جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي شال
نوع شهرك شهرك
شهرستان بوئين زهرا
دهستان زين آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 60.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر