اعضاء هيات مديره
 

رضا صفاري

رئيس هيئت مديره و مدير عامل

تلفن : 02833692777
نمابر : 02833692778
پست الكترونيك: saffari@qazviniec.ir

شهريار كشاورز شاهباز

مشاور مدير عامل و عضو موظف هيئت مديره

تلفن : 02833692770
نمابر : 02833692799
پست الكترونيك: keshavarz@qazviniec.ir

كاظم رضاقليان

معاون برنامه ريزي شركت شهركهاي صنعتي قزوين

تلفن : 02833692780
نمابر : 02833692799
پست الكترونيك: rezagholian@mporg.ir

حسين گلي پور

معاون فني شركت شهركهاي صنعتي قزوين

تلفن : 33692786
نمابر : 02833692799
پست الكترونيك: golipour@qazviniec.ir

مهدي عبديان

نائيب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن قزوين

تلفن : 02833236116
نمابر : 02833247966
پست الكترونيك: info@qccim.com