جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي حيدريه
نوع شهرك شهرك
شهرستان تاكستان
دهستان دودانگه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر