جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي اسفرورين
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان تاكستان
دهستان اقبال شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر