جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي شبكه توزيع آب فاز توسعه شرقي 35 هكتاري شهرك صنعتي كاسپين

استان:‌
شماره آگهی :‌7/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/03/10
پایان مناقصه :‌1399/03/27

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 7/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات اجراي شبكه توزيع آب فاز توسعه شرقي 35 هكتاري شهرك صنعتي كاسپين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000007) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 99/03/10 ساعت 10 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/03/17 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه : ساعت 10 روز سه شنبه 99/03/27 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10روز سه شنبه مورخ 99/03/27 6- زمان بازگشايي پاكتها : ساعت 11روز سه شنبه مورخ 99/03/27 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 32.215.422.736ريال است كه بر اساس فهرست بهاو اقلام مقطوع سال 1399محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 1.620.000.000ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 6 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی كاسپين واقع در كيلومتر 28 آزاد راه قزوين به تهران 12– شرايط شركت كنندگان : شخص حقوقي داراي رتبه حداقل 4 آب دارا بودن حداقل یک سابقه کار قابل قیاس ( به لحاظ حجمی و یا ریالی ) همراه با رضایتنامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری )در طی مدت 5 سال گذشته منعقد نموده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد.. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين