جزییات مناقصه/مزایده
 

حفاظت فیزیکی و نگهباني پيراموني شهرکهای صنعتي تابعه

استان:‌
شماره آگهی :‌4/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/02/17
پایان مناقصه :‌1399/03/03

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 4/99/ش فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و نگهباني پيراموني شهرکهای صنعتي تابعه(حكيميه، شال، اسفرورين، آوج،كاسپين، پارك ليا ، قزوين، الموت، نيكويه و طارم) 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي بشماره ( 2099001085000004)را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه 99/02/17 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 4-مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 15 روز شنبه 99/03/03 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/03/06 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 99/03/06 7- داطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8-مبلغ برآورد: 9,602,289,200ريال است كه بر اساس حقوق و دستمزد1399 محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :481.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 10 ماه 11- محل اجراي پروژه : 1- ناحیه صنعتی آوج واقع در کيلومتر 2 جاده آوج به همدان 2- شهرک صنعتی حکیمیه واقع در کيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( سگز آباد ) 3- شهرک صنعتی شال واقع در کيلومتر20 جاده بوئين زهرا به دانسفهان (کيلومتر9 جاده قلعه گنجی) 4- ناحیه صنعتی اسفرورینواقع در كيلومتر 17 جاده تاکستان به دانسفهان 5- شهرک صنعتی کاسپين(ساختمان مركز فناوري و كسب و كار) واقع در کيلومتر 25 آزاد راه قزوين کرج 6- پارك شهرک صنعتی ليا واقع در کيلومتر 14 جاده قزوين بوئين زهرا 7- شهرک صنعتی قزوین واقع در حدفاصل شهر کوهین و آزاد راه قزوين رشت 8- ناحيه صنعتي الموت واقع در كيلومتر 2 جاده روستايي معلم كلايه به كوچنان 9- ناحيه صنعتي نيكويه واثع در كيلومتر 40 جاده قزوين به لوشان، جنب روستاي نيكويه 10 - ناحيه صنعتي طارم واقع در طارم سفلي ، كيلومتر 2 محور سياهپوش به سيردان 12– شرايط شركت كنندگان : ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی–دارا بودن مجوز از پليس پيشگيري نيروي انتظامي، دارا بودن سابقه کار در حفاظت و نگهبانی و ارائه صورتجلسه تحویل حداقل یک پروژه حفاظتی که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) و طی 5 سال گذشتهمنعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن از دستگاه اجرایی مذکور. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين