جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث و نگهداری فضای سبز شهركهای صنعتي كاسپين2 ، قزوين و طارم

استان:‌
شماره آگهی :‌29/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/11/05
پایان مناقصه :‌98/11/22

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/29/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث و نگهداری فضای سبز شهركهای صنعتي كاسپين2 ، قزوين و طارم 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (200981085000029) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2-تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 05/11/98 ساعت 15 مي باشد. 3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز شنبه مورخ 12/11/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز سه شنبه 22/11/98 5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز چهارشنبه 23/11/98 6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 23/11/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد: 3.732.500.000ريال است كه بر اساس اقلام مقطوع سال 1398محاسبه گرديده است. تبصره: تأمین اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلي تامين خواهد گرديد. 9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 187.000.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 8 ماهبراي عمليات نگهداري فضاي سبز ، عمليات احداث تا پايان مدت 8 ماهه قرارداد در زمان مناسب بر اساس تشخيص دستگاه نظارت انجام خواهد شد، در صورت شروع بارندگي فصلي و عدم نياز به آبياري، خدمات مشروحه قرارداد در سال آينده ادامه خواهد يافت. 11- محل اجراي پروژه : 1- شهرك صنعتي كاسپين 2 (آبيك) واقع در كيلومتر 55 شمال آزاد راه قزوین کرج 2- ناحیه صنعتی طارم واقع در طارم سفلی ، کیلومتر 2 محور سیاهپوش به سیردان 3- شهرک صنعتی قزوین واقع در حدفاصل شهر کوهین و آزاد راه قزوين رشت 12– شرايط شركت كنندگان : گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قزوین و ارائه سابقه یک پروژه قابل قیاس و رضایتنامه آن که طی 5 سال گذشتهمنعقد نموده و تحویل داده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين