جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي آبيك
نوع شهرك شهرك
شهرستان آبيك
دهستان زياران
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 55.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 6.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر