جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي تكميل شبكه توزيع برق هوايي ناحيه صنعتي الموت

استان:‌
شماره آگهی :‌16/97/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌1397/06/26
پایان مناقصه :‌1397/07/12

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 97/16/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي تكميل شبكه توزيع برق هوايي ناحيه صنعتي الموت 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (200971085000016 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشاردر سامانه تاريخ دوشنبه 26/06/97 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 02/07/97 4- مهلت زماني وارائه پيشنهاد ازطريق سايت ساعت 15روز پنجشنبه 12/07/97 5- مهلت تسليم ضمانت نامه به دبيرخانه كارفرما ساعت 10 روز شنبه مورخ 14/07/97 و زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 14/07/97 6- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 7- مبلغ برآورد:1.863.552.025ريال است كه براساس قيمتهاي مقطوع محاسبه گرديده است. 8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 93.200.000 ريال مي باشد. 9- مدت قرارداد: 3 ماه 10- محل اجراي پروژه : ناحيه صنعتي الموت 11 – شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 برق (نيرو) از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين