جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خط تغذيه فاز قديم و توسعه و ساخت دو ايستگاه تقليل فشار گاز فاز قديم و توسعه شهرك صنعتي ليا

استان:‌
شماره آگهی :‌6/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/02/23
پایان مناقصه :‌1399/03/10

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 6/99/ش فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي عمليات احداث خط تغذيه فاز قديم و توسعه و ساخت دو ايستگاه تقليل فشار گاز فاز قديم و توسعه شهرك صنعتي ليا 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله ايشماره(2099001085000006) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ سه شنبه 99/02/23 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز سه شنبه 99/02/30 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز شنبه 99/03/10 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز يكشنبه 99/03/11 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب در ساعت 11روز يكشنبه 99/03/11 7- زمان بازگشايي پاكت ج در ساعت 11روز يكشنبه 99/03/18 8- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9-مبلغ برآورد:56.150.056.622ريال است كه براساس فهارس خطوط تغذيه و گاز شهري1398، ابنيه و تاسيسات برقي 1399و قیمتهای واحد مقطوع پیشنهادی پیمانکار محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :2.808.000.000ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد: 10 ماه 12- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين بوئين زهرا 13– شرايط شركت كنندگان : پيمانكار ميبايستي داراي حداقل رتبه 4 تأسیسات و تجهیزات و یا خطوط گاز از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشتهمنعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين