جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي الموت
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان قزوين
دهستان معلم كلايه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 85.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر