكبار به روز رساني شده و نسخه جديد براي ارائه به دستگاه‌هاي ذير، در اختيار سازمان قرار گيرد
شرح  و ميزان حمايت
شركت استاني مجاز است حداكثر 70 درصد از مبلغ قرارداد مطالعه پيش امكان‌سنجي واحد صنعتي با مشاور و ناظر و بروز رساني آن را تا سقف دويست و پنجاه ميليون ريال (250 ميليون) به عنوان يارانه حمايتي به واحد مشمول پرداخت نمايد.
ده (10) درصد مبلغ يارانه حمايتي پس از بروز رساني اول و ده (10) درصد باقيمانده پس از بروز رساني دوم پرداخت مي‌گردد.
چنانچه قبل از بروزرساني مطالعه، سرمايه‌گذاري بر اساس مطالعه انجام شده محقق گردد، الباقي مانده يارانه قابل پرداخت خواهد بود.
مطالعات امكان سنجي انجام شده:

1-D Printer And Device By CNC And Device Laser Engraving Production3
2-Aerospace Productions
3-Air Textured
4-Automatic Joists welding and high-tech production in the construction industryا
5-cake making
6-Capacity Increase and Set up of New Package Production Line
7-Construction of a Solar Power Plant
8-Construction of gasoline refinery
9-Construction of metal skeleton and industrial shed
10-Crude Vegetable Oil Purification
11-dairy products
12-Design and production of all types of trailer trucks , according to world standards
13-Development of Automotive Parts Pressing Unit and Set Chairs Mechanisms
14-Development Plan of Low Voltage Electric Panel(1kv) ,Medium voltage electric panel, Gas insulation substation (20kv)
15-Electro Motor Cooler Production
16-Ethanol fuel
17-Feasibility studies of Casting
18-Feasibility study of the production of nano super thermal insulation
19-fireproof doors
20-glass pot lid1
21-Gypsum Boards
22-meat products
23-Milk Industrial Shekoofeha
24-motocycle products
25-Polyurethane
26-Producing Medical Glovesا
27-Producing the Elevator Cabin, Door and Electrical Metal Body
28-producing various types of juice
29-Production Herbal Extract Drink
30-Production of Aloe Vera juices and derivatives
31-Production of Bio Ethanol Fuel
32-Production of calcium carbonate paper from waste of stone factories
33-Production of Different Adhesives for General and Industrial Consumption
34-Production of Electric Motor
35-Production of evaporating cooler electromotor
36-Production of Glasses Lens
37-Production of grape syrup and raisin products
38-Production of herbal extracts
39-production of injection plastic container for pakaging dates
40-Production of lead-acid Storages Residents MF
41-Production of paper from calcium carbonate
42-production of potassium sulfate fertalizer
43-Production of Sesame liquid oil
44-production of tomato paste and botteled drinking waters
45-Production of various veterinary drugs in the form of liquid, solution, suspension and oil
46-Production of whey powder and Pizza cheese
47-prouduction of all kind of wire and copper cable
48-Sterile wrapping paper
49-Study of building technology unit of producing casting
50-Study of development production of Central Heating Boilers
51-Study on the development of the AAC Autoclaved Building Blocks
52-Sugar Production from Stevia
53-the production of nano super thermal insulation
54-Types Of Drinks (Fruit Juice)
55-Types Of Drinks(Aloe Vera)

ضميمه - فرم هاي طرح انجام مطالعه امكان‌سنجي جذب شريك خارجي PFS

SUMMARY_SHEET.doc

خلاصه_طرح_سرمايه_گذاري_خارجي.docx

فرمت_طرح_امکانسنجي_واحدهاي_متقاضي_سرمايه_گذاري_خارجي.docx