جزییات مناقصه/مزایده
 

حداث و نگهداری فضای سبز شهركهای صنعتي حکیمیه ، شال ، اسفرورین، خرمدشت و آوج

استان:‌
شماره آگهی :‌30/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/11/05
پایان مناقصه :‌98/11/22

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/30/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث و نگهداری فضای سبز شهركهای صنعتي حکیمیه ، شال ، اسفرورین، خرمدشت و آوج 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (200981085000030) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2-تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 05/11/98 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز شنبه مورخ 12/11/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز سه شنبه 22/11/98 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز چهارشنبه 23/11/98 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 23/11/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 3.971.310.000ريال است كه بر اساس اقلام مقطوع محاسبه گرديده است. تبصره: تأمین اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلي تامين خواهد گرديد. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 199.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 8 ماهبراي عمليات نگهداري فضاي سبز ، عمليات احداث تا پايان مدت 8 ماهه قرارداد در زمان مناسب بر اساس تشخيص دستگاه نظارت انجام خواهد شد، در صورت شروع بارندگي فصلي و عدم نياز به آبياري، خدمات مشروحه قرارداد در سال آينده ادامه خواهد يافت. 11- محل اجراي پروژه : 1- شهرك صنعتي حکیمیه واقع در کيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( منطقه سگز آباد ) 2- شهرک صنعتی شال کيلومتر 20 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( کيلومتر 9 جاده قلعه گنجی ) 3-ناحیه صنعتی اسفرورین واقع در كيلومتر 17 جاده تاکستان به دانسفهان 4-شهرك صنعتي خرمدشت واقع در کيلومتر 25 جاده ترانزیت تاکستان به آوج 5- ناحیه صنعتي آوج واقع در کيلومتر 2 جاده ترانزیت آوج به آبگرم 12– شرايط شركت كنندگان : گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قزوین و ارائه سابقه یک پروژه قابل قیاس و رضایتنامه آن که طی 5 سال گذشتهمنعقد نموده و تحویل داده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين