جزییات مناقصه/مزایده
 

خريد بخشي از اقلام تاسيسات مكانيكي و برقي تصفيه خانه خرمدشت

استان:‌
شماره آگهی :‌1/99/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1399/02/03
پایان مناقصه :‌1399/02/23

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 1/99/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات خريد بخشي از اقلام تاسيسات مكانيكي و برقي تصفيه خانه شهرك صنعتي خرمدشت 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2099001085000001) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 99/02/06 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/02/13 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز سه شنبه 99/02/23 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز چهارشنبهمورخ 99/02/24 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:9.512.000.000ريال است كه بر اساس قيمتهاي مقطوع برآوردي كارفرما محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :464.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 60 روز 11- محل تحويل اجناس پروژه : انبار شهرك صنعتي خرمدشت واقع در کيلومتر 25 جاده تاکستان به آوج 12– شرايط شركت كنندگان : شخص حقوقي داراي رتبه حداقل 5 تاسيسات و تجهيزات – دارا بودن حداقل یک سابقه کار مشابه تاسيساتي ( به لحاظ حجمی و یا ریالی ) همراه با رضایتنامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) در طی مدت پنج سال گذشتهمنعقد نموده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين