جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار

شروع فراخوان :‌1397/07/11
پایان فراخوان :‌1397/07/26

شرح فراخوان:

آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد در راستاي عملياتي نمودن برنامه هاي حمايت از صنايع كوچك و متوسط ، عامل توسعه پروژه توسعه خوشه كسب و كار شيريني سنتي استان قزوين را از بين مشاورين واجد شرايط ذيل انتخاب نمايد.
شرايط متقاضيان :
• دارا بودن گواهينامه معتبر دوره آموزشي عاملين توسعه خوشه هاي كسب وكار از مراجع مورد تائيد سازمان ( گواهينامه هاي دريافتي حداكثر 2 سال معتبر خواهد بود. در صورت انقضاي تاريخ دو ساله نياز به تاييد دفتر خوشه هاي صنعتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.)
• تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه حداقل به مدت سه سال ( محور كار خود عامل توسعه خواهد بود و عامل حق واگذاري آن را به دستيار و ... ندارد)
• داشتن تحصيلات مرتبط با توسعه كسب و كارها از جمله: مديريت ، اقتصاد ، مهندسي صنايع و رشته هاي مرتبط با صنايع غذايي.
مهلت دريافت اسناد فراخوان : تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 19/07/1397
مهلت ارسال اسناد فراخوان : تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 26/07/1397
آدرس محل دريافت و ارسال اسناد فراخوان: قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ،دبير خانه شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
آدرس سايت : www.qazviniec.ir
تلفن تماس : 02833354590 داخلي 311

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين