جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي قزوين
نوع شهرك شهرك
شهرستان قزوين
دهستان آقابابا
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 40.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر