جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ليا
نوع شهرك شهرك
شهرستان قزوين
دهستان پير يوسفان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 14.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 14.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر