جزییات مناقصه/مزایده
 

جدول گذاري و زيرسازي بخشي از معابر توسعه شرقي شهرك كاسپين

استان:‌
شماره آگهی :‌24/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌98/09/20
پایان مناقصه :‌98/10/07

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/24/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات جدول گذاري و زيرسازي بخشي از معابر توسعه شرقي شهرك صنعتي كاسپين 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (2098001085000024) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ چهارشنبه20/09/98 ساعت 15 مي باشد. 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت:ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 27/09/98 4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز شنبه07/10/98 5- مهلت زماني تسليم ضمانت نامه به كارفرما ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 08/10/98 6- زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11روز يكشنبه مورخ 08/10/98 7- اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8- مبلغ برآورد:14.007.237.364ريال است كه بر اساس فهرست بهای راه و تجمیع شده راه ، باند فرودگاه و زیرسازی سال 1398محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :700.500.000 ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 5 ماه 11- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی کاسپين واقع در کيلومتر 25 آزاد راه قزوين کرج 11– شرايط شركت كنندگان : دارا بودن رتبه 5 راه از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد مشابه و قابل قیاس ( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحويل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين