جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

راه اندازي سامانه eservice.isipo.ir

شروع اطلاعیه :‌1399/05/01
پایان اطلاعیه :‌1399/12/30

شرح اطلاعیه:


سامانه eservice.isipo.ir
متقاضيان سرمايه گذاري درخواست كننده اراضي در شهركها و نواحي صنعتي تابعه استان قزوين از طريق سامانه eservice.isipo.ir امكانپذير مي باشد
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين، با توجه به ابلاغ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مبني بر واگذاري اراضي به صورت الكترونيكي به اطلاع مي رساند واگذاري هر گونه حق بهره برداري از زمين در سامانه eservice.isipo.ir امكناپذير مي باشد. لذا انحصاراً از طريق سامانه مذكور نسبت به ثبت درخواست زمين و پيگيريهاي بعدي اقدام نماييد.