تور هاي صنعتي

تورهاي صنعتي به منظور تبادل تجربيات و فناوري در زمينه هاي مختلف و همچنين آشنايي با عوامل موفقيت واحدهاي موفق انجام مي شود. واحدهاي موفق به واحدهايي )اعم از شهرك و ناحيه صنعتي، واحد صنعتي، شهرك فناوري ، مركز خدمات كسب و كار ، خوشه كسب و كار و ....(اطلاق مي شود كه در يك يا چند زمينه با بهره گيري از فناوري هاي جديد، ابداعات جديد درتوليد محصول، ارتقا كيفيت، ارتقا بهر ه وري، استفاده از فناوري اطلاعات، توسعه بازارو صادرات، روش هاي جديد مديريتي ومنابع انساني، كارآفريني، الزامات زيست محيطي و توسعه كمي و كيفي داراي موفقيت باشند. شركت كنندگان در تورهاي صنعتي از يارانه پرداخت هزينه برخوردار مي گردند.